Page 224 - Jewish Book Annual Volume 36

Basic HTML Version

JEW ISH BOOK ANNUAL
2 1 6
,היפוסוליפ
תוגה
, ג ל ש א
ה ד ו ה י
. ב י ל
רפס ןתמ
. . .ה ר ות
תועידי
תוירוקמ
לש
תמשנ
,תודהיה
תדה
תמכחו
הלבקה ןיב
תודש
. . .ם ע ה
הרודהמ
,םילשורי
.ז״לשת אנק מע׳.
, ש ט י ב ט נ ב
. ף ס ו י
תודהי
.תיבב
,ביבא־לת
וידחי
ףותישב
םע
,םיחתפ
.ז״לשת 142
/מע
ב ר א ו ן,
ם ה ר ב א
. י ב צ
תייגוס
.שיה
םיקרפ
חותינב
.יגולוטנוא
,םילשורי
תאצוה
םירפס ש״ע ל׳׳י
,סנגאמ
1977 . 196 מע,. רעש ףסונ
.תילגנאב
ו י י ל ר,
. ן ו ש ר ג
היפוסוליפ
לש
ירבד
.םױ־םױ
,ביבא־לת
תירפס
,םילעופ
ח״לשת
1977 . 139
/מע
ירפס(
תעד
.)וננמז
ה ד ו ה י
ן ב
ל א ו מ ש
. י ו ל ה
רפס[
]ירזוכה
באתכ
דרלא
לילדלאו
יפ
ןידלא
לילדלא
באתכלא(
)ירזכלא
. . .
ואיצוה
רואל דוד יבצ
.טענב
ןיקתה תא
טסקטה
יגח
.יאמש־ןב
,םילשורי
ל״י
?סנגאמ
הימדקאה
תימואלה
תילארשיה
,םיעדמל
.ז״לשת ,זי 243 , 11
/מע
,ת״ול סקפ ,.
טסקטה
תיברעב
תויתואב
.תועבורמ
ופסונ
אובמ
רעשו
.תילגנאב
, ן ה כ
. ן מ ר ה
םינויע
תודהיב
תויעבבו
.רודה
םיקרפ
ךותמ
םיבתכ
.םיידוהי
םגרת
תינמרגמ
יבצ
.יקסבלסיוו
םידקה
אובמ ןתנ
.ךיירטשנטור
,םילשורי
דסומ
,קילאיב
.ח״לשת
126
/מע
.׳טרופ
, ץ נ י מ
. ן י מ י נ ב
רחבמ
.םיבתכ
ךרע ברה
םושרג
.סנפרה קלח
.ב־א
,ביבא־לת
ילעופ
תדוגא
,לארשי
.ז״לשת
;ופש בצש
/מע
טרופ ,.
, ר ה נ
. ה ר ד נ א
לכבו
. . .ת א ז
,םילשורי
ןבואר סמ
תופתתשהב
דסומ
םהרבא
עשוהי
,לשעה
ח״לשת
1977 . 222 , [2] מע,. 23
.מ״ס רעש ףסונ
.תילגנאב
ר י פ ו ,ן
. י כ ד ר מ
ודוחיי
לש םע
.לארשי
יקרפ
תוגה
.הבשחמו
־לת[
,]ביבא
,תוכרעמ
.ז״לשת 298 מע,.
, ך י י ר ט ש נ ט ו ר
. ן ת נ
םינויע
הבשחמב
תידוהיה
ןמזב
.הזה
,ביבא־לת
םע
,דבוע
תוברת
,ךוניחו
.ח״לשת 207 מע,.
תירפס(
ןמ
.)דקומה
, ד י ב ש
. ר ז ע י ל א
תודלות
תוגהה
תידוהיה
תעב
,השדחה
האמה
עשתה
.הרשע
םילשורי[
,]ביבא־לתו
רתכ ;
ץוביקה
,דחואמה
.ח״לשת
452 מע׳.
, ם ה ו ש
. ה מ ל ש
יכילה
.סולטנט
םיקרפ
תרותב
.תוישיאה
,]ביבא־לת[
,רבוקיר׳צ
1977 . 254 מע,.
,אמוג(
ירפס עדמ
.)רקחמו
, ר ט כ ש
. ף ס ו י
םינויע
תבשחמב
.וננמז
,ביבא־לת
,וידחי
.ז״לשת 182 מע,.
, א ר י פ ש
ד ו ד
. ה מ ל ש
.םיחרא
ינויע
ארקמ
יקרפו
.תוגה
,םילשורי
דסומ ברה
,קוק
.ז״לשת 292 מע,.
הלבק
תודיסחו
א ו ר י ן,
. ר י א מ
תולגעמב׳
תודיסחה
תוביתנבו
.וננמז
,םילשורי
ןבואר .,סמ
.ח״לשת
326 מע,. רעש ףסונ
.תילגנאב