Page 84 - Jewish Book Annual Volume 37

Basic HTML Version

76
JEWISH BOOK ANNUAL
-iDpxn n ryan n in a a pn xV n n ra i” iy ana w’ "dim* rnarVa
,pnya D’snnwan r n D’an .nminso n in a a di nVx ana iDpnwnw n i’Vx
:
D’xwun mV in n mn .D’p’aoa i r n xV on’maw
nx
tnsV nxa iV’xi
nniDO’m nnip’a m inna 't p ’y n a n , tw i w o ’a ,vaa»V on D’im a
.npnaxa nr pwx-i ’a r pnya oaipa nx
onsm
onnx D’an
D’ainni
p m n n n n ,nnwy>V D’y n a onnaxaw ,D” wxnn D’&nnwan i n
-xa .ns’pai n u ” iy -nVipw mama .oniw d’xwu
by
d o tsw ,rpn ’o
nwp n n r myi "Din* nx a’wnV nwp n ,Vam
n i x :
xb
nVx m a
,(P’ax) iaein i r x - p n n n’n iV ’iw .lVra nn’a Waa ia wanwnV
lyma nVmn x n .
0
” aixVi’am D” aipan D’y r rx n miwnea mrr>’a poyw
-n n a nam inVawn nn’n Wsai n ’aViyn n’s n rx n a i nn iD ona
bm
n n s xVw , i r a n ’Vxiopx xiwia
by
naxa ana ,VwaV ,mn .D’a i D’a
.miaVa xoa Vya m nw m e n nxwn
by
m n ,naw
70
mV ’VxiDpx n n
myn .nxwn Vn mu oyn -na Vy -is’o (l .Vi) "onsa nasnan*
naxaa
nym xVw ,naix ia e n ."D” anxVn* ix DnirsiViann n ’V nVsi ixino
m ix xVn* .nxwn -ran D’-nanaV mryV xpiirr nxa DxVo’xn rmnw -VVa
ia
xV nanm .oyn nVwaaVi wsinV x n m am a -rama rm n
’a ,max
."Kin
,iaw” Vo xa’py on
"Din*a D o y n a a
nnnwnV lannw onnxn
omyV isnnwnw nVx r a .’ps’Vrr .a.ai n a i m .n.x ,:i” i*txa.Tin pwna
,D-rxt
2
wiT” x s"a ,n aw n s .r.’ ,iiosVii ’a s ,nnsx Vxnw’ n n n m u a
,wnn .a ,anaan .a,a ,’poa’iiVo i ’xa ,’pona Vx’n ,’p r o ’V .x.x
naipnp
.1
,inaoi’ip mnn’ ,D’iaou .n.n ,p’Vmii lnnaw ,iVsp Vxn’
.onnx a m i oVor’w .’.
w
) w’w -px
laoTDw
onmwan
pa ."DW*a
oaipa nx ixsa m ’w ’p is naan
Vx-iw’ ,jmasmw n’iaa’ , (a n ’w
15
-
3
)
oip-ixa
an
; on ia a n n ’w nx
na-®
Vxiaw ,i’poiViao nny ,o” nm pnn ,ma-nVn -nn ,poannx .: ,inV
.onnx Vw
p i
in .a.a Vw ioya on onnx D’-ns’o .nrxnn pVxs n s i
•ixaox Vxnw’ Vw "D” ninson D’anaan* nx n’arnV di ’ix-in ia
anV wnpn xim D’m n ’
D’W’x
naoi naa ma nxV
"Din*
nxx
iara
.nV
nsma
onnxi ,npnax ’ia
rn
lVxa onnx .nson-naxa
nn
naa’x
.(i
909
—1856)
naa’x .n.i Vw miaV wnpn Dipa nann
-ny .-ro’xa an own nwy miai npnaxa onayn on s ion r a nVisns
’aixVn n’wn nana n a a ’x
.m
nmwan*
:"Drn*
ynrn ima mV
anna ,D’xs’Vm n n x Vw
nnia
n"«n’aa ’i n wny Vy nsnna /mipnn,
lsnnwn rn’iiVnai nmwan na D’a ’ wrnn n n x
.(35
.Vi) "wnx la sa .’iwn
nson n a x a nw .n’rVnn Vy imya w’ D’ons nann
.D’mn’
nVx
25-3
.Vi) onxowir’x x"a anm
(72
.Vi) iaw” Vs xa’py nxa imya ioon
.*7