Page 154 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ן ט ס י ל
ן ו פ
ע ר ע ק י ט כ י ו ו
ע ש י ד י י
ר ע כ י ב
ה כ ק
17. ו ו י י ט ע ,ר .א: רער
.רעמוטש
18. ל י ב י ,ן .ז:
ענעכארבעג
.רעצרעה
19. ל י י ו ו י ,ק :.ה רעד
.םלוג
20.
, יד
.עידעמאק־הלואג
21.
,
שריה
.טרעקעל
22 .
, יד
.הדקע
23.
,
.ןטייק
24.
,
.פאש
25.
,
.סעטאמש
26.
, יד
עמירא
.הכולמ
27. ל ע י ע ל ע
ג ל א
נ
,ץ .א:
המלש
.וכלומ
28.
, רשא
.ןעלמעל
29. נ י ס נ ז א ,ן .י: רעד געוו וצ
.שטנעמ
30. ס ע ק ל ע ,ר .ה:
.יאדמשא
31 .
״ םעד
סקידצ
.העיסנ
32. פ י נ ס ק ,י
: ד וד
קיזייא
.לטפעש
33 .
,
ירבאג
ןוא יד
.ןעיורפ
34 .
,
לקעי
רער
.דימש
35.
, יד
עילימאפ
.יבצ
36 .
, רער
רעמוטש
.חישמ
37.
,ץ ר פ .י .ל: יד
ענעדלאג
.טייק
38.
,
טכאנייב
ןפיוא
ןטלא
.קראמ
39.
, יד
.סרעטקאנייא
40. צ י י ט ל י ,ן .א:
בקעי
.קנארפ
41. ק א ב ר י ,ן .ל:
לקנאי
.עליוב
42. ק ו ש נ י ר א ו ,ו .א:
שריה
.טרעקעל
43. ש ל ו ם ־ ע ל י כ ם:
טייזעצ ןוא
.טיירפשעצ
44.
, סאד
עסיורג
.סניוועג
45 .
,
.סעידעמאק
טסיל 40 -iv
קרעוו
ראפ
:טנגוי
1. א ב ר א מ א ו ו י ט ,ש .ש .י:
תועסמ
ןימינב
ישילשה
.)טעבראאב(
2.
,שא
:ם ולש ץיק
עקירעמא
ראפ(
.)ןלוש
3.
,
לקנא
סעזאמ
ראפ(
.)ןלוש
4.
,
שודיק םשה
ראפ(
.)ןלוש
5.
,
ןירעכאמ־ףושיכ
ןופ
.עיליטסאק
6. ב י א ל א ס ט א צ ק ,י .ב .י:
.עלעניב
7. ב א ר א ד ו ל י ,ן .ל: ףיוא
רענעי
טייז
.ןויטבמס
8. ג ל א ט ש ט י י ,ן .י:
לימע ןוא
.לראק
9. ר ג א ,ס :.נ
.תושעמ