Page 171 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

חק
ןייטשרעק
ןכיילג
.טינ
יד
עיצקעלאק־אזאניפש
טרעוו
טכארטאב
םלא
ענייא ןופ
יד
עטסקיטכיוו
ףיוא םעד
ןקיזאד
.טיבעג
ףיוא
ייווצ
ןטיבעג
זיא יד
קעטאילביב
שיטקאפ
יד
עטםערג
ןיא
.עקירעמא
זיאסאד
עגונב
א ק י ד א י ר ע פ
,ןעגנוטייצ(
ןיאןטפירשטײצ
שיאיירבעה
ןוא ןיא
,)שידיי
ןוא
ע ש יד י י
.ק י ז ומ
:גנוקרעמאב(
ןיא
לאפ ןופ
רעשידיי
,קיזומ ביוא טינ
טקורדעג
ןיא
שיאיירבעה
רעדא
,שידיי
ןעניפעג
ךיז
ערעדנא
םעיצקעלאק
ןיא רעד
רעניימעגלא
־קיזומ
.גנולייטפא
סאד
עבלעז
טימ
רעטנזיוט
רעכיב ןופ
ןשידיי
,םערעטניא
יוו
לשמל
קיטםירטעלעב
ןופ
ןשידיי
,סערעטניא
טקורדעג
ןיא
,שילגנע
,רוטארעטיל־לביב
.א .א .וו׳
ןעניפעג
ךיז ןיא רעד
רעניימעגלא
.גנולייטפא־עיצאלוקריצ
יד
עשידיי
גנולייטפא
זיא
ךעלכאזטפיוה
א
קעטאילביב־ץנערעפער
ראפ
רענעייל
ןוא
.)רעשראפ
יד
עשידיי
עיזיוויד ייב רעד
קראירינ״
קילבאפ
״ירערבײל
טיג
סיורא
רעטנוא רעד
עיצקאדער
ןיפ .רד
ךאלב
ענעגייא
סעיצאקילבופ
רעביא
רעשידיי
*.עיפארגאילביב
א3
ע ו ל י י ט
ן ו פ
א ק י א א ר ב ע ה
ןיא
א י ל א ט נ ע י ר א
ע י ז י ו ו י ד
י יב
ר ע ד
י ר ע ר ב י י ל ״
ו וא
, ״ ס ע ר ג נ א ק
, ןאט ג נ יש א ו ו
. י ד . י ס
[Department of Hebraica in the Orientalia Division of the Library
of Congress, Washington, D. C.]
יד
עשידיי
גנולייטפא
ןופ רעד
רענאקירעמא
רעלאנאיצאנ
־אילביב
קעט זיא
טרעדילגעגנייא
ןיא רעד
גנולייטפא
ןופ
רעשיטימעס
־ארעטיל
,רוט
עכלעוו
טלאהטנא
רעכיב טינ
זיולב ןיא
שיאיירבעה
ןוא
,שידיי
ראנ
ןיוא ןיא
,שיבארא
,שיאיימארא
שירים ןוא
עכעלנע
.תונושל
יד
עטכישעג
ןופ רעד
רעשיאיירבעה
ןוא
רעשיטימעס
גנולייטפא
ןופ
רעד
קעטאילביב־סערגנאק
טייג
קירוצ םוצ ראי 1912 , ןעוו רעד
רעשידיי
פארטנאליפ
ןוא
טאנעצעמ
בקעי
ףיש טאה
טפיוקעגפא
ןופ םעד ־אב
ןטמיר
ףארגאילביב
ןוא
רעלמאז־רעכיב
םירפא
דראנייד
א
עיצקעלאק
*
רעטנוא
רעד
טכיזפיוא
ןופ רעד
רעשידיי
גנולייטפא
טעוו
ךעלצריק
ןעניישרעד
א
קיטכיוו
ןוא
קיטראקיצנייא
שיפארגאילביב
קרעוו
רעביא
עשיאיירבעה
ןקורד ןופ םעד ־אב
ןטסואװ
ףארגאילביב
.פארפ
ןרהא
.ןאמיירפ
.
Gazeteer of Hebrew Printing, by Prof
]
[
Aaron Freiman
.