Page 97 - Jewish Book Annual Volume 38

Basic HTML Version

SCHULMAN / AARON ZEITLIN
8 7
yay'rBy px oysxnBo inn yBtzny
h
tx
tt
pnn "nyaxo
p jb
„ px
i n m ’ms yppVyr
h
B’a ,
tb
b
px oysxnBo
ujujdt
]
r
t n
unr
idjdriu
.uniuj
pjt
lunuj
pn
nm ]
tn
unii
oy jyjaisxw wyayn pVB” x nnx pyn pxt yp’aVyT oxn ixp Ty«
,Dr»x’B0’a iw’n” ,y’S’nxna nyw’n” B’B lyamnyjiamn lynya lyrjr
.pgns yVy’Siyao’Dpy is amis pp’n” px oy’tm yw’n”
-xnB nywn” B’B n$: Bsyaynaxn b’j pr bxh pVb^s nnx nyax
px yw’sxoxV’s yayVnyonx b^b nnx nnanxs "in bxh ny — y^sn
/'XbxVs ps* nyn’1? yr_’Tpx lyr oy jxp ]ya m ,oyss’nxnB yw’nyVaorp
."m x1? oxoxp’s is TBDpyB// nynx "nyVnxa pis ms*
nyff’n” nyn B’a annranxs nya:y nnn ,jw’:y3iT nnn bxh pVB” s
ps oy’S’nxna yaoya ’n b’b — oxb nyopiya x px px ,y’snxnB
px yB^x oxn BnnyBro iBiyBnysopy nnn maVip nyr’By^x nyn
,y’S’nxnB y:y*” x pjt px non
n y i y w
p_n pxwya bxh px ,ym o$n
ny yo'ryn p n pnyn ywn« yp’Bnx:Ji” x ,yVyra’n$ pxwxa Bxn px
,TPBnxu” X p-’Tpx )Bnyn yoyVwBjyB17X px ytrn” yp’n^x onx Bp’nn
.^BO JW’S’SySO
oxn B’a Mnranxs ,B” punnysyw /ByB’^xrrnx ?rnxa
bxh
ny
— p ’nwya
bxh
ny yaVyn px nyaxwT y^x px — anxmxa px yB^x
p x
ny .]y” oy px oyaxnn yrjr px ,yrxns p_’t px ,ynyxs
pjt
px
nywnn nyn px mrs ypmm nx* x px B^poy^ynys x lynya naxn
.mBxnyB’1?
TyrjT ” t .BVxnrx ]W’n” b’b lyaamyaann
ly&r
nyn’1? orVB” s
Bamw ny .dt’1?x2B’o px dt’S’bo’b jtrn” iBS’Bnxs B’a ,nVap b’b Vis
i’a nxs bbip oy px in’*?’1? pyn *x ’xnawx pyn *x ppwa pyn sx
.nVixa px BsxwBoyap prms /OBoy'rw px obis jams ‘mxnya x D’x
pyn Bannw ny .oyayB yjyn” tnxs nnx p ’n w bxh pVB” s
p n’wa// i^yn /'nynpo ixBarwxn nnx p’B4ir» px /7D’a\n nnnx«
yByxs yp’Bnxonna x px "yp’Bjyn tt* ,n’a# ,"pxxp// px "pyaxn^xB
■nmn h nynx ,xB*ojyBnxp//
v b
x B
2
!.nw ny .'jam an ’an nyn,/
: Bnyn^w ny ixn "B^p
ND^DjpniNj?
’i
DRJN7CD
.upifq^p
v r
ujjn
rn’ iNnsT]
r
^
i i d
^
r
□"•JNEILU n ’N
VR
u n u u ^
.NUn_7l) 113D7N IN