Page 225 - Jewish Book Annual Volume 36

Basic HTML Version

2 1 7
COHEN / SELECTED BOOKS ON JUDAICA FROM ISRAEL
, ר ט ל א
ם ה ר ב א
. י כ ד ו ר מ
רפס
ירפס תמא . . .
ישודיח
הרות רשא
רמא
...ונחלש ב
תותבשב
הנשה
.םידעומבו
קלח :ד
.רבדמב
־לת[
,ביבא
.]ז״לשת
הצ .ףד
ך ל מ י ל א
. ק ס נ ז י ל מ
םעונ
ךלמילא
. . . םע
,אובמ
,קוסיפ
ינויצ
,תורוקמ
תורעה
.תוחתפמו
רידהה
הילדג
.לאגנ
.ב־א
,םילשורי
דסומ ברה
,קוק
.ח״לשת
2 ׳רכ (123 ,
דושתי
.)׳מע
ימוסרפ(
ןוכמה
,תודיסחל
די ברה
.)ןומימ
, ץ י ב ר ו ה
ב ק ע י
ק ח צ י
. ן י ל ב ו ל מ
רפס
אירלקפסא
.הריאמה
טן?ל
,םירמאמ
תוחיש . . .
םיגהנמ
םינינעו
םינוש . . .
,וטקול
ורדוס
וכרענו
. . .
י״ע
עשוהי
ףסוי
.טילבנרוק
,םילשורי
דסומ רכז
,ילתפנ
.ז״לשת 16,
זר
.׳מע
, ל ל ה
ב ק ע י
.ה ש מ
רפס
תבהא
.םולש
העברא
םירמאמ
םירבדמה
תודבכנ
. ..ת וד וא
זימ
שודקה
ש״שרה
םולשי[
]יבערש
. ..ויכלהמ ו
תטישו
. ..ות ל בק
וירוביח
. ..ויר וד יס ו
,םילשורי
.ז״לשת
[8,]
,דצק
[6] ׳מע
ו י י נ ש ט ו ק,
ד ו ד
. ה י ח ת פ
רפס לוק דוד
.אניינת
םישורד
לע ךרד
הלבקה
. . .
,םילשורי
תעד
הרות י״ע
דסומ ברה
,קוק
.ז״לשת 16,
גסקת
.׳מע
, ק ו ט ש נ י י ו
הש מ
. ר י א י
׳ס
ןחלש
תוכרעמה
ירתסב
.המכחה
תיב
םיזנג תיבו
דקע לכל
םינינעה
םירתסנה
. . . ובו רשע
תוכרעמ
םיקלוחמ
השולשל
םיקלח
. . . קלח א—.ג
,םילשורי
.ז״לשת־ו״לשת
3 רכ,.
ןכותה : קלח א: רוא
בצחמ
.תוריפסה
חכר ׳מע ; קלח ב: רוא
בצחמ
.םיכאלמה
בצק מע׳ ן קלח ג: רוא
בצחמ
.תומשנה
אצר
.׳מע
י ע ק ו ב ו ב י ץ,
. ם ו ל ש
יטוקל
םולש
םיטוקילה(
ופסאנ
,דומלתהמ
דמ­
,םישר
ירמאמ
,ל״זח
תורפס
,תידיסח
םינבר
.)םיקידצו■
,םילשורי
.ז״לשת
,ופר [2]
.׳מע
, ר ש כ
הש מ
. ה מ ל ש
םיליבש
תבשחמב
.תודיסחה
תודוסי
תודיסחה
...היגש ומ ו
םירדוסמ
יפל
.תיב־ףלאה
,םילשורי
תיב
הרות
,המלש
.ח״לשת
בנק
.׳מע
פ ר ל,
. ף ס ו י
לע
תוהמ תכ
.םידיסחה
רידהה יפל
דיה־בתכ
ףיסוהו
אובמ
םירואיבו
םהרבא
.ןייטשניבור
,םילשורי
הימדקאה
תימואלה
תילארשיה
,םיעדמל
.ז׳׳׳לשת [6,] 174 , 7 מע׳,
.׳סקפ
תירבע
?תינמרגו
ופסונ
ןכות
םינינע
רעשו
.תילגנאב
, ץ ל ו ה פ ל ק
ל א ר ש י
.)טקלמ(
לכ
ירופיס
בוט־םש־לעב
. . .
קלח א—.ד
ינב
,קרב ראפ
,הרותה
ז׳׳לשת
1976 . אער ; זפר ; הנר ן גנר
.׳מע
ק נ י ג,
ן ת נ
י ב צ
.)טקלמ(
רפס תנש
ןוצר
. . .
תשודקב
תבש
ידעומו
רשא הלד
. . . ית יל ד
. . . יר פ ס מ
ר״רהמ ןתנ
,בלסרבמ
יפכ המ
לבקש
יפמ ובר . . .
ועבר
ןמחנ
בלסרבמ
. . .
ינב
,קרב ללוכ
בלסרב
.]ח״לשת[
,דעק [2] מע׳.
ללוכ םג
:ורוביח
ישנא
.םשה ינב קרב
.]ח״לשת[