Page 58 - Jewish Book Annual Volume 34

Basic HTML Version

48
JEWISH BOOK ANNUAL
niawna-'rya .ly^yiaya
,pm ay i ps lyaaisxw n jyaiayasnx wa
apy* ai^w oxn /iD‘?pturj "u'puuut]^ ’i lyaxatznxs a*a nyax axn
n y a sw nsn tyn »iynya “lya*1? a*?xn am .isxwxa axn rcamxaxnax
oysy ps aai’ra’a-ixs nyi *pn a*a px ^y3y•,,,,? yam is apynn Diyi
y^nn *iyam yVyayn pm a*a anx anxo oxn ^ p so - ia ia x it* x
.omtna ,anm o asnpnxs y*?yiaya
n
iyT n y sn y i px “jyVayatp
iDNH
i v r i
,?NintD uurm .*isna*p nxs lyVnisaryanx px iy*nyffaaya
rcinDSDUJ ruDrna n iwaN
p n
u^NU[mj;r//:D‘?in:ii)T3,, ’i
tn
irnpa9 ',iN
uign TDNi nN:mn i n in s u x im unh
id . \ v ' i
ura J im ’Sun
"NJ^DIDEl D^DNTINIT// TTinUU DIH "[IE VK ID UNfl UP',T]UJ , Di?UNT]
oaxa p y ia m n x a p s y a a h p x a n x s a^ypya axn y*?y-raya
n
atzny
n y i x *r^8n p x y sxpw pjt a*a p x § aay*?s ny iy n ,-naxa n ,a^yn
-n x s l y a y s w
p x s n ja y a n in a pxTam x ,am n yn y iax n y i p s
."lonx “px pa o*p a*a„ rx ,pysaay
-pp n na px* *?x* yomya x jsn'nxS na oy tx ,pa iyyT r a
px a^pay^aaa^m t x p’atmxs is ix pnn Tax“iya,>,7 x px nyp’a
nyi ps nyao^a yoma ynm ps lyaamiasnx ynynaiTxa n t i x
axn oy tyn nsipn x px pnaamff ,nya*a tonav oxn am ny-iyi:x
,pm Dyi "ioia pV’a* pxt ajypya , p s wia”1? pn*’ apTnya pit?
pity axn n s .*? .* .pomp iynya a^a nx p y 1? ytpnn ym a dx*t tx
i*?*sx px iiD^pDiftiunrE] ,i"iuurnind ,innyasnx nya*a axn ,iyTya
px lya^a
.w
*px axn “ix“t px .*?xax
p p t
*’
px ia*?xawya yw*nyn
lyaiayasnx pnaya^ is a*a
,1912
nxs ,ao«n oxi ,nsipn_a”nax im
"pynxa,, aiaya iynya a*a nx a s^ y -a i^ .lyaa^ym^w nya^a^ x
axn mstzma-^yn .^x
nibw
px nyaim .x nya*a
. v
ps i n ayn ix s
-dsix't x /p^a
iw '!
laoxns x *inx m ipn^’a ayn n’Sia nnx apipya
px ly a s^ y a i’pw jyaiayasnx ^ ’ao^xyn is axn ma^na-Vya nn
ixna .^ajya x px nn x m in^aia ps oy’oayan y*?x iy:xauixs a*a
px ip’a^’a ay i n*>aia pyn pnaaaiw /ysiVxnynnyaxapx nyi ixa
-oma y*?*is h lyT-iyi nya^a *?xnat
2
? axn nx-iaray1? asm ,a*na-iyays
oxn naon-op^xs h "i{ja ,ma*an pjt nxa a*>a ,a*?xatz;ya pjt ps a«p
-«aonx nynax nyi pxnya Tm nya^a
b m m
, r n yam px apyaiy
p’anxaa’m Tm oxn ny^aoa’p pm a x m lyao^y-ai'rt!; ps nyira
.p’jxs 8 ps *nax“lya,',? ny*r px p ’ Vx a a ^ x i^ sx px
yi*a x am pm ps aoxnayaomx axn ymiVxnyn-nyaxapx h
i n nnoa iyT m (yannpm «inx) nyarni^ ytzm?’ y a i’aax^xa yspa
h .ynynax px ,ixasnxn^ n^x ^pamp a,>,',? ,p^nax*T ,p’a^6xn
nycnip nyi px nxnaaim ix i s x t o nyax axn nsipn yiyaxm^xnyn
,nxpxna^ n^a m nyp’app y^^aynxo yr?a n .p*app-*na»*iya^
Dix aaxiaya pxn ,1926 ynpoxa ,2 laxa /'nam px^ i ia pjr px