Page 233 - Jewish Book Annual Volume 36

Basic HTML Version

ק ב ק ו ב,
. ב ק ע י
םירחוש
.םינמאנו
תוסמ
םירקחמו
לע
תורפסה
תוברתהו
תירבעה
.הקירמאב
,םילשורי
ןבואר ,סמ
.ח״לשת
372 מע,.
ופסונ
רעש
ןכותו
םינינעה
.תילגנאב
, ר ב ו ק ר
; ם ו ח נ
ה י ל 1 ם ה י י מ ר,
. ל א י ר ז ע
,הליהקה
ןוגרא
,הגהנהו
תונקת
יסקנפו
.להק
,םילשורי
זכרמ
ןמלז
,רזש
הרבחה
סיהה ­
תירוט
,תילארשיה
.ח״לשת
160 , 8 מע,.
היפרגוילביב(
תודלותל
םע
,לארשי
4.) רעש
,ףסונ
ןכות
םינינעה
חתפמו
.תילגנאב
רעש
,ףסונ
ןכות
םינינעה
חתפמו
.תילגנאב
ש ט א ל,
. ם ה ר ב א
תודע
.תורפסמ
טקל
,םירופיס
תוישעמ
םע
םימגתפו
תורוקממ
בתכבש
לעשבו
.הפ
,םילשורי
דרשמ
ךוניחה
תוברתהו
הקלחמה
תוברתל
;תינרות
,]ביבא־לת[
םע
דבוע —
תוברת
,ךוניחו
.ז״לשת 206 מע׳
COHEN / SELECTED BOOKS ON JUDAICA FROM ISRAEL
2 2 5