Page 232 - Jewish Book Annual Volume 36

Basic HTML Version

JEW ISH BOOK ANNUAL
2 2 4
ר פ ס
ו ה י ע ש י
ל י ב ו ב י ץ.
ץבוק
םירמאמ
לע
ותוגה
.ודובכלו
תכירעב
אסא רשכ
בקעיו
.רגנייול
,]ביבא־לת[
תטיסרבינוא
ביבא־לת
תדוגא
,םיטנדוטסה
.ז״לשת [6,] 262
,׳מע
.׳טרופ
רפס לבוי םויל
ותדלוה
.םיעבשה
ץ ב ו ק
ד ח ו י מ
ישודיחל
הרות
ינינעו
הכלה
תופתתשהב
ילודג
הרותה
ישארו
תובישיה
.ק״הראב
שדקומ
. . . וד וב כ ל
. . . ל ש ןרמ
םחנמ
לדנעמ
ןאסרואינש
ר״ומדאה
שטיוואבוילמ
. . .
תואלמב
ול
םיעבש
שמחו
הנש . . .
,םילשורי
ינרק דוה
,הרות
.ז״לשת ,זלק [7] מע׳,
.׳סקפ
תונוש
,היפרגוילביב(
ןושל
)דועו
, ר ק נ א
. ן ר ה א
חרכה
ךרוצו
ינידב
.ןישנוע
,ןג־תמר
הטיסרבינוא
־רב
,ןליא
.ז״לשת [8,] 256 , [2]
.׳מע רעש ףסונ
ןכותו
םינינעה
.תילגנאב
ב ר
, ן ו ד א ־
. ן ר ה א
י״ש
ןונגע
תייחתו
ןושלה
.תירבעה
,םילשורי
דסומ
,קילאיב
ח״לשת
1977 . 215
/מע
כ ה נ א, ל י ב י.
תוצרא
תירבה לש
.הקירמא
היפרגוילביב
תרעומ לש
םימוסרפ
.תירבעב
,םילשורי
זכרמ
הכרדהה
תוירפסל
;תוירובצ
ינואה ­
הטיסרב
,תירבעה
הקלחמה
םידומילל
,םיינקירמא
.ז׳׳לשת ,ו 121 , 17
.׳מע
תירבע
.תילגנאו
םע רעש ףסונ
.תילגנאב
כ ה נ א,
ל א ו מ ש ז נ ו ו י ל.
תודגא
יגחל
לארשי
.וידעומו
הכרע לחר
.רבנע
,םילשורי
תירב
תירבע
,תימלוע
.זי׳׳לשת
157 , [2]
,׳מע
.םירויא
, י ל מ ר כ
.ה ש מ
טוקלי
םיררושמה
םיירבעה
היראגנוהמ
ןמ
האמה ־ה18
דעו
,ונימי
םע
אובמ
.היפרגוילביב־ויבו
,ביבא־לת
,דקע
.ז״לשת 208 , [2]
.׳מע
, ר ש כ
ם ח נ מ
. ל ד נ מ
רפס וק
ךיראתה
ילארשיה
.רצקה לע
יפולח
...ם יכ יראתה
יפוחב
תושביה
ינשבש
יאצח
רודכ
...ץראה
ףורצב
עבש
תופמ
...ת וש דח
תומיאתמה
שמחל
. ..ת וט יש
,םילשורי
תיב
הרות
,המלש
.ח״לשת
[2,] ,בס [2]
,׳מע
תופמ
תוינועבצ
.תולפוקמ
רעש ףסונ
םוכיסו
רצק
.תילגנאב
ח ת פ מ
ם י ר מ א מ ל
ת ע ־ י ב ת כ ב
. . . ת י ר ב ע ב
ןכוה
ידי־לע
תיירפס
תטיסרבינוא
הפיח
רובע
הדעוה
תדמתמה
לש
הירפסה
תימואלה
תוירפסהו׳
.תויטיסרבינואה
,]הפיח[
.ז״לשת [3,] 9, 108 .ףד רעש ףסונ
.תילגנאב
, ן ו נ ג ע
ל א ו מ ש
. ף ס ו י
,רפס
רפוס
.רופיסו
םירופיס
לע
םירפוס
לעו
.םירפס
םילשורי
,ביבא־לתו
,ןקוש
.ח^׳לשת
בעת מע׳.
ה ד ע
. ן ו ש ל ו
ימוסרפ
לעפמ
תורוסמ
ןושלה לש
תודע
.לארשי
ךרוע
הרדסה
המלש
.גרומ א:
תרוסמ
ןושלה
תירבעה
לש
ידוהי
דאדגב
תאירקב
ארקמה
:הנשמהו
תרות
.הגהה
הטיסרבינואה
,תירבעה
לעפמ
ןושלה לש
תודע
,לארשי
,םילשורי
.ז״לשת
[5,] ,ב 145 , [10]
.׳מע
ופסונ
ןכות
,םינינעה
אובמ
רעשו
.תילגנאב