Page 209 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

דע
יקסנירטסוק
ךותמ
תריש
בהזה לש
ררושמה
יקנעה - טוח לש
תוילאוטקא
הדימתמ
לשו
היזאופ
תיחצנ
חותמ
.הילע
םאו
םערתא תצק לע
םירואבה
םניאש
דימת
םיקיפסמ
ליבשב
ארוקה
״יממעה,
הקירמאב
םגו לע
רודיסה
ינכעטה לש
,םירואבה
םיכירצש ויה
תולעל דב רבב םע
םינפה
רשפא(
היה
רזפל רתוי תא
םירישה
ביחרהלו
תצק תא
,םילושה
ידכ
וותשיש
א ל -)ם יד ומעה
ורמאנ
,םירבדה
אלא ידכ
תמאל תא
לכשומה
עודיה
ןיאש
ונמלועב
תומילש
,הרומג
רקבמהשו
אל
דחוש
לילכ
ידי־לע
האצוהה
הרדהנה
תאזה
ירי־לעו
רבדה,
לא
״ארוקה
ןיוצמה לש .רד
ןועמש
.ןיטשנרב
האצוהה
םעל לש
יריש,
הדוהי
״יולה
הכירצ
אצמיהל
תיבב לכ
ידוהי
־עדוי
תירבע
ראפלו
תא
ןורא
.וירפס
ולוק לש ׳ר
הדוהי
יולה
רבדמ
ונילא
ךותמ יפד
.רפסה ןיאו הז לוק
ןימוי־קיתע
רתוחה
עיגמו
ךותמ רבק
הסוכמ
יחמצ בוזא וא
קבא
.תורודה
,תונויערה
תוירויצה
ףאו
הפשה לש 'ר
הדוהי
יולה
םיעבטומ
םתוחב
.תויחצנה
ןיא ךל
ונימיב
הפורת רתוי
הבוט
שואיל
,םירי־ןויפרלו
רשאמ
חותפל
תא
םירפסה־רפס
וא תא
םירישה־רפס
יולהל
בואשלו'-
םהב
,הוקת
הנומא
,תממורמ
תחמש םייח
ןואגו
.ימואל
,ןטרגנייוו
סיפדת
ןרק״
תוברתה
תירבעה
,״הדנקב
׳בוח ,׳ג
.ה״שת
םינמז
,םיבוט תאמ
לאינד
,יקסרפ
תאצוה
.״סדרפ״
.נ .י
.ד״שת
272 .׳מע
ורפסכ
םדוקה
םימעטמ״
״גחל לש
לאינד
יקסרפ ךכ םג
ורפס
םינמז,
״םיבוט
שדקומ
,םירוהרהל
,תובשחמ
בל־תוגה
תונורכזו
רשקב םע יגח
לארשי
.וידעומו
תורפס
שורדה
ונלש לע אשונ הז
הרישע
,ידמל לבא
תחנומ
ןרקב
.תיוז
יקסרפ
וניא
הברמ
תוריקח
לע
תולאשה
,ולאה לבא
וירוהרה
ויתובשחמו
םיארמ ונל תא
ךרדה
.הנוכנה
םג אוה ילב קפס
רוסמ
תעפשהל
,הביבסה
לבא
אוה
ןיוזמ הדגנ
רצואב
ישפנ
,ןנער
הכפמ
תויומד
תוירוקמ
חפטמו
ןוזחב
רולקלופה
,ידוהיה
דמועה ול
ילבל
לטבל ףא תחא ינמ ףלא
.ותושימ
התואכ
תילילחג
תלפאב
הלילה אוה
איצומ רוא
ךותמ
ומצע
ורואבו
ולש
יתלבה
לואש אוה
לכתסמ
הביבסב
תולכתסה
,תידוהי
הושמ הל
תורוצ ןמ
ןוימדה
ידוהיה
ךפוהו
הב
,ותבוטל
אוה
ךפוה
תא
הביבסה
תרש־ילכ
תשיפתל
ומלוע
םדרקו
רפחל וב
תורפהלו
לע ורי תא הדש
.ויתושגרה
לכב
,רפסה לע האמ
םיששו
הנומשו
,ויקרפ
םירוזפ
דיב
הבידנ
,םימתכמ
,םירודח
תואצמה
תונויערו
.םיפי
תעבונ
םהמ
תוימיטפוא
,האירב
הבהא
םייחל
הנומאו
ךרעב
.םייחה
הרואכל
קר
יניערג
הבשחמ
יתותפו
שגר
םיעובקה
תרגסמב
לש
ףורפר
,תויחונו
לבא
תויחונ
וז אל
הרקע
;איה
תססות איה
תגלפתמו
הלומהב
תודשאל
תובר
איהשכו
העיגמ לא
עקשמה איה
החינמ םש דימ לכ ינימ
ינבא .ןח
ונלוכ
םירזוח לע
:קוספה
ונכילותו״
תויממוק
״ונצראל
לעכ
ןויער
טושפ
.ןבומו
ולכתסה
בטיה
תרבסהב
יקסרפ
ושיגרתו
יכ טוח
הרדשה
םכלש
ףקדזמ
יטמקו
םכינפ
.םיטשפתמ
,יקסבוראמוק
יליבש״
,״ךונחה ׳בוח
,ןויםךסינ
.ה״שת