Page 200 - Jewish Book Annual Volume 36

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
192
ג ל ט א
, ן י י ט ש
. ב ק ע י
טסארפ
ץוא
;טושפ
עשירארעטיל
.ןעייסע
זינ
,קראי
ןבעגעגסיורא
ךרוד
יגעפ
,ןייטשטאלג
1978 . 454 זז,.
ןבילקעגפא
ןוא
טיירגעגוצ
םוצ
:קורד
לרעב
.ןהכ
עשיטירק
ןעייסע
ןבירשעג
ךשמב
ןופ 50
.ראי
טמעג
ןיידא
ראנ״
עכלעזא
,ןעייסע םאוו
ןענייז
טשינ
ןסאלשעגנײא
ןיא
סבייטשטאלג
־רעירפ
עקיד
.״רעכיב
G l a t s t e i n , Ja cob .
Plain and simp le; literary essays.
New York, Fanny
Gladstone, 1978. 454 p.
Critical essays, written over a fifty-year period. Comprises only
those essays which had not been included in the author's earlier
books.
ג
ם א ר
, ן א מ . י
םעיפארגאגאמ
ןוא
.ןעייסע
1וי
,קראי
1977 . 118 ח,.
.טסוליא
ןעייסע
ןגעוו
ריפ
עשידיי
סרעקיראטסיה
סופעזאי(
,סויוואלפ
לאינד
,ןאסלאווכ
לארשי
,גרעבניצ
ןוא
בקעי
,)יקצאש
ןעמאזוצ
טימ ןא
ייסע
ןגעוו
.ץנארעלאטמוא
, ש ט י ו ו א ס א נ א י
. י
רעמינפ
ןוא
.ןעמענ
ביבא־לת
,םערייא־סאנעוב
גאלראפ
םויק״ ,/
ז״לשת —1977 . .דב 2:
עשידיי
סרעקיאזארפ
ןוא
ערעייז
קרעוו
ןופ ךאנ רעד
רעטייווצ
.המחלמ־טלעוו
326 זז,.
ןעייסע
ןגעוו
30
ענעעזעגנא
עשידיי
,סרעבײרש
טקורדעג
ןיא
־ראפ
ענעדייש
ןטפירשטייצ
ךשמב ןופ יד
ענעגנאגראפ
25
.ראי
רעד
רעטשרע
דנאב זיא
סיורא ןיא ראי
1971 .
J a n a sow ic z ,
I.
Faces and names; essays.
Tel Aviv-Buenos Aires, Kiem,
1977. Vol. 2: Yiddish prose writers since World War II, and
their works. 326 p.
Essays about 30 prominent Yiddish writers, originally printed
in various journals over the past 25 years. Vol. 1 appeared in 1971.
י ר ו ש ל י מ ע ד א ל מ א ג א ך 8, 9.
,םילשורי
עשידיי
עפורג־רעביירש
ןיא
;םילשורי
,סנגייא
1977 .
.טסוליא
:ראטקאדער
ףסוי
.רעלרעק
עייג
דנעב
םענופ
ןשירארעטיל
ךאנאמלא
סאוו
טרעוו
ןבעגעגסיורא
ןופ
עשידיי
סרעביירש
םילוע ןוא
םיקיתו
— ןיא
.לארשי
.דב 9:
דנאב־רוכזי״
רכזל יד
ענעמוקעגמוא
עשידיי־שיטעוואס
סרעביירש ,/
J e r u s a lem A lm a n a c
8, 9.
Jerusalem ,
Yiddish Writers’ Group in Jeru-
salem; Eigns, 1977. Illus. Ed.: Yosef Kerler.
New volumes of a literary almanac published by Israeli Yiddish
writers. Vol. 9: Memorial volume dedicated to the executed
Soviet Yiddish writers.
, ק י ש ט א י ר ד א פ
ל יי ע ז . ר
קיציא
;רעגנאמ
רעד
רעטכיד
סאוו
זיא
ןעגנאגרעד
ןופ ארג זיב
.אלב
,]םילשורי[
טעטימאק
ראפ
רעשידיי