Page 153 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

10.
א ז ע נ י ד
, ן :.י
עלעסאי
.)טעבראאב(
11 .
,
.עלעשרעה
12. ה י ר ש ב י י ,ן
: ץ ר פ
רעביא
.עקירעמא
13 .
, ןופ
עטײװ
.רעדנעל
14. ז ע ל ד י ,ן .א: א
עלעגיצ א
.עסייוו
15. כ א ו ו ע ר
: ר ע ו ו א פ
ךעלהשעמ
.ב 1 ןוא .ב 11.
16.
,
.קיזבאל
17. כ א נ י ,ן :.נ
.עלערעב
18. ל י ט מ א ,ן .פ: א
עקיטכיל
.טלעוו
19
, ר ע ק צ ע מ .
:.י
ילאט ןוא
.יבאט
20.
ס
י י
מ
א ,ן .ש: סאד
עגולק
.לרעדיינש
21 .
,
סטרעבאר
.סערוטנעוו
22 .
,
לרעמש
.ראנ
23 ע . ל ב ,ע
: ןא ע ל
עלעגניא
.עלעגניר
24.
,ץ ר פ .י :.ל ןופ יד
עכעלמיטסקלאפ.
:ךטכישעג
1) רער
;רארנערא
2 יירד>
;ךעלעכיק
3> ןב יז עטוג
;ראי
4 יא ׳ס )
טוג; 5 ר ע ד )
־נצנוק
;רעכאמ
6) הרש תב
.םיבוט
25.
, ןופ
ערערנא
:רערנעב
1) רער
;חלושמ 2) םייב
;ריקאפ
3)
ס׳חישמ
;ןטייצ 4)
עשטנאב
גייווש ; 5) ןיא
ץעגרע
.רנאל
26. פ א ר ס י י ,ט .א: רב
.אבכוכ
27. פ י י ג נ ב ע ר ,ג .ר: א
.עמאמ
28. ק א פ ע ל א ו ,ו .י:
עקילאמא
.ןראי
29. ק א צ א ו ו י ט ,ש .א: 60 ראי
ןבעל ןוא( סאר
עשיווטיל
.)לעיי
30. ק ר ע פ ל י א ,ק .י:
.גראווגנוי
31.
,
.טעשזדנאלבראפ
32. ר א ב א ,י .א: רעה
.גראבנרלאג
33 ר . ד א י ,ן
: ד וד יד
יירר
.רעמיראב
34. ש ט י י נ ב ע ר ,ג .י: ןיא ענעי
.ןטייצ
35 .
,
.ךעלהשעמ
36. ש ל ו ם
: ם כ יל ע
לטאמ
יסייפ םער
.סנזח
37 .
, םנופ
רידאי
ראפ(
.)ןלוש
38.
,
תושעמ ראפ
עשידיי
.רעדניק
39.
רעמלעכ
.םינאראנ
40.
עקטאכ
.דאבאכ
ו כ ק
ן י װ ע ל