Page 257 - Jewish Book Annual Volume 37

Basic HTML Version

RIEGLER / SELECTED BOOKS ON JUDAICA FROM ISRAEL
249
’^ a :x pVn .mnnsa .Va’a /y [6] ,401 .rrVwn ,n’Vwvr .(W’so” i
.(mw1? tns)
nVwi nwa w-ma osnai -mo . . . mw nawa
tm
. ] i a ’ a i a nwa
nnwya . . . nanVan Vai . . . mwnn msoin) . . . n’p’ny ’"no ’"sy
Vnx n a w ,pna-’aa ;
d
’V
w it
.(Vpans ’naw ann Vw lmpsrn inara
/ops /y T'snn [8] .o’wa : a pVn .D"Vwn ,*ior
,D’tovp .a—x pVn .maiwm mVxw aion p iso . p n x ’ , □ ’ o a
/y
xVw .&"Vwn
mnyn ;pa*aa n x nao . n a Vw x a ’ py 7a p a » a a , n s i o
nnxanV nyin ,n’Vwin’ . . . nnsnan Vyi -["ann Vy .o^wn Vy mnwn
/y [
4
] ,nVpn ,15 .n"Vwn ,(p’T) nsio pa ’aa nat
.nanyn na’o — maipan ; nawaa n’ snaix’an . p ’ x 12 , V a 0
.msa .mV
.y
[16]
,187
,[
14
] .D"Vwn ,nawa mxna paa ,n’Vwrv
u ’an nica n’nos ’any p is Vy nsio nnn ’wn’n . nwa , 1 0 1 0
D’ai’x ,maipa m a ny p"ma osya naiwxnV V"!’ .nsio nwa
trVwn ,q’Vwit paa ,n’Vwr»’ .oa’ s an w»Vx ann H ’ -Vy mnxm
/y *Ta
yto
’sV nmx ’ai n’wn’n
j
TT
i
V nawa nso . ’ a s m n , ] a V -1 s
■■no’ maVna 'n pns ^y :x pVn .rrVwn ,
d
’V
w it
. . . n*aann
/y ay [8] /n wn’p p’ay ,nmnn
’s Vy ,nanVp nnnax la’anV n’anaa nso . n n n a x , n a
t ’
1
V p
.n"Vwn ,n’Vwm’ paa ,n’Vwn’ .po’n nor nai’ v,y . . . t ana
/y *T"ap
pxan prxn *]ov la’an nxa o"aann Vy nays nasx
.
h o p
, p n n
,(0” i ois*t) ,n’Vwn’ .anaona nwa nxa ,p’y payn ny ’arxxannn
nnay maVna 'a pns *110 ny n"aann nanpna : x pVn — rrVwn
/y [
6
] ,nxp ,31 .nnr
mxan ,maiwnm mVxwn mnsoa xnpan wns . p n y , r V
t
a ’ n w
.mnnaa /y 172 ,[6] .(
1978
) ,nna ,n’Vwvv .i6_n — 8-n
nwa ia’an nxa n’nos naoa Vy p’w nnnan ’wirn . nwa , p ’ w
ann
,
o
ti
n’yw’ pns’ ann ’"y . . . py,ma nxya naiwxnV V"i’ .p’w
.D"Vpn ,n’Vwr»’ paa ,n’Vwm’ .nya’Vorp xwit nnaoaVx nwa
/ y ran—ra
mVsn ,nDi» , t rm
o”n ’"y mxV n’xxr .Vtnn n ’w . a p y ’ 1 a nwa - x n r y 7 a x
nam . . . payn nsoVi n’anaaV nnxn ’
tw
V mxa .’W’VW nso .’nxna
,mnn’n npnaV ipiw paa ,n’Vwin’ .o’as p mxaV ’Wa nnsa
/y
367
.n"Vwn