Page 147 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

טש ק י ע ,ר
: ר יא מ
,רעדיל
טאלב־רעש
טנכייצעג
ןופ .י
,לפאט
גאלראפ
,״עקירעמא,
,קראירינ
1945 , 128 .זז
ש נ י א ו ,ר
: ןמ ל ז
קיצדעפ
ראי
רעדיל ןוא
,ןעמעאפ
.גסיורא
רעלאנאיצאנ־שידיי
,דנאבראפ־רעטעברא
,קראי־וינ
1945 , 317 .זז
3.
עמארד
, ר ע מ י ר ד
:.ה רעד ןמה
,סנמהבש א
ליפש־םירופ
ןופ
,ןטייצראפ
גאלראפ
,״עקירעמא״
,קראי־וינ
1944 , 168 .זז
11.
ט ס נ ו ק
, י ק ס נ א ל י ט א ק
: ם י יח
ןעגנאזעג־סקלאפ
ןטיול חסונ
ןופ םייח
,יקסנאליטאק
א
גנולמאז
ןופ
עשידיסח
רעדיל ןוא
,םינוגינ
עשיניארקוא־שידיי
־סקלאפ
רעדיל ןוא
רעדיל־רעגייטש
טימ
,תומדקה
,ןריפניירא
ןעגנורעלקרעד
ןיא
שידיי
ןוא
,שילגנע .ח
יקסנאליטאק
טעטימאקךוב
ןיא סאל
סעלעשזדנא
ןוא
גאלראפ־סקלאפ
״ףוקיא.
( 1944 ,) 152 .זז
ב ל ק
ג ר ע ב ס ג י ל ק
in•
ע ש י ט י ל א פ
ן וא
ע כ ע ל ט פ א ש ל ע ז ע ג
ן ג א ר פ
סנדיישראפ
א
יג ל ,ן :.מ
,דנאבראפ־ןטעוואס
.גסיורא
,׳׳טײהײרפךגראמ.
,קראי־וינ
1945 ,
276 .זז
, ן א ס נ א ד א
: י ד א ג י ד ג
יד
עשידיי
םעלבאדפ
ןיא
דנאלסוד־טעוואס
ךס (
ןעלכה ןוא
,)ןדיפסיוא
גאלדאפ
,״רעקעוו״
,קדאידינ
1944 , 178 .זז
,ע ב א ב
: ע מ ול ב
רעד
בורג־רעייפ
רערא
עזאלרעקלעפ
,טלעוו
.גסיורא
ירעמ
,ןיקראס
,קראירינ
1944 , 40 .זז
ל ג
,ס וב א
.ר ד :.ד .רד םייח
יקסוואלטישז
ןוא .בא
,ןאהאק
.גסיורא
עפורג
ףיוא״ רער
,״ךאוו
,קראירינ
1944 , 24 .זז
.)טריפארגאעמימ(
ל י ב ע ר מ א ,ן
: ם י יח .רד םייח
יקסוואלטישז
ןוא ענייז
,רעקידייטראפ
,קראירינ
1944 , 154 .זז
, ג ר ו ב נ ע ר ע
: א י ל יא
ףיוא םער גאט
ןבאה דימ
!טראוועג
.גסיורא
ךגראמ,
״טײהײרפ
,.ססא
,קראירינ
1944 , 16 .זז
ע ר ע נ ב ו ר ,ג
: א י ל יא
דעד
גירק ןוא רעד
,רעביירש
טצעזעגרעביא
ןופ
ןמחנ
,ליזיימ
.גסיורא
,״ףוקיא.
,קראירינ
32,1944
.זז