Page 227 - Jewish Book Annual Volume 36

Basic HTML Version

2 1 9
COHEN / SELECTED BOOKS ON JUDAICA FROM ISRAEL
האושה
היחיפסו
, ד ר א
. ק ח צ י
םירוענ
.המיחלב
איגמ
ןברוחה
.לא־רהל
,ביבא־לת
,תוכרעמ
.ז״לשת 240
/מע
.ת״ול
יב ־ ת
ב צ ה , י
י ת ב ש .ב
תונויצה
תידנגוא־טסופה
רבשמב
.האושה
רקחמ לע
ימרוג
היגשימ
לש
העונתה
תינויצה
םינשב
1938—1945 .
,ביבא־לת
,ןמפנורב
.ז״לשת 495 מע׳.
ש נ ב
, ם ו ל
. י פ ר
ונקבאנ
ןעמל
.םייחה
יעצביממ
תרתחמה
תיצולחה
טשפאדובב
תנשב
1944 .
,ביבא־לת
תשרומ תיב
תודע ש״ע
יכדרמ
ץיבלינא
תירפסו
,םילעופ
1977 . 223
,׳מע
,ת״ול
,׳טרופ סקפ ,.
, ן מ ר ב
א וד ל ף
. ם ה ר ב א
םוקמב
רשא דעי יל
.לרוגה םע
ידוהי
,השראו
1939—1942 .
די־בתכמ
שידייב
המלש
.ןשוש־ןבא
ימחול
,תואטיגה
תיב
ימחול
תואטיגה
ץוביקהו
,דחואמה
.ח״לשת
284 , [3] מע,.
, ן מ ט ו ג
. ל א ר ש י
ידוהי
,השראו
1939—1943 .
,וטייג
,תרתחמ
.דרמ
,ביבא־לת
תירפס
,םילעופ
.זי׳׳לשת 496 , [3]
.׳מע
, ן פ ג
. א ב א
םירוענ
.רותסמב
ןמוי 1941—1944 .
,םילשורי
תיב
האצוהה
ימלשוריה
;
,רתכ
1977 . 191 מע,,
,םירויא
טרופ ,.
, ה ק ר ו ז
ר פ ס
. ן ו ר כ ז
,ביבא־לת
ןוגריא
יאצוי
הקרוו
לארשיב
תרזעב
ידוהי
הקדוו
,תפרצב
הילגנא
תוצראו
,תירבה
ז״לשת
1976 . 407 מע,,
,םירויא
טרופ ,,
,הפמ סקפ ,.
רמוחה
תירבעב
יבוT .שי רעש ףסונ
שידייב :
עקרמ
רוכזי
.ךוב
י ז
י ק ס
, ד נ
ה ר ש פ ( ל
. ) ר ג
הרטעה
הדבאש
וטיגב
דדול
.תונחמבו
ימחול
,תואטיגה
תיב
ימחול
תואטיגה
ץוביקהו
,דחואמה
.ח״לשת
281 ,
[4] מע,.
ט ו י נ ה,
. ם ה ר ב א
תוערואמ
גח
תועובשה
א״שת ינוי 1941 .
ורכזל
לש ברה
לאפר
קחצי
.םייח
,הלמר
תדוגא תיב
תסנכה
,הלואג
.ז״לשת
242 , 189 מע,,
,םירויא
טרופ ,, סקפ ,.
תודהי(
,לבב
םילוג
,םילואגו
קלח .)ו
ללוכ
רודמ
תילגנאב
םע רעש
.דחוימ
מ א ר ק ז ל ש ט י. די
הבשומל
תידוהי
.היבאראסיבב
םיכרועה
: בייל
־רפוק
,ןייטש
ריאמ
.קיטוק
,ביבא־לת
ןוגריא
יאצוי
יטשלוקראמ
,לארשיב
.זי״לשת 272 מע,,
,םירויא
טרופ ,,
,הפמ סקפ ,. קלח ןמ
רמוחה
.שידייב
ר פ ס א ו ש פ י צ י ן
.)ץיװשוא־םי׳צנײװשוא(
ךורע
ידיב םייח
,ןמרנלוו
ברה
רזעיבא
,ןיטשרוב
ריאמ
ןועמש
.ירושג
,םילשורי
ןוגרא
יאצוי
ןיציפשוא
,לארשיב
.ז״לשת 622 , [4]
/מע
,םירויא
.׳טרופ
תירבע
.שידייו
רעש ףסונ
.תילגנאב
ר פ ס
ן ו ר כ ז
ת ל י ה ק ל
ן א ׳ ז ו ר
לע(
.)בראנה
:ךרועה
ןימינב
.יולה
,ביבא־לת
ןוגרא
יאצוי
ןא׳זור
לארשיב
ב״הראבו
תאצוהו
,תילגיס
.ז״לשת
518 , [2,] 96
,׳מע
,םירויא
,׳טרופ
,תופמ סקפ ,.
רמוחה
,תירבעב
שידייב
.תילגנאבו
רעש ףסונ
.תילגנאב