Page 59 - Jewish Book Annual Volume 36

Basic HTML Version

51
HABERMANN / HAYYIM SCHIRMANN
תורפסל
תירבעה
רחאל
עדיש
אורקל
ןיבהלו
הפסב ירפס
םהרבא ופאמ
ןמלקו
ןמלוש אל
וניינע ותוא
.רתויב
םירפס גוסמ הז ארק
תיסורב
רתיב
.תולק הנהו
דחאב
םימיה
ינפלש
העשת באב איבה
הרומה
ודימלתל
תא
ותניק
לש
הדוהי יולה ןויצ״ אלה
ילאשת
םולשל
ךיריסא ,/ רישו הז השע לע רענה
םשור
.קומע אוה
שקיב
אורקל דוע
םיריש
,הלאכ לבא
הרומה אל עדי המ
עיצהל .ול
ופוסב לש רבד
ליחתה
ןמריש ומצע
שפחל
םיריש
,םירבע
םוגרתב
,רוקמביו
םירפסב
םינוש ויהש תיבב ויבא
יתבבו!
.ויבורק םעפ עמש יפמ
,ובורק רענ ןב
,וליג יכ תיבב ויבא אצמינ רפס
ינמרג ןדה
הרישב
,תירבעה
רבחמהו
איבמ וב
םימוגרת
,הכותמ
ופוסבו אב םג
רחבמ
םיריש
.תירבעב
רפסה היה יד״
הזייגילר
פ יזאו רד ןדחי ןיא
,ךיינאפש
לש
לאכימ
,ש״קז
ןילרב 1901 .
רחאלו
רענהש רמא ,ול יכ
תיבב ויבא ןיא ךרוצ
רפסב ,הז ורכמ
.ול
ןמריש
רבגתה לע יישק
,ןושלה
קמעתה
,רפסב
ליחתהו
םושרל ול
תומישר
לע
םיררושמה
לעו
.םהיריש
םע
ףוליח
ןוטלשה
היסורב הבזע
החפשמה
תא
,בייק
רחאלו
םילוגלג
םיבר
העיגה
תנשב
1920
.ןילרבל אל רבע ןמז בר
ןמרישו
לבקתנ
דימלתב
היסנמיגב
.תינמרג
םותב
וידומיל
,םש
תנשב
1924 ,
םשרנ
,הטיסרבינואב
םלתשהו
רקיעב
ןושלב ברע
.התורפסבו
ותואב ןמז היה םג
ישפוח־עמוש
תיב״ב
שרדמה
הובגה
יעדמל
״תודהיה
ותושארב
לש
׳פורפ /,ימ
ןגובלא ן
ןכו םג
םלתשה
הימדקאב
,הקיסומל
ףאו
עיפוה
.םיטרצנוקב
םג
הרישה
תירבעה אל
החכתשנ
,ובלמ
תועשבו
יאנפה רקיב
הירפסב
תידוהיה
לש
הליהקה
םשרו ול
תומישר
תונוש לע
םיררושמה
םירבעה
ימיב
,םייניבה
ףוריצב
היפרגוילביב
.המיאתמ
זא םג
עדוותה
הנושארל
וירפסל לש ל״י ץנוצ לע
טויפה
הרישהו ימיב
,םייניבה
ורואו!
ויניע
תוארל יכ שי ןאכ םוקמ
רדגתהל .וב
תנשב
1930 לביק ראות
רוטקוד לע דוסי
ורוביח יד״
השיארבה
גנוצזרביא
רד
ןמאקמ סד
ירירח ,,,
טרופקנרפ
ןיימד
1930 ,
הווהמה
רקחמ
ףיקמ לע
תורבחמ״
״לאיתיא
ומוגרתב
לש
הדוהי
,יזירחלא
ףריצו ול
היפרגוילביב
לש
לכ
תומאקמה
תוירבעה
.תועודיה
העפשה
הלודג
עיפשה וילע פורפ ,
,ןגובלא
בריקש
,ותוא אוהו םג עיצה ותוא
דבועכ יעדמ
ןוכמ״ב
רקחל
הרישה
,״תירבעה
דסונש
תנשב
1930 לע ידי ןמלז ןקוש
ותושארב
לש ברה ר״ד םייח
,ידארב
הליחת
ןילרבב
ירחאו!
ןכ
.םילשוריב
ןמריש
רסמתה
,ותדובעל
יפלו
ותייטנ
ויתועידיו
ליחתה
קוסעל
הרישב
תירבעה
הילטיאב
.דרפסבו
םינשב 1931—1932 ההש המכ
םישדח
גדירבמקב
,,
דרופסקוא
,ןודנולו
םשרו םש תא
םיעטקה
םייטויפה
לש
,״הזינג״ה
םושירו הז
שמיש רמוח
רקחל
טויפה
.ןוכמב
התואב
הפוקת
ליחתה םג
קוסעל
,הארוהב
שמישו
־הצרמ
חרוא
תיב״ב
שרדמה
הובגה
יעדמל
תודהיה ,,.
ירחא תולעי
רלטיה
ןוטלשל רבע
ןוכמה״
רקחל
הרישה
תירבעה ,,
,םילשוריל
ותאו םג
ידבוע
ןוכמה
םכותבו
.ןמריש
םילשוריב
הכשמנ
תעפוה
תועידי״
ןוכמה
רקחל
הרישה
,״תירבעה
ןכרבש
ןושארה
אצי רואל
ןילרבב
תנשב
1933 ,
ןלוכבו
ףתתשה
ןמריש
םירקחמב
.םיבושח
תנשב
1935
ליחתה
תוצרהל
חרוא־תואצרה
הטיסרבינואב
.תירבעה
לחה