Page 214 - Jewish Book Annual Volume 37

Basic HTML Version

206
JEWISH BOOK ANNUAL
apsp v/y vina -
hk
1? x^r .p’a omax nxa .nmnn Vy , a *a x m a a
.trVwn ,ovna arnxn arena ,pnv va .pxa” : pnr
Commentary on the Pentateuch by Rabbi Abraham Bick, a 19th
century rabbi who spent many years in Pressburg, Hungary.
i4ran a pVn .rnsxo ’ax nTy’Vx nxa . n m n n Vy *n ■»a i n
,mn ’snna Txa ,VxnttP ,rVpma .nawin ayea p^na axya mxV
/sn v'D ,x"Vp .n"Vvn ,nyaaix annaxi
Hasidic commentary on the Pentateuch by Rabbi Eliezer Zevi Safrin
of Komarno; part 2 is published from manuscript.
anoaip nrrvB oy /:xoxp maV annanxna ,naian Vy , d ’
v
V
v
* aa
/ay a"Vn .trVvn ,anyaayaxn 'w » nvx ,pVpna .nan n x
n nva nxa .D'aiwnai o"vn nvanoa annpai a w n , n *i ai ’ Va
/ay a"y ,n"Vtrn Anaia* oisna ,pnxs ra .nsipa^v
Talmudic novellae by Rabbi Moses D. Sheinkopf of Springfield,
Mass.
anan ,’ax ’avan nsoi 'oa nann Vy amx^ai a w n - ’ ax *av Va
nnav// aiena ,rVpna .Vjniyo un\n ’as nxa .yiavn nvnsa
/ay a"p .rVvn /'p’sxna
.nya’Vmi (Va^V) m w *m nxa .ma maVn nyn nnr Vy n a Vn nan
/ay r a .trVvn ,"p’wna nnaw* Diana ,vVpma
On the laws of ritual purity as found in the code of Joseph Caro
and later commentators, compiled by Rabbi Leibel Wulliger of
Brooklyn.
’pas m rp ontaanp istoa roVai .n pVn . a 1V
v
n a n ( n " i
v )
n"xn .trVcm ,avna aman oisna ,vVpro .nnp mVv nxa .maVn
.Tay
nxa .nVsnn nnoV D’y w B*rnn ns’ox , a V
v
n o ^ n n i n n
nnav// nxxm ,rVpma .arm oism nnn nwo .xo’V p"nax apy*
/ay train .n"Vvn ,".nmxi
On the laws of prayer, by the 19th century Polish rabbi, Jacob ben
Jacob Moses of Lissa.
-va .B’laVnx pT»x na nxa .)n nnaa mx*>a ay n o s Vv nnan
/ay a"p .trVwn ,pnv
/aKoxp n^aV a’Y'ianxna awVv ’aa
wits
ay n o s Vw nnan
/ay v 'n . n ^ n /'p’sxna nnav» s"n’a ,pVpna
The Passover
Haggadah
with commentaries from members of the
hasidic dynasty of Kaszony.
xxv .ttnrvr nri.v a^n nxa .nnvr Vip bnvs ay n o s V
v
nnan
a^n ,rVpna .mnnsa neam ay nnmnai nvnn nxxina mxV
/ay ran ,a"V .n"Vvn
,w n
nri,v