Page 68 - Jewish Book Annual Volume 32

Basic HTML Version

60
JEWISH BOOK ANNUAL
’aix?n nnson nn to (nawxnn mama naa nrixa «T?k mam
,nnn nnpna; nma ,a*nan
7
’ny nn tx) "m tonn ’xonna’aixm
n^ya nawxnn nnamn ^ya? maan m s nx .(ntoim tnai^a n r x1?1?
xsr„ :nnnxto nnainai nawxnn mama naxa id
73
a; ,a*a*n niaia
.a ,nox .a; to nyiapn amsnnana ,pn tr*m tana mn n*
by
“nx1?
nmann it nnn nawa*? /'aito .ai mxa .x .*? ,nana .x ,(man) amaan
nya x1?
73
a; ,"nso nnp„ to nwxna nsipn nx naaa? *?y nxaua;
o*a*
11
* ,maim man *?aa ana rnaa nnxa; ,epaia*i awwn
.n*?x a’awxn
ifiaaai pyann rraan
m s n a i n a y a n aw x n n m a n n an n a n a n n w a p y a n n m a a n
n a n a a i t ," ia n a a a „ a ; a ’ y r p lax a r n a*?ix .n a m a n a m n x 1?1? z n a y n
*?*?Da i t n a w n m x x i a lax p a ; , a n p a m n a s a a ; r m n p ’ x p n n
' o a
429
7a y / " a m , n * a n m ," a m a a n n s o „ ) r a n a t o n n x n a r ^ a n n
n x p a a p x a n .naTan n s o a
7
a r n a t? m a ’ aiax x\n i t m a a n a ; 'ram (27
i n n f ? n n x i laiaao n x “p a r n a a n a n j r x
7
a t o m a m a nota ^ s x
n ’ t o n n n n a y n n a n n a ’ a ixn t o n n s o n m n , , : jw x n n p io s a n a a
n n a y n n n s o a nmpn*?! n n a y n m s x n a i ^ a n 1? p y a n x ’ sin*? a ;a ’ a
,n n a * ? lax j a m a a ; ,m p i o s t o m a n n x n m a m a p m . " n m n V m a i
n x n a r ^ a n n n y - a n a a m ^ a a w w t o ^ s m m V ? a ixn o n n n n x t o
y n x a i D’ t o n ’ a nT a rm n x n a r ^ a n n y - a n s x a n n n n a y n n n s o 1? i t o
n n a y n n n s o n n x n a n n na t o a i n a a ; * n n a y n m a y n x n n n n 1?
.nT jiyana np’y aipa oisn1? nannn
ana,, nxsina nmipn to anwya nx man
7
”xa anann nrnna
- * ’a mon1?
7
’x
7
a *?yi maanaa aiann inT) "nnayn nnxnai^an1? nyn
na;ann nm ,
7
a*ns xm nn a n7/n nn x*?n ,("nnayn,, namn n *
ana*?n nanaa pn xVi *?xnar-pxa nny in'? maanaa tx
7
n ’awn
manana it nann maosxa
7
x
3
.nnay
7
x
3
**xi maana na; — ’aw*?n
n’pin1?! nnnsa niTpn1? aa na;sa nx n^xanai amaaix nnmna;,, m^x*?
_I?ina a’ary1? ,nnaa;aa nwnm*?i nnson nixnoiaa n’pnpf? ,oamaa
-*iawi nynsn nwa nna
7
*x nx * n x n ’-nna mom’s1?! nnanan nn
nnp,,1? naan nnna naa ."amn *?npn
bv
1
a1? nx na nnanan ,nnp’y
nx p^ina’sxnai*ann man .nnson naaa (a
5
msxnar^an (x : nso
o s™ na ^a lam ,n*x‘ia;, "pxn nnson (i :nn n a nyaa;1? xn
,nnnn
7
w‘?a lana^a; nnso (3
5
nnayn nnson
(2
5
maia^n *?aai y-ixa
j^xw 'TW m ’pn (5 ;nnn\n yna (4 ;(nnay nrnixa) myi lanx1?
n*?x nx n**?an mnoona (7 ?(niainym npmnsn) nmyn nnsona
(6
■son naaa,, nnan .mmn’ n^a^aya ,np*?na na xi*?i ,n*>pmyn nnann
ia;aa naasaa; ,nnson naaa nmyn nxa; toi n’-nns nons*> "nn