Page 222 - Jewish Book Annual Volume 36

Basic HTML Version

JEW ISH BOOK ANNUAL
214
ה י י ל פ ר י ן,
י ו ל
. ק ח צ י
השעמ
המרגו
.הכלהב
סחי
םדאה
תואצותל
,ותלועפ
השגדהב
תדחוימ
השעמל
׳תבשב
רואל
תויעבה
תויתכלהה
לש
היגולונכטה
.השידחה
,םילשורי
ןוכמ
יעדמ
יגולונכט
תויעבל
,הכלה
.ז״לשת 276 , [4]
.׳מע םע רעש
,ףסונ
אובמ
םוכיסו
ןכותה
.תילגנאב
ה כ ט,
. ק ח צ י
רפס
תולאש
תובושתו
ירעש
שדוק
. . .
ירקחו
תוכלה
ירוריבו
םיניד
יניינעב
תשודק
ףלקה
בתכהו
לש
ת״סה
מ״תו
תביתכבו׳
תומשה
. . .
קלח .א
,םילשורי
.ז׳׳לשת [23,] חסש מע׳.
ו י ו
, ל י
ה י ד י ד י
ט
. ה א י
יזנג
.ךלמה
םישודח
לע
תכסמ
הליגמ לעו
תוכלה
הליגמ
ם״במרהל
. . .
םילשורי
.ז״לשת [4,] ,בק [6] מע׳, סקפ ,.
ה ד ו ה י
ןב
. ן ת נ
שוריפ סמ,
תומבי
וניברל
הדוהי
ר׳׳ב
.)ן״ביר(ןתנ
ל״וי
י״פע
די־בתכ
תירפסבש
הקיל׳גנא
אמורב
ףורצב
אובמ
תורעהו
י״ע
םירפא
.רפפוק
,םילשורי
חרזמ
,ברעמו
.ז״לשת 231
.׳מע
ישוריפ(
דומלתה
תיבמ
ושרדמ לש
.)י״שר
ם ו י
ב ו ט ןב
ם ה ר ב א
. י ל י ב ש א מ
ישודיח
...א׳׳בטירה
תכסמ
.םירדנ
ל״וי
לע יפ
יבתכ די
םיסופדו
םינושאר
ףוריצב
,אובמ
ינויצ
,תורוקמ
,תוליבקמ
תורעה
םירואיבו
תאמ ברה
ןרהא
.ן׳הפי
,םילשורי
דסומ ברה
,קוק
.ז״לשת 38, [2] מע,, לשת
,תודומע
121 מע׳, סקפ ,.
ף ס ו י
. ה י ד ב ו ע
רפס
תולאש
תובושתו
הוחי
,תעד רשא
ורדוש
וידרב
לכב ברע תבש
תרגסמב
תנפ
,הכלהה
תפסותב
. . .ה ב ור מ
קלח .א
,םילשורי
.ז״לשת
,הפר [3]
.׳מע
ק ח צ י
ן ב
. ד ו ד רפס
תוכרעמ
ירבד תמא
וניברל
קחצי
רכב .דוד
עיפומ
הנושארל
בתכמ די םע
תוהגה
תופסוהו
אשא ינייע
וניברל
המלש
רזעילא
יראדנאפלא
. . .
ךרענ
י״ע
המלש
רזעילא
.תוילגרמ
,םילשורי
לעפמ רוא
,חרזמה
.ז״לשת 16, בלר מע,.
ר י א מ ן ב
ל א ו מ ש
, ו ר מ ר מ
ס ח ו י מ
. ז ל
שוריפ סמ,
ןישודיק
. . .
ל״וי
י״פע בתכ די לש
הימדקאה
הירוטסיהל
.דירדמב
ףורצב
אובמ
תורעהו
י״ע
םירפא
.רפפוק
,םילשורי
חרזמ
,ברעמו
.ז״לשת ,ט 109 מע,,
.׳סקפ
ישוריפ(
דומלתה
תיבמ
ושרדמ לש
.)י״שר
, י ר י א מ
ם ח נ מ
ן ב
. ה מ ל ש רפס תיב
. ..ה ר יח בה
תכסמל
אבב
.אעיצמ אצוי
רואל
ךותמ
הקתעה
השדח
די־בתכמ
אמראפ
םע
,תואוושה
יארמ
תומוקמ
תורעהו
,תויניינע
תאמ
םחנמ
לדנעמ
.ץילרעג
.םילשורי
ךזנגה
,ידרחה
.ז״לשת 373 מע,.
, ן ל ו מ
ב ק ע י
ן ב
. ה ש מ
ת״וש
ל״ירהמ
וניברל
בקעי
.ןילומ ל״זי
הנושארל
ע/׳פ המכ
יבתכ די םע
תורעה
,תוראהו
יארמ
תומוקמ
םינויצו
לע ידי ברה
קחצי
.ץס
,םילשורי
ןוכמ
,םילשורי
.ז״לשת 38, הפש מע,,
.׳סקמ
לעפמ(
תרות
ימכח
.)זנכשא
, ר פ ו ס
. ה ש מ
ישודיח
םתח
רפוס לע
תכסמ
. . .ה ל יג מ
עיפומ
םעפב
הנושארה
ךותמ
יבתכ וידי
. . .
ךותמו,
המ
טקולש לכמ
ירפס ןרמ