Page 60 - Jewish Book Annual Volume 36

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
5 2
תנשב
1942
שמיש
הרומכ
,הצרמו
תנשבו
1952
הנמתנ
.רוספורפל
זאמ
שמיש
ןמריש
חרוא־הצרמ
םג
תואטיסרבינואב
,תירבה־תוצראב
,תפרצ
דרפס
.היגלבו
ומכ ןכ ךרע
םינשב
ו״טשת —ל״שת תא
,ץיברת״
ןועבר
יעדמל
תודהיה ,, לש
הטיסרבינואה
.תירבעה
תנשב
י״שת
ליחתה
םסרפל ידמ הנש
הנשב
תירק״ב
״רפס
המ׳ישר
תיפרגוילביב
םשב
רקח״
הרישה
תירבעה ,,, הבו אוה הנומ תא
לכ
םימוסריפה
עוצקמב הז
תירבעב
,תיזעולבו
םימסרפתמה
םיפסאמב
־יבתכבו
תע
,םינוש
וליפאו
םינותיעב
,םיימוי אוהו
ךישממ
םושירב
הז דע
,םויה
םושיר
ותלעותש
הבורמ לכו רקוח
הריש
קקדזמ .ול
תנשב
1957 לביק
ןמריש
לארשי־סרפ
לע
,וירקחמ אוהו םג רבח
־תודסומב
רקחמ
.םינוש
תנשב
ל״שת
ואיצוה
וידימלתו:וירבח
ולבויל רפס״ םייח
,ןמריש
ץבוק
,״םירקחמ
ופוסבו
המישר
תיפרגוילביב
לש
,וירוביח
הליכמה 168
תומש
לש
םירפס
םירמאמו■
׳תירבעב
,תינמרג
,תילגנא
תיתפרצ
.תידרפסו
דועו ודי
.היוטנ תעכ ןיכמ
ןמריש
סופדל ינש
םיכרכ
וירמאממ
םירזופמה
םיפסאמב
םירבע
,םיזעולו
ןבומכו
םינוקיתב
.תופסותבו
ומכ ןכ אוה ןיכמ רפס
תודלות
הרישה
תירבעה
דרפסב
*סנאבורפבו
וירוביח לש
ןמריש
םינייטצמ
,תואיקבב
תוקמעתהב
.תונקיידבו
אוה וניא
קפתסמ
םינוידב
םייגולוליפ
,םייפרגוילביבו
םשו שגד לע
תורוצה
,תוירישה
לע
םיביטומה
לעו
םיטביהה
םייטתסאה
לש
םירישה
אוהש קסוע
.םהב
ימוסרפב
םיטסכט
םש ובל
רקיעב
סוניכל
םירוביח
שיש םהל ךרע
,יתורפס
ןיינעש
םהב םג ימל
וניאש לעב
עוצקמ
רקחמב
.יעדמה אוה םג ליצה
תוריצי
םוהתמ
,הישנה ןוגכ
םוסרפ
הזחמה
תוחצ״
אתוחידב
ךישודיקד
הדוהיל ומוס
,הבוטנמ(
1527—1592 ,)
ואיצוהש
רואל םשב
הזחמה״
ירבעה
,״ןושארה
םילשורי
,ו״שת
הכזו םג
הרודהמל
.הינש ןאכ
ורכזיי קר
תשולש
וירוביח
,םילודגה
םידיעמה
לע ךרד
:ותדובע
1)
רחבמ״
הרישה
תירבעה
,״הילטיאב
ןילרב
,ד^׳צרת ובו
ףסא דחי תא בטימ
םירישה
םירבעה
ורבחתנש
לע
תמדא
.הילטיא 2)
הרישה״
תירבעה
דרפסב
״סנאבורפבו
ינש(
,)םיכרכ
םילשורי
.ו״כשת
רחבמ״
הרישה
תירבעה
״הילטיאב
אצי ילב
,םירואיב
לבא רפס הז
םיבורמ וב
םירואיבה
תלעותל
.םיארוקה
3)
םיריש״
םישדח ןמ
,״הזינגה
םילשורי
.ו״כשת
רבחמה
רמוא
ותמדקהב
:
היגולותנאה״
תשגומה הזב
ארוקל
הכרענ
רחאל ןויע
ךשוממ
יפלאב
םיעטק ןמ
.הזינגה
תעב
הריחבה
היה
הדימה־הנק
ירקיעה
הכרע
יתורפסה
לש לכ
.הריצי ךא ףסונ לע ךכ
יתלדתשה
ענמיהל
םוסרפמ
םיריש
רבכש ואצי
.״רואל אוהו
ךישממ
רמואו :
יתשפיח״
תא
רמוחה
םיאתיש
ירפסל
בורב
יפסוא
הזינגה
.״םלועבש
רכזית םג
ותדובע
תפתושמה
םע םייח
ידארב
ל״ז
תרודהמב
יריש״
״לוחה לש
המלש ןבא
,לוריבג
העיפוהש
רוחיאב בר
תנשב
.ה״לשת
הכז
ןמריש םגו
דימעה
םידימלת
םיכישממה
םויכ תא
ותלועפ
תיעדמה
תואטיסרבינואב
.תונושה
יהי ןוצר
ךיראיש
םימי
רישעיו דוע
ךשמב
הברה
םינש תא
ונתורפס
.תיעדמה