Page 261 - Jewish Book Annual Volume 37

Basic HTML Version

RIEGLER / SELECTED BOOKS ON JUDAICA FROM ISRAEL
253
rvmsDi nw trn
m T p u n Vy nmyn nnaa .myna rww i . n m y - p n x ’ - n x
-tama Vxnw» ,
v k
nanya ,mxyi»n nn a i pVie -nntaoix „van*
/y 403 .n"Vwn ,bwi t ,B*>Vwrp .nrVana omaw
■Vn .nxiwn *>an nman ;BViyn maix n n n . n n x , n i a *a i x a
/ y [5]
/171
.1978 ,*rirm mann—naiy By ,an x
’w>Vwn T>nn Vw finn n r rn a .rrmwnn nwp . i n *Vx , n w V x t a
nnnna) .ronaa /y
222
.1978 ,B’iT»y -a^Vwiv .
1939— 1933
, B w m
.(mannx myn*>
.nnaVaxra mnVnn nnnnan ’wxna ,onaxna n x . t n n x ,
0
7
a n a
-B’Vyis nnso* nwma ,anx-Vn .*pw B*>n ,onaxna .x [nxa]
.Van /ops /tarns ,a n r x
.y
159
.n"Vwn
/y 187 ,n"Vwn ,bwi t> -b^Vwit .anV w j ta r . n n , x a n a
.msa ,a n r x
.1945—1941 -anxaa nntaV n w nanV ;Tpn Vx aan ay . a n , i n V
nnno) .nnsa .Van / y
1
,313 .n"Vwn -nmxa.n p a n n ,anx-Vn
.(nxwn nya nm n n Vw nanran nnaomnn nnVina anpnan
mnVin npnV rmax ,nyVa ,anx-Vn .r rw ix nV’aa . n a - p n x a
maViyn nnnnsm anx-Vn nanna^aix Vw m o n -rVisa an n n
.nnsa /op s /tarns /y 284 .rrVwn ,B*Vyia n n so ,pVia m .v Vw
,anx-Vn .ntV am i n n ony i ibox . n n a
1
t a m n ’ a •>a n n y
.Van ,a n r x /y
315
.rrVwn ,mxV nxnnn—
7
maan nnwa
iB’nay ny nna mnVpaoxa n n n o i nxiwn . Vn a a , t x p ’ •>s
/y 493 .ta"Vwn ,bwi t -b ^ w it .nnnarVan
nor -.nnay .pxsaip nanna rnnyni B’Vnwa . Vx a n a ,
1 10
a n n
/op s /y
250
.n"Vwn ,anwn ,anx-Vn .aona
mmwa *innwn ana manpnai nxiwn nsipna nanan manat
.B’aranxsn
V sn ^ n r n » Vans” p i * ,m:r>x
-Vn .
1975— 1875
Vxnw’ r>a mxVpna mman . V x i a w - m r a x
/y
272
,[3] .n"Vwn /'lVayi Bnx„ rnaa nm mVwax tna ,anx
-nann Vy aamn nx lynanw Bn ’Vnm maaa Vy ynxa nanan
.v/xa mxVpnn Vw nmn
nna« Vy a n a om n r n y jB’p n p n mn . * i o v - n ’ x a n x
/'B’ara,/ ,anx-Vn /p sw Vxiaw ,T xan x nor nxa "B’arnan
/op s ,'tarns ,n"iV /y 240 .ny/Vwn
nnVx .*» nxa .natani naon i n nanx — b’Vwit . Vx n w ’ , n n Vx
/y
252
.(
1978
) ,anya n n so ,anx-Vn 5xtana -b’Vwit .nnVx nnx i
.msa ,a n r x