Page 92 - Jewish Book Annual Volume 34

Basic HTML Version

j
bhn\y>
m y n m sn b m \y
thne
v h n
a^VVa D 'nw
oisnrn na iy1? ( t r n w ) naw raws ttpk t a ’T i x n n a y n m a in
iToxa iituNin t a w pK a n a y n m a in rr>n nxt nmyb .n a i r x a n a y n
,v /jq n a y n o iam a r p maw nma y a n o *pn n\*r a*? .(po1? pirn*)
n a y -iso
n w
jpbv? kV (
1832
1487
) a":spn—r a n a>awn p a pw
n^nna n w ' n n .Byaa n w a ’wam B’m na Vw npoan m n , p i o
a m i y row an naVa naoa a ’aw rnaa “n y 1? moBp mpoan) a"xpna
.tfoa nyi mn
»vn ,
1577
/r^w narca t a w p # a pwmn n ay - oiann apinwa
m’twn nmn warn myxa .mnna a irya nanma nayn main *iao
e ’wana pn .nnra mam nmn mnnannm t a w p s a wain
bw
Vpri ^aa nayn oww
bw
m nVmn naanan rtf?n manrotn naff
naiK *?ya nmraw Byaa nrown ayi nawV nawa ita i nna Vnnaw nr
nante am tkb t a w p a a naixy mnnann nVn
m
naiy*? .nanm
nayn cist*? a'nya nmn *?nan ranan na xsaa arm. nrtwmn aViyn
-pRa ana*an naiyV lapna tea mn aa Vax .mnan msnxa ’awn)
Vnn Kin . t a w p * a nayn main
m
na^xa. nnna mian . ( ^ m 1
—is ’1? nawxnn aViyn nante nmV awa-i b’VwiyV nay ,naxa >*?aa
a n sa tanw*"pna nayn oisrrn maw nma yanR ypa ,nny .ann -te
nanaa anayn q'mbtr nnxm y?aa b’w^w ’aw a n ir te a
.nanan ’am ^aa maipa naw pnron a ^ im ’ nxa a n x - te nnx1?
“itraa .tanw’-pKa nayn oiann mnnann Vy lana^ a’ama ’aw
(1890—1841) B^wnn nayn main arpV maiwxnn nawn B’wan
iV>m (a»ow m *p *aa anna aa nr Waai) B’onBaipi anao 742 ixx’
naiy1? .nao n ^ a nVya1? v-ixrr Vaa iicr 1932—1908 :B’own nwaa
nanaa nny a’y’aia ,nwwmn B’awn
b v
m ’an napa n rrm ,nxr
ti’V»a i3-a anao 3720 ,1975- 1974 nawa na’ra nnx now nwaa *?xnw’
ikw Vai anao rraai naa >a B’y a ia nnx naw iwaaw ,ixaa .a’pmy
■iwKnn
r m
a ’wana pw *?a
Kb)
B’awa nnwy iwaa iwxa oian n a i
nwyai ’yaBi
' i m x i
nnra1? Kiam nan torw*-p*a. nayn oiain .ma
.
1^0
aViya manan maiwVa a’oia*rn
- im b
nan
□’Dial la’a’a p i iaya rn B’nsa ^Kiw’-pxaw my n’oiai
.ayan pioya
xb
n^na aVm .nnnn maiw^a
82