Page 58 - Jewish Book Annual Volume 36

Basic HTML Version

.א .מ
ןמרבה
רקוחה
םייח
ןמריש
לבויל(
םיעבשה
)שמחו
יתש
תובהא וננק ובלב לש
׳פורפ םייח
ןמריש
:ותוריעצב
תבהא ומה­
הקיס
תבהאו
הרישה
?תירבעה
ךשמבו המכ םינש
טבלתה
,הלאשב
וזיאב
ןהמ
רוחבל
התושעלו
רקיע
.וקוסיע
ופוסב לש רבד רחב
הרישב
תירבעה
,הרקחמבד
לבא םג
תבהא
הקיסומה
אל השמ
,ובלמ דעו םויה אוה גהונ ןגנל
ורוניכב יתש
תועש
.םויב
םייח
ןמריש (
Jefim Schirmann
) דלונ
בייקב םויב 18
רבוטקואב
1904 .
,ויבא בד
,)םירוב(
רמג תא קוח
וידומיל
הסדנהב
,הבקסומב
להינו
בייקב תא
יתב
תשורחה
רכוסל לש
.ותחפשמ
םייח לביק
ךוניח ,יתד
ותיבו
היסורב
ירחאו ןכ
הינמרגב
להנתה יפכ
.תרוסמה
ומא לש
,םייח
,ינאפ
הכנחתנ
תיבב
,םיליכשמ
יבאו היבא םייח ,קז היה ןב
ןשי־רגאז
ודידיו
ונתוחמו
לש
רקוחה
רואינש
.ש״קז םייח קז היה לעב
תועידי
תובורמ יקבו
,תונושלב
לבא אנש
תא
תויבמופה
תאו
.םוסריפח
הלאו ירבד
רואינש ש״קז וילע
רחאל
םסריפש
תא וריש
דיחיה
הרטפה״
״ךרדל
יפנכ״ב
,״הנוי
ןילרב
,ח״רת ׳מע 26:
הדבא״
הלודג
,]ה[דבאנ
יכ אל אצי
םכחה הזה
עשיל םע ׳ה
תונובתב
.ויפכ
יכ
שיאה הזה ארק הנשו
הברה
ירפסב
,ונמע ארקו םג ןכ
האירק
תצרפנ
ירפסב
,זנכשא עדוי
תונושל
,תונוש לודג
,העד ודי
טעמכ לכב
תומכחה
,תוישומישה
שרוד םתב בבל
וננושלב
ירפסבו
ונישדק
רבודו!
תוצח
יתשב
:תונושלה
תירבע
.תיזנכשאו
הנהו המכ
יתחכוותה
ומע
בתכב
הפ־לעבו
לע
,הז יכ אל
ונעיבשי
דגממ
.ותאובת אלו
,יתלעוה יכ םא רשא לחה טעמ
םושרל
וינויער לע
,רפס לבא קר
תויהל
םירבדה
ןורכזל ול
,ודבל אלו
םגיצהל לבק
.״םע
דבלמ וריש
דדובה
םגרת םייח קז
תינמרגל
םיטוקיל
רפסמ
הנשמ״
״הרות
ם״במרל
תכירעב
,םאטשלדנאמ
גרוברטיפ
י״רת— א״ירת ;
.ג״ירת
הוושה
ותמישר
לש .י
גאטסעד
םתמורת״
לש ימכח אטיל
תורפסל
דיה,
,״׳הקזחה
רפסב
לבויה .אל .י
במאלאג
דסח״
,״םהרבאל
סול
סל׳גנא
,ל״שת
מע, 462—463 . דועו רמוא ש״קז וילע : םש״ ול קוח
דמלל לעב הפ
תזוחאל
ויערמ
,״ויעדוימו
קרו ישנא
ומוקמ ולכי
תונהיל
.ותרותמ
׳פורפ
ןמריש ארקנ
לע
,ומש
ונלזמלו ןיא אוה גהונ יבאכ ונקז ועאו
רמוש תא
ותרות
,ומצעל
אוהו
המסרפמ
םיברב
וירפסב
.וירקחמבו
ןמריש
ךנחתנ
ךרדכ ינב
םירישע
םימיב
.םהה דע תנש
1919 דמל תיבב
רפס ריעב
,ותדלומ
ותיבבו ןיכה
וידומיל
ןמאתהו
ןוגינב
רוניכב
תרזעב
תוכנחמ ויהש תורג
.תיבב
דבלמ
ןושלה
,תיסורה
התיהש
הרוגש
,ויפב עדי
םג תצק
.תינמרג
וירוה אל ונתנ ול
דומלל
,״רדח״ב
דמלו
תירבע יפמ הרומ
,יטרפ
היהש אב
םינמזב
םיעובק
.ותיבל הרומ הז אל
חילצה
ברקל תא רענה
50