Page 72 - Jewish Book Annual Volume 32

Basic HTML Version

64
JEWISH BOOK ANNUAL
n n y n V n i n n s a , , : ’ j ’ a in iV ’ x i " n n p ’ an n n n a n a x a n n n s a , , : m nm n
x r n iaw xnn D’ ^ n nnwy wan n x W inn , ]w x n n ."n n ip n n n m V i
—1r s a ’ awV w ’ t o n ; (i950/’ ,w n ) n"n—T"n a ^ V
;
(1939) n "
2
n n n
/ a—7x a n n s n n x ia” ,n ,a ’ anipn n x W inn ' j m m i (i960/x"swn) n^V
, a n a x a n nnsa (x : n n n a nynw W is pnnxn nnsan .(1967) r s ^ n n x r
m aw ’ s ’? a n n o ,n n ip n n n m nnsa (n j a n n n a n mat? n V a n n o
(n .-mawm B ’ a^ayn nnsa or j a n p n a n nnsa (a , - a n p n a n a n n n a n
a n s o n n n naaa n v m n n n a w n (i ; n m x n m n x n a r V n n n n a w n
im a .n n n r a n m oom n n a w n (t ; 'n s o nnp / ,n n x i n ix lao-isnaw
n a x a i a n a x a , a n p n a a^sVxV n n p Vy a n a V lax in n x n nnsan
m w y m y nm n V
w
i d
b
.a ^ aw xm a n n s n a^ym xn laonsnaw m m p n
n ’ .ma Vim pso Vs xVV x in nr a n n .mns^aV a n s a r n y w , a n “is
.nnsn m s x n a rV n n n m n n VsVi Wsn n n n m ’ y ia V m x i s a n a n m
nVxn m nnsan Vy mawm mnyn nan xVV i a n m n x ainnV Vma xV
’ Vnn pn nm n n n a n V nw ,nVxn a m a n nnis .m s n tn n x n Vyi Wnn
.laixan ,n y n - nnsVi nr noiaV nnpin aya xV w n n , ’ aixVn a n s o n n n
nn .maosx /n so n n p *V tn n^as w ’ x on’ “jina xVx m xn m nynn r x
m xnn m nynn . ’ aixVn a n s o n n n V in i ,naw a w i t o a nVyaV nnnwa ’ ax
n n iw inn nrc u^pum mnnann r s : n n n nnx i m i x p ’ sV mwpna
/H9U nnp,, mD “m iigom nsnn
man a’a^ayn p in rxw ,nim*mn amaVip aya xV ’nnnw ms
,mnooV nso-nn na an^pan ,n’aixVn nnson waxw naiwai ,nnsa to
pirn xin aVix .a’a^ayn nnsa na xxaa px .nr ’awxn WnV n^xam
pay Vn wmnV aomsai yman xin im yw ,nnsa to impsn nx xVaVa
nnp*n nnsa na nyiV a ix nxn nan .nnx’ xV iyaV ,nnsan Wsn mwn
wn nxa nm .*pV nram tan Vs xna xin r x i 'nso nnp//
by
n so
! anwyn misn nxan ais^on nx aa *>n-inrn p i
b'yb
-israt? m an Vt? nm
’nns Vy ’oxnarVn’n npna r y a nxa
,(1364
'oa)
414
'ay ,n",> "insn
rp ’osVn p’Vxn *nyn m npna ma^s iV’sx) mnwnV nny rxt? /p’Vxn
a nm Vy ann xVty atyn ,vVy ann xVa? ,taanw .n n n nnsai (’Vt?
npnan m r x i /nso nnp// m s Vsn a’nsan ,*1101 n yw rxV nVxs
nnsan aVix .p’Vxn nnn nnnna nx V’am nnVan ,nr aioa n n \n
nr rv a npnatr /nso nnp// ms’ p awa isn 7’x axn /pV nsr Vs r x
'ay /■» n-isn p’Vxn nnn Vy nan npna my nxi) ? jraaV raiVnV *ni»
m n n np’y nm .(! nnsan nnn ?an Vs p ian r x inV aai ,15—14
■nnsn risnan nannt? ,n^nnn nnnyn nnson npnan xin 'nso nnp//n
aiVn nsix an 'nso nnp// aiDw ,]xsa .anpn nnn a^sxnarVnnn nyn
la’a’ l y a^aiaip an^a mnnn i^an lmnnni Vxna?’ nnso ’amn VsV
napn t^’aw ,annnn awan VsV nnsa y s iw nxnn p .Wnn nyi lax
w n n VnV nr nain