Page 268 - Jewish Book Annual Volume 33

Basic HTML Version

258
JEWISH BOOK ANNUAL
nw
rana a’ t o n ’ .manai’ Va’a ,a"nna n nn ’ .a
, o t p a ’ £3
.n"ton
JV»Vtei
rm i t tD 'n
no’ aw to jiwxnn Vipianan
n n a to laswa
.
y a
w
m
n
a
,
a
n
a
b
x
.Y'ton ,7*?’x n a
na’ o-n’ aix
,p_n a i
.(
1320
) ..vx’ T’ npa’ xn
’asa
dux
/a y 112
ay ,a’ ax’ Vn .aitoV t t t w’n . ? x o n
n a x o
, o i a y
p V ’ x
/a y 100 .n"ton /iia’m m am—m y
n*?xwn
by
’ i^a n’ r n a /jxon naxo nnxam jiV’x oiay ’ Vxnw’ n
.many mVxnw’ n n a i ’na ayai ’ ia’ o *?*?aa w’ axn
nawaw ’ ^ x m i ynaxn w’x ,nmaoaVxa naaipn . a x r ,*101’ 7a
'm n v a nxxin*
.b
.x 'sin ,a’ax_1?n .nmaoa^x *?aa ’ aama nViyaa
/a y
160
..Y'ton
,a’ ax_,?n .a n ia ’ an a r nan^aa nvpnn m y i - u n s x m y i
"1*7
/ ay
156
..Y'ton na iy ay
,'x
. n ’ a n n 1 n ’ a11’ n n n s o a m 1 n ’ m a ’ * n n ’ n
.va ipxn ,a’ t o n ’ .naw anaa j i n n n .oiaiDiVa i y o iannm a
/a y i s
,576
..Y'ton ,B’ y*TaV m^xnw’ n maixVn
/a y
280
..Y'ton ,’may ,a’ ax_t?n .nanx *rna . m w , n ’ x w n n
nyi ’ xxan wia’an ia mx*?n nnx1? n*?x’ aw nnawa to mnn ip
.a’ B’n nww nan*?aa a ’ t o n ’ Tin’ xV
nnVina naanan : 'x n o •naanam Vxnw’ ay . m i x , n a i p a n a
/a y 257 .Y'ton ,
7
a i ’ a ,a’ ax-l?n— a ’ t o n ’ .m n ’n ayn
,B” aix^
3
’ a B’ on’ i to a ’ a ,nana . 7 ” a w 1
b
a a p y ’ 1 71 , ’ a 0 a
/a y 174 ..Y'ton ,nnayn na’ tna’ nxn ,a’ t o n ’ .1974 m o
.^xnw’ to nnn n n n a
.’ awn n ’ an m fnna anpna ,on vn iy ’ x r a . 7 1 ’ x 7a , x m V
/a y 332 .Y'ton ,nso nnp ’ "y ,xnpan
'ipnb
mann ,a’ t o n ’
206 ..Y'ton ,*TT
0
B ,
7
rn a n
.manat ,B’aan a ’W’x
. *?xa ’ a , i x i a*?
/a y
.ianan t o n n .vaan nn .v a a t o i n
" i t . r ’awp’^a a” n : n ’a n n a y 1? am n .ma’y . a x r , i ” n p ^
/a y
224
.Y 'ton ,7piw ,a’ax-*?n—a ’t o
.a” pn a s a1? mmatom
nb
aipw na ,am a ’an
nv
nanVa
7iaan ,B’t o n ’ .’p’aiVxw m n ’ t o 7’a*?yn ma . V x a ’ a , t a *?na
/a y
682
.n"ton ,’p’ai^xw n n n ’ npn*?
napn T*?nna ni’m am m ’D’Via nm a n ,nw*mn nm o . n w a , t 1y a
/a y
107 .1974
,B’ewn ,a’ax-l?n .ma:x*? n*?’np
am a o n myi
'n n
,a’t o n ’ .la’B’a m m a o n mV’.npn . i n , 71 a ’
0
/ay 279 .1974 ,
7
Tia 7n’ a ’ "y