Page 229 - Jewish Book Annual Volume 36

Basic HTML Version

2 2 1
COHEN / SELECTED BOOKS ON JUDAICA FROM ISRAEL
, י ״ ב א ־ ן ב
. ר מ ת י א
תומולח
.תומחלמו
,םילשורי
דעוה
ירוביצה
תאצוהל
יבתכ
רמתיא
,י״בא־ןב
.ה״לשת
360
/מע
טרופ ,.
, ן ר ה א ־ ן ב
. ק ח צ י
ןיעב
.הרעסה
םיקרפ
יקבאמב
.ירוד
,]ביבא־לת[
ץוביקה
החואמה
.ח״לשת 239 מע׳.
׳ י ב צ ־ ן ב
ל ח ר
. ) ת י א מ (
ונידלי
חרזממ
.ברעממו
רפכ
רעונה ־ןיע
.םרכ
,ביבא־לת
,אולמ
ח״לשת
1977 . 135
/מעי
,ת״ול
טרופ ,.
, ן י מ י נ ב
; ם ה ר ב א
, ג ל פ
. ל ח ר
הלכשהה
ההובגה
םיברעהו
.לארשיב
,ביבא־לת
םע
דבוע —
תוברת
ךוניחו
5
,הפיח
תטיסרבינוא
,הפיח
.ז״לשת
164
.׳מע
, ץ י ל ר ג
ם ח נ מ
. ל ד נ מ
םילשורי
לש
.הלעמ
בטימ
ירופס
תרוסמ
תובאל
םינבלו
לע ייח
ידוהי
םילשורי
םהילודגו
האמב
,תמדוקה
תאמ
םחנמ
.ץג ךרכ א—.ג
,םילשורי
ךזנגה
,ידרחה
.ז״לשת 3 /רכ
/טרופ סקפ7.
, ד ו ד
. ק ח צ י
יתרזח םג
.הבטנאמ
ורופיס
ישיאה לש דחא
םיפוטחה
עצפנש תעב
.ץוליחה
אובמ תאמ שאר
הטמה
יללכה
ףולא־בר
יכדרמ
.רוג
,ביבא־לת
,רהוז
.]ז״לשת[
224
/מע
,םירויא
/טרופ
/סקפ
, ן י י ד
. ד ו ד ,ןכ
ונחנא רעונ ! רפס
תודלות
.ע״נדגה
איבה(
סופדל
הדוהי
.)רפוע
,ביבא־לת
דרשמ
ןוחטבה —
האצוהה
,רואל
.ז״לשת 320
/מע
,ת״ול
/טרופ סקפ ,.
, ץ י ב ר ו ה
; ןד
, ק ס י ל
.ה ש מ
בושימ
.הנידמל
ידוהי
לארשי־ץרא
תפוקתב
טדנמה
יטירבה
הליהקכ
.תיטילופ
,ביבא־לת
םע
,דבוע
ח״לשת
1977 . 448
/מע
הירפס(
.)תיאטיסרבינוא
, ס י י ו
. ח ב ש
,תסנכה
הדוקפית
.התקופתו
,ביבא־לת
,ףסאיחא
.ז״לשת
447 /מע
, ל י ח י
. ם י י ח
ןוזח
.קבאמו
רחבמ
,םיבתכ
1965—1974 .
,]ביבא־לת[
העונתה
ןעמל ץרא
לארשי
המלשה
ידי־לע
תאצוה
,ינרק
.ז״לשת 213
/מע
/טרופ
, א י ר ו ל
. ן ו י צ ־ ן ב
תומדק
םירבעה
;
םירקחמ
תפוקתב
.תובאת
,םילשורי
הרבחה
רקחל
ארקמה
לארשיב
י״ע
תירק
,רפס
.ז׳׳לשת [6,] 307
/מע
י ז נ ג מ
. ם ד ק
תודועת
תורוקמו
ךותמ
יבתכ
סחנפ ןב יבצ
.יקסביירג
ךרע
קחצי
.קב
ןיקתה
םילשהו
השמ
.ןורש
,םילשורי
די
קחצי
,יבצ־ןב
.ז״לשת [5,] 156 , [1]
/מע
/סקפ
י א נ י ד מ
ת ו ת ע ב
. ר ב ש מ
וכרד לש םייח
ןמצייו
העונתב
,תינויצה
1900—1948 .
ץבוק
.םירמאמ
:םיכרועה
ףסוי
,ינרוג
הילדג
.בגוי
־לת[
,]ביבא
ןוכמה
רקחל
תונויצה
ש״ע םייח
,ןמצייו
תטיסרבינוא
;ביבא־לת
ץוביקה
החואמה
.ז״לשת 156
/מע
, י ק ס ב ׳ צ ו ט ס
י ה
. ן י כ י ו
,תונורכז
תורוק וייח לש
יאקיסומ
ידוהי
םייח(
ילב
.)תורשפ
,]ביבא־לת[
תירפס
,םילעופ
ח״לשת
1977 . 355
/מע
/טרופ
/סקפ
.םיות