Page 67 - Jewish Book Annual Volume 34

Basic HTML Version

BASS / YIDDISH LITERARY CRITICS
57
tyaiayass-ix ai*?n ayn pxn jayxs yt?nr yany*rxa n ."naix i«a ps
.pmonx rx
711^*7
pyaya am px yanyn lyaiaw nyi rs
n rs ya^x p’aaynsxaix isaxa rx rx a’vnyaiyiyasnais a»a
nyatyr *iy*T is nypnanp nn ay^a ay-r r s ny^atinxs n jyaip ,y*iy*Tax
"yaar,, n r s lasnx nyi jyaxawxa rm oy lyVaaa^x djsjii rx naaoa
onxa /axa^yiy i n ^pa1? ni ,-iyaan y'px’sxo ypm yn s n na*?
rx ox“r tx »aa«a p^awaxaxa .x .nynxtfnxa nor rx ’ponywaani
.Tznxam
7
ix f r a ,noia n?nr ais pynaw oxi pyxs y”a n mi iynya
nynaix rx ysnx-ia ny^nyteoav x iis lysy^ ynax n tx ,a*?xn ny
n ixa nyp^ys ynyiax ”a ni nyp’ox^p n a’a iynya iyam ynyxs
•ly^p^m iix in n n^a ,niax n awa /lao^any'Txa
"sx ox*t aayanxs p^axaxa .x iis P’anp nyi rx anx anna x
nia^w n ,nys iis rx mm nywayxs nyr rs B”pW?xpma n isxw
nyaan ayi ,toa*? /Ban1? lypnjnp nyi .pnxayn w a y x s nyi
71
s
“T
3
iN n* :onx aaayi iy
0
x
11
n*?ya lypmyami nyi nxs a*”1? >axa
"pnuD
m i
vn nn^a -mtu',UDN3 n iis t t urn oni ,iD'nj?Di}‘?u',nN“i3T]Nj?
t in r m ’li /-mj?',xrii uuau
q^N r jp - ’N
pun m u
nt / t 1?
113
nu
lUUJNU n U'lN U3D',1S UN11 ,1D*1N11 nPD ’f t 11N pnN'PUT] 413RNTR13 OFT
."“IDT} UIDUm DT ft 1JNT3 ^ 3H m
nyamw i n nya*?y ayn iayn pnwya t i x axn pn^axaxa .x
.pm”*? .n rx tfxi»Tm ,*iy^a”sa>a yam iynya iyam m
11
s tea oxn
ix ip^ya rx ny^ya’anx IX iynya rx jyaaisxip ynym is aaxais tm
nyaon xtx
25
a tx lyaxamxs ny axn lyp ’anp x m aan ,-hjutuduuu
yoma n iix n y r1? yam iis aaipTnonx yt^xnxa n rx pm”1? .n ni
n ny aan1? nxi .tteaissx iynya nybaya asra asxip yiyny^aoav
oxn /jsxwxa is tpm”1? .n istyn oxn /B^pwaan n iix a^p^nx^ya
,^xm*» “jyaon ayi
t w
oxn
. * m
i?njDj]’iisNn dnt* ix a sn *iy
-ay*? iix nyai^ny nyi rx aya^xnp ytr^ayxs yonn pp ai^^a *iy ayT
ny iyn ,nsipn nyasy1? iy*r rx atmy nxa /isxt^ im
11
s nsipn *iynya
-yaann «i’a x a^a ,imaoixnxa ii^axna a’a *?is lyT**? pn^ya axn
nyn nnx oaaxw ayT nyaon iyn iyn ,aaiwnaax
11
s ^sya ayayaia
.aipaix iis rx r ’a*ixs
11
s oaax^ ixa iyam oxn
b w w
( -1896) a iyam a
"ixs ,pyayaomx axn ypnyax y^nr n oxn nyp^anp n itt?ms
*?3-BTip jiunj-'ia it it’pn aix ip^anxaa^x iix nyranxa x nxa aaya
.aoy’raasynxs axn ny yo'pyn ynyxs nysn *?ss iis nyasn x ny tsx
;(1942) m r:T 113 DNi tn upb^nh Tft nmn — oy’sxnaxaxa !?*n yam
(1964) "13-iNii iidt.1 us i^ns oa^atyax'ra apyv rx (1961)
.n„
rx a^pmaax in axn oy oxn nxaya i^^anp ayi rs nyswn n iTim