Page 165 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

דיק
ןײטשרעק
ירעה .א
ןאםפלאװ
ןופ
,דראװראה
ואװ רע זיא
ראסעפארפ
ןופ
רעשידײ
רוטארעטיל
ןוא
,עיפאסאליפ
ףױא רעד
,ערדעטאק
עכלעװ
רעואטיל
טאה
.ןפאשעג
2.
ל י ע י
ט ע ט י ס ר ע װ י נ ו א
י ר ע ר ב ײ ל
[Yale University Library, New Haven ,Conn.]
יד
קעטאילביב
ןופ
ליעי
טעטיסרעווינוא
,ןעװײהױינןיא
,טאקיטענאק
עכלעוו
זיא
טעדנירגעג
ןראוועג
ןיא ראי 1700 , טאה סאוו
ךייש
עשידיי
סעיצקעלאק־רעכיב
טגלאפעגכאנ
יד
עיצידארט
ןופ
דראווראה
־ינוא
.טעטיסרעוו
ןעוו יד ליעי
ירערבייל
זיא
טעדנירגעג
,ןראוועג
ןבאה
עשידײ
םירפם
ןעמונראפ
א
ןקיטכיוו
,טרא ןוא ןיא 1778 , ןעוו
ארזע
םליאטס
זיא
ןראוועג
טנעדיזערפ
ןופ
,ליעי
זיא
שיאיירבעה
ןראװעג
א
לייט ןופ יד
.םידומיל
ןיא יד
ערעטעפש
ןראי
ןענייז
יד
ןראקעטאילביב
ןעװעג
יד
ןראםעפארפ
ןופ
שיאיירבעה
.י .ל
,ילסגניק
עייסאשזד
.וו
,םביג ןוא
ןאסידא ןאוו
.םאנ
קנאדא יד
עקיזאד
עטנרעלעג
ןענייז
יד
אקיאאדוי
ןוא
אקיאארבעה
םעיצקעלאק
ןיא
ליעי
ןראוועג
ץלא
־ערג
רעס ןוא
,רעלופטרעוו
םגה טינ יוזא ןיא
תומכ יוו ןיא
.תוכיא
ענייא ןופ יד
עקיטראקיצנייא
סעיצקעלאק
ןיא
ליעי
זיא יד
סופיסאשזד״
,ךאשקעלאק
1,400
,דנעב
עכלעוו
טרעוו
טכארטאב
םלא
יד
עטסערג
ןפיוא
טיבעג
ןופ רעד
.רוטארעטיל־סופעזאי
יד
גנולמאז
טמאטש ןופ הלס
,לירעמ
רעכלעוו
זיא
ןעוועג
רעד
רענאקירעמא
לוסנאק ןיא
.םילשורי
ןיא יד
רעקיצנאווצ
ןראי
ןופ םעד
טרעדנוהראי
זיא יד
קעטאילביב
טרעכייראב
ןראוועג
טימ א לייט ןופ רעד
רעסיורג
קעטאילביב
ןופ .רד
שזדראשזד
,טוהאק
רעכלעוו
טאה
טריטנעזערפ
וצ
ליעי
א
ןקיטכיוו
לייט ןופ ןייז
רעטאווירפ
קעטאילביב
ןוא ןופ ןייז
ןטמיראב
,םרעטאפ
.רד
רעדנאסקעלא
.טוהאק
יז
טגארט םעד
ןעמאנ
טוהאק״
.ךאשקעלאק
םיקלח(
ןופ יד
ןעגנולמאז־טוהאק
ןענייז
,ןעגנאגעגרעביא
יוו ןיוש
־רעד
,טנאמ וצ
עשידיי
).ןקעטאילביב־ראנימעס
גאטרצ־טנייה
טגאמראפ
יד
ליעי
קעטאילביב
םתא
15,000
דנעב
אקיאארבעה
ןוא
,אקיאאדוי
א ץוח א ךס
עניימעגלא
רעכיב ןופ
ןשידיי
.סערעטניא
יד
עשיאיירבעה
עיצקעלאק־אלובאנוקניא
טייטשאב
ןופ 17