Page 156 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

טסיל
60-11
ערעקיטכיוו
עשידיי
עשירארעטיל
.קרעוו
1. א ב ר א מ א ו ו י ט ,ש .ש .י: יד
.עשטאילק
2.
,
תועסמ
ןימינב
.ישילשה
3. א י א ל ט ,י .ח:
עטאט ןוא .ןוז
4. א י ג נ א ט א ו ,ו .ד: סאד
ענעגנאגראפ
.טכיל
5. א י ז ב א ,ן .ש:
ןכאנ
.םערוטש
6.
, י כ נ א .ז: בר
.אבא
7. א פ א ט א ש ,ו .י:
.ןיילא
8 .
, 1863 .
9 .
, א גאט ןיא
.גרובסנעגער
10 .
,
יירעשטניל
.)ןעגנולייצרעד(
11 .
, ןעוו
ןליופ זיא
ןלאפעג
.)ןעגנולייצרעד(
12. א ,ש
:ם ולש
המלש
.דיגנ
13.
,
.ירעמ
14.
, רעד געוו וצ .ךיז
15.
,
שודיק
.םשה
16 .
.-- יד
ןירעכאמ־ףושיכ
ןופ
.עיליטסאק
17 .
,
עקטאמ .בנג
18.
,
לקנא
.סעזאמ
19 .
, סאד
גנאזעג
ןופ
.לאט
20.
, יד
.רעטומ
21 .
, דעד
םילהת .ריי
22. ב א ר י י ש ,א
:ם ח נמ
לוואז
.רעמיר
23. ב א ש ע ו ו י ,ס .י: דעד ןטש ןופ
.ייראג
24. ב י מ ק ,א :.פ ךער
.ןטור
25. ב ע גד ס ל א ,ן
: ד וד
תדימ
.ןידה
26. ג א ד י נ ע ,ר .ש:
םישאדאכ
ןוא
.געט
27. ג ל א ז מ א ,ן .ב: ףיוא ןא
.לחניא
28. ג ל א ט ש ט י י ,ן
: ב ק ע י
ןעוו שאי זיא
.ןראפעג
29 .
, ןעוו שאי זיא
.ןעמוקעג
30. ה י ר ש ב י י ,ן
: ץ ר פ
עטיור
.רעדלעפ
31.
,
.לבב
32. ד י נ ע ז א ,ן
: ב ק ע י
רעד
רעצראווש
.קיעטנאמרעגנוי
33. ה א ר א נ ט ש י ,ק .ש: ןיא
שיורעג
ןופ
.ןענישאמ
34. ו ו י י ס נ ב ע ר ,ג .י .מ: סאד
.לטעטש
35 .
,
.ןעגנולייצרעד
36. ו ו א ר ש א ו ו ס ק ,י
: ר ז ו ע
.סראלגומש
37. ו ו ע נ ר ר א ו ,ו .ז:
ןעקסעראמוה
ןוא
.ןעגנולייצרעד
38 ז . א ק ,ס .א :.ש
עבורה
.ןטלעוו
39. ז י נ ג ע ,ר .י .י: רבח
.ןמחנ
ן ט ס י ל
ן ו פ
ע ר ע ק י ט כ י ו ו
ע ש י ד י י
ר ע כ י ב
ג כ ק