Page 217 - Jewish Book Annual Volume 39

Basic HTML Version

KAGANOFF / AMERICAN HEBREW BOOKS
211
oiEna ,pVp*nai .nyanyar’ii wVx nxa .x pVn . n n i n n Vy n a w ’ t a
/ay tran .x"awr»
nanaa niarwn niamm maVn wpfr’ , n y i
v
’ i nana ( on o a i p )
oiBia ,pVpina .w »n Vwyn ywi.T nxa .nawa Vnw nos anyi nann
/ay T'a .x"awn /nana*
On the blessing of the sun and the laws of Passover by Rabbi J .
Deutsch of Brooklyn, New York.
/ay n" ’ .x"awn ,pVpna . nann n a n a ( n o )
tit
nxa ,mp npia .D’nnaa onso nwVw , n a nn n a n a ( nno )
,wawn nxxa oneanp ,xnyaonyn
tit
rx a nxa ,nann nix .nVnV’a
na amw ’sa nann nana »)m ’anaa oy .iya r* Vxnaa nxa
,pnxs xnxa xrVya m’om mn ’p’ma na’W’ ,pVpina .XTVyaa
.x"awn
/ay
16
.x"awn ,n*np ,pVp*na .ran m a
w
y na nn na na ( n o )
Vy :.n pVn .D’nos 'oa Vy : i pVn .jana apy** nxa . p n x ’ na na
rrVwn ,"ooyns T ’say* oisra ,pVpnna .nV’aai ynpa ,xar ,naw 'oa
.□’an a ’aw .a"wn—
onsx ’"y mxV x r .onaVtr’D Vxn nxa . D’ a n a a , V x i ’ ’ nan
■a"wn /'D’Vwir* Q’nso nxnn ,pVpina .a-x pVn .’raawx an non
.D’ana ’aw .x"a
Letters of the late Rabbi Joel Teitelbaum of the Satmarer Hasidim.
.t pVn .nawn rnnaw VaV enana o’wh t , nmn n Vy Vx
1
’ ’ nan
,a"tfn ,wb” t mayo oier ,pVpna .D’iaV&” D Vxn nxa .nVwnaiaa
/ay x"an
Vol. 7 of a hasidic commentary on the Pentateuch, covering the
first part of Numbers, by the late Rabbi Joel Teitelbaum of the
Satmarer Hasidim.
.maVna D’mx’ai O’wnn ?a pVn .V
odo
an apy’ nxa . a p y ’ ’ nan
Rabbi Jacob Joseph
^Vpina .VOflO naVw *101’ ’T’ Vy YIXV XS’
/ay n"yp
.a<"Wn
.School Press
niyxaxa xnaoan naiV VaV my .p r im e naoa Vy a p y ’ n i a a n
anyaayr’x a n nxa .m sa nnawn nVxw VaVi . . . mawm mVxw
/ay t r a n .a"tyn /'mn*
oist
,pn$’ na .ins apy’i
,pVpna .en x s trn p n r nxa .V"rn ’ im a i nnax Vy , n a Vm w i n t
/ay ran .x^awn
■rx’aw Vnaya onaa nxa .mamai D’ayrc ’tnpV oy nos Vw m a n
/ay rVpn .trVwn ,nnp ,pVpina .a"’ nxnn .jnxo
.nmaayna ya nwa nxa nwa naa n"’na
w it s
oy nos Vw m a n
,pVpina oxanyaV’t xs’V nry’Vx nnx nxa ,max ynr nVx mVan
/ay ra p ,x"Vw ,D"a .a"tzrn /'n’ra *
oobix
oibt