Page 94 - Jewish Book Annual Volume 34

Basic HTML Version

84
JEWISH BOOK ANNUAL
D’bwrp-nao,, . aiwnn mao , m i nnnnaa x r nny row srin
ninny nrmxa loanaw ,Q’man d t o rnnainn ,Dnaon) 'a^wnn
—i84i/rnn—xnn ,D’bwn’3 nayn Qian1? matwxnn ow n a’W’ana
p"a oiann ffaaa nnna lX’nnw oiannan *?a an am’aa nwn ,(1890
nnton nx lanpa Vapa ,nn i^saci, ,nnain nao *?a .mnx B’xaro
a’aioa on a’Vwima oan’n1? V?nnw onaon .nbx nn’as ’a’a aw'n
maan nnao ,o’amp anao1? mmnna ,wnn /nmn nan ?nnv»a a’aiiaa
mpibnai a’ttna ra man nan np’ya naiba
,nv
may pi a’aion *?aa
.(myi rnxiiw now’ nxn npw *?wmao) yia nao nxi mm1? ,maiw
’aw oian-ma *?ff wapna pnaa p7/a Vw pVewiam a’a\n lanx xb
nrnnnn nVnn .pym pafto nwa Vxr ’t by o w n maw mwxna
D’Vwn’a nnw na’ai ban
by
nnaa mx’xan abix .toaa ’a’oai
p
"a ra
a’bwn’w mn’ai oian-’na Dip1? ibnn “pi .’aw oian-ma1? aa aipa
mann*? a’xmp-mVipi anna o’annb lanaw ,mnoia nyaiwa nn’n
ymxan a’bwn’a oiann mnnann n^nn nx nnv>a p’xn abix .manai
*?v
nnyain mwxn — bxnw’-pxa nayn
0107
m aiwn nn’rina ‘man
.1863-a D’*?wiYa
nnayn rnainyn
n a y n Disnn mnneflnb anu s f in a y n m rn y n
n’wya nx nbnn a’bwm’a ’awn oiann n’a nx na’pnw nniann
nnayn rnainyn Vw maman n’nnVm nx nrnan ,pny *?w inxxina
p iaa n’.Ti
(1863)
a7,anna xxr
bnn
"paa>*?n„ ,nr pny .bxnw’-p x a
p"a aai D’a>n ionx x1? .p"a *?xnw’ a’bwima oiann ribn1? a’a’ax1?
txa .naff nmxa a’wm naa bw mmxa /'nbxan,, xin ,pny x’n a bnn
nx onna nnx pnyw ,nnayn rnainyn mnVtra aiayn pnan bnnn
in ’ abix .nnx pny1? a’aw nnx1? nwya mix nwiy anman pnym ’awn
nan n’*? ,aiw’n ni’ya1? pnaia ’ia’a nnayn rnainyn nmn na ay
.ana maa n’n x1? f?ia aViya nay pny aiwff ,naam nmn
onxa1? a’Van "paaVn^
.(1864)
7y/anna ipoaa D’aiwxnn D’ainyn ’aw
pn inyam nx f f in /'n’rxan,/ ,’awn pnyn ib’xi mxxina r^ an Qffi
’aw .naiwxnn D*?iyn nanVa iy ayaa mnnna xx’ rxai (
1870
) Vnna
□’yawn maffa D’Vwin’a faV nVnnw mainy1? aan-ax i’n nVx D’amy
ai’.n ny an /abaia rny’ffa rn xVw nx ,onaon i ’1? ,nVx a’amy .nV’xi'
ibnn wnip ’nao y 1? .nn’ aa nanm ’mannn ,aiw’n p i n 1? iaxa ’xn
nty’bx *?w iaoia m^y*? *?nn txa mn’ai y iai Vm nao y’ain1? namna
namna i*?nnw ,a n ’yx mma nasy a’^wnn iVana nx .nrin’-p
nxim x*?w p ia xV’aa .aiw’n *?w ’mannm ’ninaon i’ax nx maw1?
nt nnx1? rna lapw ,anayn a’oiaim oiann xV? nbxn mmann *?a
’a ,1898 "nn’axn/za yma naio naoa na .niiy*? iy’an nx ananm
iax nx /'nmsn ’oaa nni’ nann a’O’anai a’oian aaw’ o’^win’a,,