Page 68 - Jewish Book Annual Volume 34

Basic HTML Version

58
JEWISH BOOK ANNUAL
5D3rt>ti$r B’B BiyiaiTXa *1^ O’lX T»T Baa” S ]1X JBXBW yBp’a” X*lXS ’7
l i e i t o b ’x n /BopvB pp’Byx s
710
T^sag tynaya 8 (x s p n a w B i n a
iyaynaa’_n x T i n (a .tf?8fia22X yw ’B yx s yp ’Bixaa” x yam n y B a n
.n iB j p j B ^ ynyrax
11
s o y ’s s y s a x p p x iVybxnxs
l y i r x jyaa iBan y o m a y i ’a n t e n ,iynya p x D y i p s n a ’o n
Bnnyaax p u n V r iK ,BT’ax’Dynsopy ,BT’t y a a ’o n y i
’11
n iB x i y B ’5?
iyr
12
iynya p ’Ban i n y a n y i r x ' o / ly p b y s y^x p s p iB in y B ’^ n
ny^xau’xxa l y i r x lyaa iB an yatyT n p s aaiB^xBwya yp ’Bnxaa” x n
n p n y a a n a
25
a t i x *iyax iy a b*?’s t t a T n a . n r
52
a TBX iyB ’1?
p w &$n niB8*iyB^ y w n ’’ n
0
x
11
,y ’s n x “)B n y o ’n a n y i p s nyswn
-yX3 ya*?yr n . in iaw n a - ty a Ban p s tyaaia’n a n y i yTX p x isxw x a
n y ^ x iyp //D3NQ]i?jun- n v « ix B s n 'rp’a n a t o oxn ByB’^xnp yw ’B
,iya” BtPBtf?a ap y ’ p y n
b t j v d
ny iy n , i s n a x anyaana
*xa X in r x p ’BffBx^a ap y ’ tx
t o r i
n y a a ix BasnBtt ny ."UNrr,?i?
oxn r x p y ^ p i s s n x bdit ny p x n y ^ n r x m p x n y a a n *iyanyi
-sy sa x p n B’pp’iiBax p u n *iyp’B n p y r ’a .ly ’w x a iBayay*?y y i « a
.ynyiax n ps ya”x p’aaynsxaix oy’s
oa’WBxto ps T’X a”nax B’ja n*?8a„ iBasrw anyaana *iTy’*?x
*iy . .♦
bxbxix
‘ly’rxax’sxa
apt
?’
x
lyaaxayasnx “lyT1? yatny yaxo
is px
bxb
’^
p
i^’T ’
bis
(p’-niyn’BW) ny*na’say iynya ‘pxay’rx T’X
."lEPayywya yff’T ’
Tt T’X oy iyn Bxn pwax^a
tx
#iyayp”^s$ Biixns anyaana
BBnxa
i
jt
p ’*royaa$ 1938 rx Bxn iy Ban ,B*?yn *iyi ps p ’lsyap’n s
l^utuuN'pa 3
rd
1
tx
Ba”B iy /Biyp-ixs ."Btyn *in Bsxa yaia X//
t
1?
1
V
1
113
1
DD
3
DX DT
3
NU r « rauiDDJRDllS r a i l PUT.1
’ 7
~1NJ Mil
y’rx’sxo// isnyaau ib*?xii nyp’Bnp ynyrax oxn out . . . r a n njo-nu
py^^n’’ nya x Tix ix aiyaana Bsn ,isxw o iyaan rx "pi’Bua
■Bx^a ps B”pa”2? nyi rx* : *?xa’o .’ .’ ,Byxs Byi pna i’B’s ,isix
■Bn’on /DBia ny”T oysy ps axtax IX ix ixs
T’X
iub i^’Byxs oa”Bi2?
“XB ayn ’ja nnx BByaixs nyp’Bnp y pm y n s y*?x ’-’a m ."opn
us unun nui Bix B’na x anyaana n y ’^x BD’anyi
-y-iB^ y*?xonyn’aix n B’B n^anxs pjt iyax tib ya^yn /uis-,tn-id
BaxT lya’WBx^a apy’ pyn ypxB .nsipn lyp ’Bai’n nynaix ps lyaaia
*iyo’na nyi rx nynayns i”p B’a b”h-b” ii t’x nyaan *iyT ,*iyw: ny
B’B T’X *iy tx n y i ’1? yai’Tps nyax B*?’snyT iya .B*?yn nypnao’iYT
/'py*? i^’T ’ rx B^sixmxs h’b anax n"Bn y*?x
ny^’Byxs ps *tib ayT Bia ny”Ti”*?x B”B^nxs oxn lya^nw x m
■pi) px r'?uii3i?u,?ri3]iN ox“r ’itx m Bsyn b’b ix ny bt’j i i ,aaisx^
♦I’WBx^a apy’ ps lyaaisx^ n rx isVxbi^ixs pyn r a i ^ x
nxa B*^y^almx, P^xn x p ’w ya Bxn aiyaana oxn Bpipya B’a