Page 226 - Jewish Book Annual Volume 36

Basic HTML Version

JEW ISH BOOK ANNUAL
2 1 8
ר ו ט ר ,
ב ק ע י
. ם י י ח
ירופיס
םידיסח
ראב
בקעי
.םייח .א
,םילהת
יכרב
,ישפנ
יקרפ
.תובא םע
ירופיס
.םידיסח
,םילשורי
דסומ
ברה
,רטור
.ז״לשת סק
/מעי
םש
ב ו ט ןב
ם ה ר ב א
ן,
. ן ו א ג
ידב
ןוראה
לדגמו
לאננח
. . .
תאצוה
לימיסקפ
לע יפ
די־בתכ
840
הירפסב
,תימואלה
,סירפ י״ע דוד
לאומש
.רגניול
,םילשורי
חרזמ
,ברעמו
1977 . ,טל 232 , [3] מע,. רעש ףסונ
.תילגנאב
,הירוטסיה
,היפרגויב
תונורכז
, י ק ס ב ו ר ט ס ו א
. ן ר ה א
רחשמ
ונתאמ
יקרפ(
,הרימש
תוננוגתה
תהו ­
.)תומצע
,ביבא־לת
,דקע
ח״לשת
1977 . 176
/מע
דועית(
.)ןורכזו
, ז ר א
. ה ר ש
הפוקת תחא
ייחב דוד
,זמר
1934—1945 .
אובמ תאמ חספ
:קינדוד
תוישיא
.הדועייו
,ביבא־לת
ןרק דוד
,זמר
.ז״לשת 436 מע׳,
טרופ ,.
א ש ר ו ב,
ה מ ל ש
. ם י י ח
דנקרמסמ
דע
הוקת־חתפ
ויתונורכזמ(
לש
ליפעמ
.)ירכוב
ךרע
ףיסוה
תירחא רבד .מ
. . .ד נ א ז
,ביבא־לת
תירב
יאצוי
,הרכוב
ח״לשת
1977 . 165
/מע
טרופ ,, סקפ ,.
ד ו נ ק ל מ ן,
. ן ב
תונמאנ
הלופכ
.]היפרגויבוטוא[
םילשורי
,ביבא־לתו
,ןקוש
1977 . 218 , [2]
/מ ע
,ת״ול
טרופ ,.
ו ו ד נ , ר
. ר י א מ
ירואמ
.היצילג
הידפולקיצנא
ימכחל
.היצילג
קלח א 5
א—.ד
,םילשורי
ןוכמ
תחצנהל
תודהי
,היצילג
.ח״לשת ,זכ 889 , [2] מע,,
,םירויא
טרופ ,, סקפ ,,
.הפמ
, ן ט ר ג נ י י ו
. ל א ו מ ש
תובישיה
...ה יר ג נוה ב
תישארמ
ןמויק דעו
ןלוסיח
.האושב
,םילשורי
תירק
,רפס
.ז״לשת 95
/מע
, ל א נ נ ח
א,, י. רפס
ןואגה
.ןילבולמ
יקרפ וייח
טקלו■
ותרותמ לש . . . יבר
רואינש
ןמלז
.ןיקמדארפ
,םילשורי
ללוכ
,די״בח
.ז׳׳לשת 209
/מע
,םירויא
/טרופ
/סקפ
נ י
, ן מ ו
. ל א ו נ מ ע
תריזב
קבאמה
.ינויצה
יקרפ
.תונורכז
המגרת(
.)ךוירא
,םילשורי
הירפסה
,תינויצה
.ח״לשת
376
/מע
/טרופ
ס ו ז י ן,
. ל א פ ר
םינמז
.םירעוס
,םילשורי
דעו
הדעה
תידרפסה
,םילשוריב
.ז״לשת 171 , [2]
/מע
,ת״ול
טרופ ,.
.תונורכז
ם ל
ק צ ו , י
. ה ד ו ה י
תעונת
הלכשהה
תודהיב
.היסור
,םילשורי
זכרמ
ןמלז
,רזש
הרבחה
תירוטסיהה
,תילארשיה
.ז״לשת 118
/מע
תורוקמ(
תודלותל
,לארשי
רפס .)ה
, י ד ו ר
. י ב צ
ידוהי
תירב
.תוצעומה
,ביבא־לת
םע
דבוע —
תוברת
,ךוניחו
.ח״לשת
208
/מע
, י נ ו ע מ ש
. ב ק ע י
תועדמ
.ברע
יקרפ
הירוטסיה
.תינידמ
,ביבא־לת
םע
,דבוע
.ז״לשת 476
/מע
.תופמ
הירפס(
.)תיאטיסרבינוא