Page 201 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

חע
ר ע נ י נ
יד צ ו י י ו ב
- ג ר ע סאד
ןענייו
רעד
רעקסירב
- ב ר
-,תודגנתמ
ןופ יא
,טייז
ןוא רעד
רעלאיב
ןופ -ת וד יס ח - יב ר
רעד
.רערעדנא
ןוא עד
רעקיפיואנביוא
קורדנייא
,זיא זא
תודיסח
ויא
,רענעש
עקראטש
,רעכעה
יוו
.תודגנתמ
יד
עצנאג
ךאז טעז סיוא וצ ןייז ןייא
עסיורג
פא
עיגאל ףיוא
.תודיסח
ץרפ ליוו סע
,ןעניישאב
.ןענחאב
רע ,ליוו זא ע
לאז
זדגוא
.ןלעפעג
יד
השעמ
טואל ךיז סיוא
,טימרעד
סאוו
סע רעוו
,טלייצרעד
זא רעד
רעקסירב
,בר
שטאכ רע זיא
ןבילבעג
א
גנתמ
טאה רע יד
םידיסח ןיוש רעמ טינ
.טפדורעג
יוו דעד
קאווטיל
יוא,ןיא
טשינ ךאנ
,"רעכעה
יוזא זיא ךיוא רע
רעכייוו
,ןראוועג
ןוא ןייז
רענגעק
טפאש טאה ךיז
,טליקעגפא
ןעוו רע טאה ךיז
רעטנעעג
טנעקאב
ימ
ןשידיסח ןיבר ןוא
טרעהעגסיוא
ענייז
תונעט . . .
רעבא סאוו
ןענייז
סע
ןעוועג
ראפ א
?תונעט
סאווראפ
ויא עד
רעלאיב
,יבר סאוו
רעירפ זיא רע
ןיילא
ןעוועג
םעד
רעקסירב
סבר
,דימלת
קעווא
ןטכירפא
?תולג
סאווראפ
טאה רע טינ
טנעקעג
ביילב
ןיא
?קסירב טא
:סאווראפ
ןעמ״ טאה
טנרעלעג
,הרות ראנ יד
,הרות אה
רעד
רעלאיב
,טליפעג
ויא
ענעקורט
הרות . . . ןעמ
,טנרעל
,לשמל
ןיד ןופ
תולאש
,םישנ
ןופ רשב
,בלחו
יצ יניד
תונוממ
. . .
רעייו
ליואוו
טמוק
ןבואר
ןועמשו
ןבאה א ןיד
,הרות
טמוק א
תרשמ א
הלאש
ןגערפ
רעדא ןא השא טאה א
הלאש -
טגירק
התואב
עגרה סאד
ןענרעל א תויח
טבעל סע ףיוא ןוא סע טאה א
הלשממ ףיוא רעד
.טלעוו
רעבא יווא
ןא ,ייז
טליפ רעד ,יבר וא יד
,הרות סאד
טסייה רעד ףוג ןופ רעד
הרות
רעד
,הלגנ
,סאד סאוו
סע טגיל ןופ
,ףיואנביוא
ויא
.ןקורט טינ סאד
טאה רע
,טליפעג
זיא
תרות
!םייח
הרות
ףראד
'!ןבעל
יווא יוו רע לאו
ןבאה
טנעיילעג
םעד
ליכשמ
סעסעדיורב
דה,
!"םייחהו
טינ לייוו ןעמ טאה טינ
טנרעלעג
ןייק
הלבק ןוא סע זיא טינ
ירפאב
טקיד
ןעוועג
ןייו
שינעפרעדאב
ןיא
,קיויפאטעמ
ןיא
ט ינ-,רתסנ
רעד
,ראפ טגאז
ודנוא
,ץרפ ויא רעד
רעלאיב
יבר
קעווא ןופ
,קסירב אנ
לייוו ןיא רעד
הרות ויא
טראד
ןעוועג
וצ
קיצניוו
ןבעל
- ןוא סאד זיא ד
עטייווצ
הנעט -
ליפוצ
עקיטסייג
טייקשיטארקאטסירא
. . . אד״ טציז עמ
ט א ה - 'ט ינ
ךיו םעד
רעלאיב
,טמולחעג
וא רעד
רעקסירב
בר טאה עג
טגאו וצ
,םיא ןעוו רע טאה םיא
טריפעג
ךרוד םעד
ןקיטכיל
ץאלאפ ימ
יד
ענעלאטשירק
,טנעוו
םעד
לכיה ןופ םעד
רעקסירב
סבר
,הר ות
אד״ טציז ןעמ ,טינ ראג ןעמ טייג ץלא
רעטייוו
ןוא
."רעטייוו
ןוא רע יא
םיא
,ןעגנאגעגכאנ
ןוא״ ןייא לאז ויא
רעסערג
ןוא
רעקיטכיל
ןעוועג
אפ