Page 220 - Jewish Book Annual Volume 36

Basic HTML Version

.י ןסוי8 ןהכ
רחבמ
םירפס
תודהיב
תנידממ
לארשי
ז׳׳לשת — ח'׳לשת
,ארקמ
תולגמ
תוזוכג
א ב ן ־ ש ו ש ן,
. ם ה ר ב א
היצנדרוקנוק
השדח
הדוחל
םיאיבנ׳
.םיבותכו
רצוא
ןושל
ארקמה —
תירבע
,תימראו
,םישרש
,םילמ
תומש
,םייטרפ
םיפורצ
.םיפדרנו
ךרכ א: א—.ז
,םילשורי
תירק רפס: ( 1977 .) ,זל 638 . [2]
/מע
.׳סקפ
ב ר ק ל י,
. ל ו א ש
אובמ
ארקמל
. . .
קלח א—.ג
,םילשורי
ןייטשניבור
ףותישב
םע
ןוכמה
ירבעה
הלכשהל
,בתכב 1977 . 351 ; 176 ן 237
/מע
,םירויא
׳טרופ
/סקפ
, ד ע ל ג
. ם י י ח
ינויע
.ארקמ
,]םילשורי[
הרבחה
רקחל
ארקמה
לארשיב
תצובקו
,תעפי
.זז״לשת
119
/מ:ע
, י נ ש ב ו ד
. ה ש נ מ
םיעברא
ירומזמ
םילהת
,ןכותה(
הנבמה
.)תונמאהו
,ביבא־לת
םע
,דבוע
.ז״לשת 166
/מע
ד ו ת ן,
. ן ר ה א
רצוא
הרוסמה
.תינירבטה
ףסוא
ינולימ םלש לש
תורעה
הרוסמה
חסונל
ארקמה
ינירבטה
תיבמ
ושרדמ לש
ןרהא
.רשא־ןב
ךרכ
המגודל
:
הרוסמה
רפסל
תישארב
י״כב
.דארגנינל
,ביבא־לת
תטיסרבינוא
ביבא־לת
תיב(
רפסה
יעדמל
תודהיה ש׳׳ע םייח
,)גרבנזור
.ז״לשת ,דב
218 , 32
/מע
ופסונ
אובמ
רעשו
.תילגנאב
, ר ו נ י ד
. ן ו י צ ־ ן ב
ארקמב
.ויתוריחבו
םירקחמ
םינויעו
תנבהל
ארקמה
תודלותו
לארשי
.ותפוקתב
,םילשורי
דסומ
,קילאיב
.ז׳׳לשת 280
/מע
,.ביב
.חתפמ
םיבתכ(
,םיירוטסיה
ךרכ .)ג
ת ל י ג מ
. ש ד ק מ ה
רידחה
ףריצו
אובמ
שוריפו
לאגי
.ןידי
ךרכ א—.ג
,םילשורי
הרבחה
תריקחל
לארשי־ץרא
,היתוקיתעו
ןוכמה
היגולואיכראל
לש
הטיסרבינואה
,תירבעה
לכיה
.רפסה
.ז״לשת 3 ,׳רכ
,םירויא
,ת״ול
/סקפ
תתפמ
ןכותה : ךרכ א:
.אובמ .כ 308 ׳מע ; ךרכ ב:
חסונה
.ושוריפו
,י 323
׳מע ; ךרכ ,ג 1 :
תוחול
.טסקטו
,ח 82 ,ףד 8 ׳מ!ע ; ךרכ ,ג 2 :
תוחול
.םימילשמ
[3,] 40, [3]
/מע
ס ח ו י מ
ב ןי
. ו ה י ל א
שוריפ
לע רפס
רבדמב
. . .
אצוי
רואל
יפ־לע
די־בתכ
דיחי
,םלועב
םע
אובמ
,תורעהו
םינויצ
,םירוריבו
תאמ ברה
המלש
.ךיליירפ
,םילשורי
דסומ ברה
,קוק
.ז״לשת [5,] טיר
/מע
ה ר ס מ
ה ל ו ד ג
לש
ר ת כ
ם ר א
. ה ב ו צ
אצוי
רואל
ידי־לע דוד
לאומש
.רגניול
,םילשורי
חרזמ
ברעמו
לכיהו
,רפסה 1977 . [4,] 261 ,
[5]
/מע
2 1 2