Page 77 - Jewish Book Annual Volume 35

Basic HTML Version

YANASOWICZ / MELECH RAVITCH
67
-ya warnx-i I ’ra p x asm r i j n a s ix
p s iSix n s n a g
18
* p x
h p x o*n p s pm ” *? »n pfi upayaaypny i l y w y r x nyn i s jy a ip
♦I’n n x n a i x p x p’V”n p x p y 1? yayVwaaya oy*ry’ tx BPayaaypnyr
i s r i n ^ s aaxaya i w r u n ,D n ym ,p # n n y p * a n p p x nyajmV 1& 8
a y i iayii
v h
x p n r c y a t o p nyp’s a s i i s y n s h p x a$n *iy jy n
1$a i x i p $ n ” T .T ^ a y a y to a a y a oyiy* lyaaiTxn p x i ia p y t o a a y a
a#n i y pm ,iya:xaya *iyaaH a y i p x oy djstii p x lyaxatznxs aupa
18a n y a y sw .D tx -p p s l a i n a y i lyaaiTxa " t f n y a o ’V’S* a m a i t e
"
18
S i s n i ’ix a t o , , yax*n *r p ’w u axnya p ity a#n ny m a y i
-y n s„ i n p j t p x aay^aaSy-iBS a $ n ny ya^yn n s n ^ vnsria^ p x
a^ a i ^ a m x i tx p w i x s p ’inyaa$ iy a a#n /^ a s x t r r a x 1? y t tn $ a o * n
*iy:” p p ^ y n n y a ’x *yia p y ^ a a y a p s a ^ p ^ n h iy :s a x a oya’x oy
a y i a*a ly a x n s t t *iy a a ip b i s a y i p x t i x .aupa aayn P ’P a#n
a o
2
a pyVrcaaya p x s naxp p x tx a^xn nya*?yn p m ^ .n p ’n a
oy m anyp-ixs apais ,*iia pyVrpaaya a y i lyVnyxa atzpa iy a *i$a
p $ n yDVyn nyp’a x ix s ycp*i$axapH ,y ttn x a> p n p a ’x y^x p ^ x n
- a i i p ao ’j a p y t o a a y a a$n p n y n x a i s ay*>ya p a ’Va i j r n p x r a n
.waaya ayais *yia a y i a ia y ’n x s p x Bp’r j s i x S *?a
au ra tzpayaayp-iyi yp ’n p *i i ^ am x n t i x a ^n ipm ” 1? m a p : i s
.$ay p s iya$a p x aw paa ’i y i y r r ^ P ’P i s ,DT*»*?*»n*»a p*>p i s BTSya
,iy*?T*ixaaix p x i ia o t t a y i , p * ^ n ypxa p x t t n y i ja-iyp-jgs
iyp:ynwxa i s B” p’B” a *iyi p y n paxiya a i s a ’x b t s o$-t x p m *iyax
i$ n p s . b ^ t t y i y i i x B’a p y ^ a y a x n s i^ t p s iyax^ p x “p r r a j n
-Bayn *is?i i s — is n s n a x ix i s ivaipya ny t ’x B’v n a y i i a n a * iypnxi
BH’n ’ yp ,!78SJ$ h n a 1? ,T>n’ ay-r na*? i r a p y ^ P a y i p s a a ip jy i^ x a
.B’wxn ivapy^p nyi ya^yn ps
a y i i^Bmxn i*?a iayii i p ’y ny-r aiynya a s ’x r a p x n r a
ywnysyw oy^am xn nynx .pmya *?raTip ny t ’x dx*t
n y a sH
t*>x ^xaasx px y p m x s ^ s x lynya ,aaxiya m ,t*>x a^pay^aynys
n n s n n aa ip oy a n y a l^;nx^yB,’,? p*?yn I'rya^iSBoyS ny iw waa
•>n “ly i px l y s n yam lyaya^snxs
ypxa *i’ax^ .isxw p jt px
-ynyxs ya«r aaijanyi - iyn s p i ^ p x n i ’a .lya’a n y i iya«r n m
-« n s px nyB^ny) "yT^a’s^// / 'T^ iaayrxn // /^yn ty ny i *i’ix» n y a n
nyi,, y’a ^ x a a x -p ^ x n / ,^y^,’,? yaypx:,, i i a ox i /(aaxnxii *iya
y ^ n ^ a o ’nyns/, nx^x a px nyT5^ i i a dx t / ,,^y‘T’,? ya«a p s pip
1X7 / 'aaap l y ^ n p ny i is,, «By y ^ n y s a y p i« t px "i^sx^iax*?
ya^>m ,y a x n / 'i^ s “iy*r i ’ix aiVa,/ ?m n y a n y p m y a ^ n yam iyaip
ami/, ,1929 y a ^ n ,iyaaxTya *i’S / 'a^yn 12a p s p2T t»S
,1929
ny -p1? /'lyaxypx px pay a ’aa^P//
>1931
ytznxn , o y a m 2 m / 'ix a px
-2* i^x i“yT2'i / 'y ^ x n a n ’ix nyn’x,, ,1937 y ^ ix n .oyay^s /p x ’rxa
■py1? 12a,/ ,1940 yp’opya / 'n x ^ x a px nyT*1?,, ,1937 y snxn ,iy^am