Page 155 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

40 ז . נ י עג ,ר .י :.י יד
החפשמ
.יקסוואנראק
41. ט ש א ר נ ,י
: ל א י נ ד
א
קילדנעצראי
.אזא
42. ט ר ו נ ,ק .י:
.ןליופ
43. י ה ו א :ש ןופ
קראירינ
זיב
.תובוחר
44. ל י ב י ,ן .ז:
ענעבילקעג
.ןטפירש
45. נ א ד י ,ר
:השמ ףיוא
.רעטכעלעג
46. נ א מ ב ע ר ,ג .ה .ד:
עטלמאזעג
.ןטפירש
47. ס ע ג א ל א ו ו י ט ,ש .ז: יד
רעדירב
.ראזמענ
48. ס פ ע ק ט א ,ר .מ: דעד
רעשידיי
.קישזומ
.תודוס
49 .
,
עטנלע ןוא
.ענעסיוטשראפ
50. ק א ב ר י ,ן ל ע א :ן
ענעבילקעג
.ןטפירש
51. ר א ב א ,י .א: זיא
ןעמוקעג
א דיי ןייק
.עקירעמא
52. ר א ז נ פ ע ל ,ד
: ה נ ו י
ענעבילקעג
.ןטפירש
53. ר י י ז ע ,ן .א:
.ןעגנולייצרעד
54. ר ע ס ל ע ,ר .ב: ףיוא
רעטלא
.דרע
55.
,א ר יפ ש
.ל: יד
עשידיי
.הכולמ
56.
ם ול ש
: ם כ יל ע
עשידיי
:ןענאמאר
רעדנעס)א
,קנאלב )ב
,וינעפמעטס
עלעסאי
.ייוואלאס
57 .
,
בוט־םױ
.תושעמ
58 .
, 75
טנזיוט ןוא
ערערנא
.ןעגנולייצרער
59. ש נ י א ו ,ר .ז:
רעוואלקש
.ןדיי
60 .
, יבר ןוא
.רסיק
טסיל
45-111
ע רע ס ע ב
םעמא רד
1. א ב ר א מ א ו ו י ט ,ש .ש .י: יד
.עסקאט
2. א נ ס ק ,י .ש: רער
.קוביד
3.
,שא .ש:
סחישמ
.ןטייצ
4.
, דעד טאג ןופ
.המקנ
5.
,
יתבש
.יבצ
6.
,
.םישרוי
7. ב א ר י י ש ,א .מ: דעד
ךוטסאפ
.דוד
8.
, ן י ד ר א ג
: ב ק ע י
טאג
שטנעמ ןוא
.לווייט
9.
,
עיסאכ יד
.המותי
10.
,
עלערימ
.תרפא
11 .
, יד
.הטיחש
12 ה . י ר בש י י ,ן
: ץ ר פ א
ןפראווראפ
.לקניוו
13 .
, יד
עטסופ
.עמשטערק
14.
, םער
סדימש
.רעטכעט
15 .
,
ענירג
.רעדלעפ
16.
, 11
.סרעטקאנייא
ד כ ק
ן י װ ע ל