Page 157 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ב כ ק
ן י װ ע ל
אד
ןרעוו
לייוורעד
ןבעגעג
ריפ
.ןטסיל
יד
עטשרע זיא ןופ 20 ןופ
יד
עטסקיטכיוו
עשידיי
,קרעוו
םאוו
רעדעי
דיי
טלאוו
טפראדעג
ןיז
.ןפאשנייא
טא יד עלא
,רעכיב
טקנופ יוו עלא
רעכיב ןופ יד
ערעדנא
,ןטסיל
ןענייז
לעניתא
,עשידיי
טימ םעד
םאנסיוא
ןופ םעד ךנת ןיא רעד
רעשידיי
גנוצעזרעביא
ןופ
.ןשאוהי
ןיא
,ביולג
זא טא םאד ךוב
ףראד
ןיז
ןעניפעג
ףיוא
ןדעי
ןשידיי
שיט ןוא
ףראד
ןסאלשעגנייא
ןרעוו
ןיא א
טסיל ןופ
עשידיי
.רעכיב
יד
עטייווצ
טםיל
טײטשאב
ןופ 60
עקיטכיוו
עשידיי
עשיטסירטעלעב
,קרעוו
םנטסרעמ
ערעסערג
ןענאמאר-קרעוו
ןוא
;םעלעוואנ
רעבא סע
טייג
ןיהא ךיוא
ןיירא א
עצנאג
לאצ
רעכיב ןופ
עצרוק
.ןעגנולייצרעד
יד
עקיזאד
טסיל
טלאוו
טנאקעג
רעייז
קראטש
טיירבעגסיוא
,ןרעוו
רעבא
טאה׳מ ךאד
טזומעג
ץעגרע
ןלעטשפא
.ןיז
יד
עטירד
טסיל זיא ןופ
ערעסעב
עשידיי
םעמארד
ןוא יד
-עט רעפ
ןופ
רעכיב ראפ
.טנגוי
טסיל 1 ןופ יד
עטםקיטכיװ
עשירארעטיל
קרעװ ןופ
עשידיי
,רעביירש סאוו
רעדעי
דיי
טלאוו
טפראדעג
ןבאה ןיא ןייז
־רעכיב
.רעמלא
מ א ו ו י ,ץ .ש .י: סאד
.לרעגניפשטניוו
א ר ב א .1
עקשיפ רער
.רעמורק
.2
,-
המלש בר
.סמייח
.3
א ש ,ו .י: ןיא
עשיליופ
.רעדלעוו
א פ א ט
.4
:. א
.לטעטש
א ,ש ש .5
יירד
.טעטש
.6
רער
.ריי־סילהת
.7
,אש י
:ם ח נמ
רער
.רעייג
י ר א ב .8
ס ל א ,ן
: ד וד ךאנ
.ןעמעלא
ב ע ר ג
.9
,- םאב
.רעפענד
.10
י ה ו א :ש יד
גנוצעזרעביא
ןופ םער
.ךנת
.11
,ר .י :.י
רעדירב
.יזנכשא
ז
ע ג נ י .12
,ק י
.ה: רער
.םלוג
ל י י ו ו
.13
,- יר
.עידעמאק־הלואג
.14
.י .ל:
.שידיסח
,ץ ר פ .15
,-
עכעלמיטסקלאפ
.ןטכישעג
.16
,ץ• .י :.י
.יקאטנעק
ש ו ו א ו
.17
: ם כ יל ע
היבוט רער
.רעקיכלימ
ם ול ש .18
,-
םחנמ
.לדנעמ
.19
לטאמ
יסייפ םער
.סנזח
.20