Page 193 - Jewish Book Annual Volume 36

Basic HTML Version

1 8 5
BAKER / YIDDISH BOOKS
------------
,
.דער
:עיגאלאטנא
.שינאקירעמא־דראנ
,סערייא־סאנעוב
ףסוי
דנאפ־ץישפיל
ןופ רעד
טפאשלעזעיג־רוטארעטיל
םי_יב אוויי
ןיא
־נעגרא
,עניט
ח״לשת׳ה
—1977 . 268 .דז
.טסוליא
קרעוורעטסומ(
ןופ רעד
רעשידיי
;רוטארעטיל
.דב 74).
ביילקפא
ןופ
ןעגנולייצרעד
ןוא
רעדיל
ןופ
רענאקירעמא
עשידיי
סרעביירש
---- . ed.
An tho logy: Yiddish litera ture in the U.S.A.
Buenos Aires,
Ateneo Literario en el Instituto Cientifico Judio, 1977. 268 p.
Illus. (Masterworks of Yiddish Literature; 74.)
Collection of stories and poems by American Yiddish authors.
-----------
.דער
:עיגאלאטנא
ןרעטלע
ןוא
.רעדניק
,סערייא־סאגעוב
ףסוי
דנאפ־ץישפיל
ןופ רעד
טפ׳אשלעזעג־רוטארעטיל
םי_יב אוויי
ןיא
־בעגרא
,עניט
ז״לשת׳ה
—1977 . 356 זז,.
.טסוליא
קרעוורעטסומ(
ןופ רעד
רעשידיי
;רוטארעטיל
.דב 71).
,ןעגנולייצרעד
רעדיל
ןוא
סעמארד
סאוו
ןעלגיפש פא יד
עשימרוטש״
ןטקילפנאק
ןשיווצ
ןרעטלע
ןוא
. . .ר ע ד ג יק
,,
)המדקה(
---- . ed.
An tho logy: Generation gaps.
Buenos Aires, Ateneo Literario
en el Instituto Cientifico Judio, 1977. 356 p. Illus. (Masterworks
of Yiddish Literature; 71.)
Stories, poems and plays reflecting the “stormy conflicts between
parents and their children . . .” (Introduction)
ר י וי ק י ז,
. ץ ר ע ה
ןופ
ןשינבש
.ףראד
,טשעראקוב
,ןאירעטירק
1977 .
133 זז,.
.טראפ
:טראווראפ
ריאמ
.רעלפסיר
בײלקפא
ןופ
רעדיל
ןוא
,ןעגגולייצרעד
ןבעגעגסיורא
וצ רעד 25 רעט
טייצראי
ןופ םעד
ןשידיי־שינעמור
רעביירש ( 1909 —1951 .) רעד
רבחמ
טאה
ןבעגעגסיורא
סאד ךוב
ןופ״
ןשינייכש
ףראד ,, ןיא
טשעראקוב
ןיא
ראי
1938 ,
ןרעטנוא
םינאדוועספ
לצרעה
.רעניטםײג
R ivk in , H e r t z .
From the neighboring village.
Bucharest, Kriterion,
1977. 133 p. Port.
Poems and stories, collected and published on the 25th an-
niversary of the author’s death (1909-1951). The author originally
published the story “From the neighboring village” in Bucharest
in 1938, under the name Hertzl Gaystiner.
, ן א ז ע נ ר א ש ט ־ ק א י א ש
. ה י ל ד ג
רעד
טאגפא ןיא
.רעייפ
׳ץוובלעמ
ןבעגעגסיורא
טימ רעד
ףליהטימ
ןופ רעד
רעשטיוואל
טפאשנאמסדגאל
ןיא
,ןרובלעמ
ז״לשת —77־ 1976 . 229 .דז
.טסוליא
רעשיראטסיה
ןאמאר
ןגעוו
ןשידיי
ןבעל ןיא א
שיליופ
לטעטש םייב
ףוס ןופ 18 ןט
.טרעדנוהראי