Page 270 - Jewish Book Annual Volume 35

Basic HTML Version

260
JEW ISH BOOK ANNUAL
nan ,nnpim nnsio nrfrin ,mnsoi nnmo naoa . a . x / 7a n a n
/a s
318
.irVron ,oa jaixn .D^unT .ma’tzni nnaxa ,nmp’a
,Tmn ra nft’npai' o n t? ,ns’a mana w .71 yaw - p i m r
p a ’pn 'Sim x"n na’oia,’aix ,apax-Vn .mxsmmn nnm*ri> nnasn
/a s 252 .Y'bmn ,nmxan
.rVwn nais 'nn ,a^ax“Vn .nmm ansio moa . a m i ’ , op Vi a
/ a s 270
.n’aiw ns'^anaa nosnaw nnaxa nsiox
-ip’a /'n^ans D’a m ,mo*un .disk Vs nnan .71 w a v , n s ^ a
/as
304
.Y'bmn
, v w n^sis nnso ,a»aK-Vin .nn
.a’oiD nsaoo nsVa ’ana niToa
-bn
.ntzrmn tinnsoa mnan ,naanai nsoa . ’ a n n a , i n ’ ma t s
/a s
160
,Y'bmn ,*)bx * m
am*
.D’jiw ns-,anaa loenaw nnaxa nsiox
.n’Va’xi nnso ,nnasn Vinn nn’wa nmoai. imm .
7
*t , o n s
/a s
405
.1976 ,nna 'nn ,o^w it
bm
nnwnV nann ,p*V*»a n*»
bm
’aaxaon naaan . a n 2a , *>n s
nxnp 7a,>o 'nn ,asax_,?n /nnson aopan nsna mnsawa mms
/tsiV 'as
14
/ras 244 .r tan /'nnson^i
■bn
.
7
’pVn fisarc nxa Kina .isia Via anK
. n ' y m *
^ ’ a i i r a n
/a s 271
.Y'bmn
,nmxan fiappn -ran
-rVa’ai xiaa *iTn ap*V .m m Vs nnaxa nnaa p>n n ,n n 2
m
/a s 221
A"bm
n ,nais as ,a’ax-Vn .on
bbn
t.Tsnau
.v im bam*
w aa lanaaw nnaxai moa nnaa
r w w t e ' f c
.BwanavVawi d w r 0 »Qns» ’nns . •»V n s 2 , a n a a - 7 a
/a s
472
.rbmn
,pip ann noia
iTBnrr*Va*a .a"awn—a"enn "nnixa,, . s » i n » ( 7 a.V1s ) *>V
r
n a
.mnnsa /a s
371
.rVtzm ,"nV’x,/ 'nn /72-nan .nvnoai nans
o w n mnainn ,nnson ,n’aiwxnn o’Vwr n so . j n t t n v , ’ 1Vn
oisnV maiwx-in n*awn mnpana mnas nnmxa icsnaw- nnman
,’as 7a 7iaa ,d*Vbpit .(
1890—1841
,7"nn—xnn) ,n*Vim'a nasn
.n^aops ,mnnsa /a s
328
.Y'bmn
,a*ax-Vn p a n s ’ Vxnw’ n n i o a o n Vs
nn-aKa
n n a a
,npnsxi p a w nnran npnV mVw 712a 'nn ,x"n nttftwaix
/a s
205
.1976
^Vu/iv .n^sninVa’a nnaxa ,nnso mrnaa . Vs n i ? ’ , 7aiVn a
/a s 140
.Y'bmn
,w»ona*mnfi ’aixVn nnson ma