Page 87 - Jewish Book Annual Volume 39

Basic HTML Version

BASS / AMERICA IN YIDDISH LITERATURE
81
.n toayrtM#? oy i’a l&nx D^ayVpnnt n lyayasnx inya t
l r r n rtirapio
h
pynonxB DXDwVny Tin ,ntySayT#n on&a ,pnY”V
T»ik Din ,"oyDxap* w r nyn r x
«n /toa1? nrx .yp>nya$ ’aafr
-rax1?* .8 .D^iyn-nno Dyn |2T is pna ivoaya ps ma oyn r x oa^a ny
■pm ’n in ,ypnyax nxs nyoan nyonyoomixa-V’B nyn r x oy*3Py*
.xaiaySgn nyw’nn ps ‘rxaa’ o x m in /D^pay*?
mtsxnytj’1? nyarnn nyn ins aaiVpnioax nyn ps nn’n xs ixaxa jsnx
ps D’aiwxn «nn *n ps iB^$raya h opYnya nyax pxn ypnyax r x
•■?
7
D nn px nuinsroiiiq qur /nu s irnp di_i p : aaioan-nyDyanx nyn
ps iy rn
'axa m ,DTB^ynsn «r iayp pxn oxn h i't’bx .undid
.pxnya B p r in q V^aix m
-nyoyanx *n p y n p n t w yay toy pnxnax m r p a nip iVyn v a
nyn’1? onVySayTip o n x a o^rii
dwti
pynairxa nxa oyn p yn .nyoan
p n w y a ta^n oy oxn ,oyn p s lyarnn iya iyp tn »
pjt
p x oaxaya p x n
nyBrnr nyn p s yoa’wya,/ nyimp^a pj?r r x n y r n xy1? nxoyflxns
nyn nnx p n w >pnyn pj?r r x ."tnynainnx’ 1019 r x niDxnyD*’1?
m intyDjynn nxoysxnB-nnxnnxn nyn oaypnya# ,nxnsw nytrVaay
dvd
ny .p x aw yop’anxnxB n r x nyoa’n iurnn loopnatarusa oyn
: is ix oyn qnx ” oy ynyaay*?
pjt
onx
-onN unirmmsr
11319
qio r« ra
\v:
lurun n na 'nia e f t
vm*
IUJVT Ogll
,\21$V
DD^TN TD’U O lirTJ DU7 f t p 13 11N IDT 13 ftNSDJ
nina .n r7 i)np nDoirtuujL 7in r*o luu ijn urn
iu iid j
Nxim urn1]
7M1DTN7 11N M i l 7 D I D 1 113 D lin 'J D1H Onin^tUDJ UNH UD3N7
r f tn u1! u p nu dnii Dun1; n in ,u'?rn i u 7
113
Durr; Din u’p p
*13nu‘?l)j JIN*?
\1R'
D p
ID
111 7N1 ,DDlTJO
B’V’S
p s
aai*?na#nB$
ix
ly rtn yn
r x
1899
nx* r x
n*r
n s
nns
: Dyxs-nyni’iw oyn p y n im n p
W ,nynr:w x
*n
ayanxy^ px n y syw snw h r x nn
m & B & »
1T22X
px
nyn o^a nyiw tsyanxya. isbid nx’ x nVysayixn o’nx&
.mpnn nyp’a^x r x aayVya px oaxj nyn px aysw ra lyra^q ps
yt3ony px yooaynx h r x n rry : pjr » ’» tnyjwrya orao dbx rasa
nyoan x isxwxa D’x oxn tid x j h nyax .xaya nypnx’n’j ps mnn
h .nynyS nyn nxfi lyanya n’T ny uxn ,»iy?ya nx: tjxn ny iyn px
Pjt m nyDSj’S px pnynnB nrx iynya iyam iD^jwya px nyn^a
uaypya ta’a tj^n ny ; pxw D’aeaypya lp: tsxn ny
.rmm
smp’mniyaa#
."pyn
p i t o k
nxa D’a Daxanxs Dxn n w a
pjt
tx
, ia y m iy» na a^Dns-Drjn
nxa lyaa’Vp oy
tx
/D’aya iw’n’1? x T ix nxa ,v»anyoxa’S p x nynno
-nyurS oyais lyaanyanyn px lyaax^p yp’r n s
h
Vxais «
t
p x sx
o’nxa lyaxanyn n’lx na iy a .n r? x m lopxiiyasnx r x ny m ,nnxn