Page 230 - Jewish Book Annual Volume 36

Basic HTML Version

JEW ISH BOOK ANNUAL
2 2 2
ר פ ס
ת ו נ ו י צ ה
. ת י ת ד ה
,םינויע
,םירמאמ
,תומישר
.תודועת
תכירעב
קחצי
,לאפר .ש .ז
.יאגרש ךרכ
.ב־א
,םילשורי
דסומ ברה
,קוק
.ז״לשת
[12 ,] 258 , [35] ן [4,] 542 , [63]
/מע
,ת״ול
/טרופ סקפ ,,
.םיות
ע ו ל י ־ ה ג ר ד ו ם.
תודועת
תויודעו
לע
,םהייח
םתמחלמ
םתומו
לש
םינש
רשע
ילוע
םודרגה
ירבח
תרתחמ
ל״צא
.י״חלו
הכרע היח
.םגרב
,םילשורי
השרדמה
תימואלה
ש״ע
הירא
,רזעילא־ןב
.ח״לשת
203
/מע
,םירויא
/טרופ
/סקפ
פ ו ר ת,
. ן ב ו א ר
ךוניחה
תוצובקב
םיצוביקבו
הילעהמ
הינשה דע
הילעה
.תיעיברה
טביה
ירוטסיה
.יתרבח
,]ביבא־לת[
ץוביקה
,דחואמה
.ז״לשת
215 , [2]
/מע
תרדס(
תודובע ןויע
רקחמו
לש
ירבח
.)ץוביק
, ן מ ק י ל ג ־ ש ו ר פ
י ל ת פ נ
. י ב צ
השלש
תורוד
.םילשוריב
יקרפ
תונורכז
. . .
וכרענ■
ואבוהו
סופדל לע ידי השמ
הביקע
.קורד
,םילשורי
די
,םידסימל
.זץ׳לשת
261 , [2]
/מע
,םירויא
/טרופ סקפ ,.
, ן מ ד י ר פ
. ם ח נ מ
הרבח
.תדו
היסקודוטרואה
תינויצ־אלה
,לארשי־ץראב
ח״ערת — ,ו״צרת
1918—1936 .
,םילשורי
די
קחצי
,יבצ־ןב
.ח״לשת
442 , 11
/מע
/סקפ
הירפס(
תודלותל
בושיה
ידוהיה
.)לארשי־ץראב
רעש
ףסונ
םוכיסו
.תילגנאב
פ ר י ז ל,
. ר ת י ב א
תוינידמה
תינויצה
רחאל
תרהצה
רופלאב
1917—
1922 .
,]ביבא־לת[
תטיסרבינוא
ביבא־לת
ןוכמה(
רקחל
תונויצה
ש״ע
םייח
)ןמצייו
:
ץוביקה
,דחואמה
.ז״לשת 480 , [5]
/מע
תרדס(
םירקחמ
.)תורוקמו
רעש ףסונ
ןכותו
םיניינעה
.תילגנאב
, י ר ו צ
. ה י מ ח נ
תלחנ
.רכששי
רקס
יגולואיכרא
לש
עובלגה
,ויתודרומו
קמע
לאערזי
לילגהו
ןותחתה
.יחרזמה
,םילשורי
הרבחה
תריקחל
־ץרא
לארשי
,היתוקיתעו
.ז״לשת ,ח 164
/מע
,םירויא
.ת״ול
, ך י י ר ט ש נ ט ו ר
. ן ת נ
םינויע
תונויצב
ןמזב
.הזה
,םילשורי
הירפסה
,תינויצה
ח״לשת
1977 . 244
/מע
, ן י ל ב י ר
ב ק ע י
.ה ש מ
תישאר
בושיה
ידוהיה
ץוחמ
.תומוחל
,םילשורי
תאצוה
,החפשמה
.ח״לשת 182
/מע
,םירויא
,תופמ
/טרופ סקפ ,.
, ך י י ר
ר ב ר נ ד ,•
, ד ל פ ט ו ג
. ן ו נ ר א
תירבה־תוצרא
ךוסכסהו
־שיה
.יברע־ילאר
,]ביבא־לת[
,תוכרעמ
.ז״לשת 250 מע,,
.הפמ
, ד ק ו ש
?השמ
, ן ש ד
. ה מ ל ש רוד
.הרומתה
יוניש
תויכשמהו
םמלועב
לש
יאצוי
.הקירפא־ןופצ
,םילשורי
די
קחצי
,יבצךב
.ז״לשת ,ח 235
׳מע ׳
ת״ול
.םיינועבצ
שארב
:רעשה
ןוכמ
יבצ־ןב
רקחל
תוליהק
לארשי
.חרזמב
— די
קחצי
יבצ־ןב
הטיסרבינואהו
תירבעה
.םילשוריב
זכרמה
רקחל
תודהי
.הקירפא־ןופצ
ש י ל ר,
. י ל א
,םילשורי
תופילח
תורומתו
תורודב
.םינורחאה
,םילשורי
,לאירא
1977 . 204 , [4]
/מע
.םירויא