Page 210 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ת י ר ק ב
ר פ ס
גע
שי
תוואת
תויארפ
יסוי״ב ןמ
,״תרקוי
תואיבמה
ידיל
ם א ו -ח צ ר
םג
חצרה
השענ
םשל
.הווצמ
״בחר״בו
שי
תשיגפ ינש
,תומלוע
דחאהש
חרכומ
בירחהל
תא
,ינשה
ךלמו
וחירי
חרכומ
תומל דחי םע
ותוכלמ
ותוברתו
םרט
הלעיש לע בחר רוא
םייחה
.םישדחה
שיו
יאדמשא
תוכלמב
,המלש
לאמסו
תרוטק״ב
ףאב
ןטשה
ךלימטפו
ררוצ
םידוהיה
ב
תורוא״
״לפואמ
ינעוצה״ו
,ןקזה
אוהש
,ןטשה
.״קידצה־תעיסנ״ב
לכ הלא םה
יחילש
האמוטה
ושפש
תערצכ
ףוגב
,םלועה
םתואו
םיצפח
םיקידצה
רעבל ןמ
םייחה ידכ
ורהוטיש
.ונקותיו
ןיב ינש
תוחוכה
,הלאה
םיבוטה
,םיערהו
םירוהטה
,םיאמטהו
תרפרפמ
לכ
היווהה
םירפרפמו
ונא
.ונלוכ
הזו אוה
ברקה־הדש
.ונלש
תורוא״ב
״לפואמ שי תוזח תחא לומ״
תעבג
,״םישודקה
האלמה
תועמשמ
תידוהי
הקומע
תדרחמה
.בל
םידוהיה
םיחרוב
ינפמ
םיערופה
.ןימלעה־תיבל
שי
,דחפ ךא
שי םג
.הרובג
המכ םהמ
םיאב
םיפוטע
יכירכתב
,םיתמ
םינכומ
םינמוזמו
אובל
קל3ר
לארשי
וב
םוקמב
.וגרהייש
לבא
ה״לשה
,שודקה
ויפמש
רבדמ
חצנה־לוק
לש
,המואה־רש
רמוא
:םהל
,ינב״
-------
ל כ
ידוהי
רזחמה
ירחא
תומה -
וליפאו
קר
וירוהרהב
-
בצייתמ
םדצל
לש
.״וניאנוש
אבאלו
אכירא ש
תעבג״
״םישודקה
תארוק ול
ושפנו
ההמכ
הלאל
םינכושה
התחתמ אוה
:רמוא
עדוי״ ינא
ההימכ
וז המ איה אריו
ינא
.הינפמ לכ
םעפ
םלועהש
גרוח
,ויתורגסממ
הקושת
תצבצבמ
הלועו
יכבנמ
ונתמשנ
טושפל תא
ראווצה
רפכלו
ונמדב לע
עשרה לעו
ן יא - - .ה ב וש מ ה
ונל
הקדצה
טלמהל
אבחתהלו
וליפא
תחתמ
העבג
לש
.םישודק
םג
תוואת
תומה
הוואת
.״איה אוהו
ארוק םהל אל
,תומל יכ םא
ת ו י ח ל
ל ע
ש ו ד י ק
.םש ה
״תוזחמה־רפס״
,ולש רשא אצי
,התע וניא קר רפס
,רבע יכ םא םג
,הווה־רפס
שיש וב ערז
.דיתעל
םחנמ
,בולוביר
,״ראדה״
׳לג ,ג״כ
.ד״שת
יריש
הדוהי
,יולה
ךורע
ראובמו
ידי־לע ר״ד
ןועמש
,ןייטשנרב
תאצוה
,ןגוע״
די־לע
תורדתסהה
תירבעה
.הקירמאב
.נ .י
.ה״שת
336 +
x x x
מע׳.
תאצוה
יריש
הדוהי
יולה האב
אלמל ללח
.קיר
הדוהי
יולה
בשחנ
יניעב
םעה כ
ריבא״
הרישה
״תירבעה
ךישממכו
תא טוח
,האובנה
תא
תלשלש
והימרי
ןנוקמה דודו
תורימזדכיענ
לארשי
רבחמ
;םיליהתה
ררושמו
לודג ,הז
ןיאש
המוד
ול
תכלממב
הרישה
תירבעה
תניחבמ
תושגר
הצרעהה
תויראלופופהו
הברה םעב -
היה
ןמזב
ןורחאה
רפסכ
םותח
ינפל
ארוקה
.ירבעה
ולזא
םירפסה־קושמ
לכ
יצבוק
םירישה לש
הדוהי
תאצ וה ב -יולה
.ש .ד
וטאצול
עיפוה(
ינפל האמ
,)הנש .א .ל
יבכרה
עיפוה(
ינפל
םישימח
;)הנש םג
ןאווידה
ןיוצמה לש םייח
ידורב ספא הז
רבכ
.הריכממ
ןכ
ונדמע
ינפל
העפותה
הנושמה
ארוקהש
,ירבעה רשא הצר
ריכהל
תא
תריש
,יולה אל היה לוכי
דחייתהל
ותיבב םע
ררושמה
לודגה
חרכומו
היה
תונפל לא
תוירפסה
תולודגה
וא
קפתסהל
םירישב
םידדוב
םיספדנה
ירוזחמב
תוליפתה
תויגולוטנאבו
תונושה
תושמשמה
רומיל־ירפס
.רעונל
םנמא
וספדנ
רפסב קר
שלשכ
תואמ
,םיריש
ךרעב
שילשכ
לש
תוריצי
הדוהי
,יולה
םלוא לכ אבה
ךותב
רפסה אוה
תניחבב
ארפוש
.ארפושד
ונינפל
תריש זפ