Page 212 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ואשונ
דוחי
לכש
,הבהאו
םלוכו
דחי
םיפרטצמ
ןתמל
בושח
תורפסל
רקחמה
הבשחמהו
תירבעה
ץראב
.תאזה
רודמ
תורפסה
הפיה
ךרכב הזה לש
רפס״
״הנשה םג אוה
רישע
,םינפ־ברו
השדחו
וב -
םימוגרת
תרישמ
.םימעה
קלחב
םימוגרתה
םיססונתמ
הראפתל
יריש״
הבהאה לש
סולופ
,״סויראיטנליס
םימגרותמ
ןמ
רוקמה
ינוויה
ידי־לע
ק ח צ י
ז י ל ב ר ש ל א .ג והז
רורצ
םיריש
,םימשובמ
יקנופמ
הבהא
,הוואתו
לש
ררושמ
,יניטנאזיב
ורודךב
לש
סונאיניטסוי
.רסיק
,םוגרתה
רודה
ריהזו
ונושלב
,רחאכ
בינ־רישע
,ןבומ־ריהבו
רמש לע
החיר
דחוימה לש
הרישה
הקיתעה
,תאזה חיר
הנדע״
ירחא
,״תולב םשכ
רמשש לע
הלקשמ
.דחוימה
םירשע
םינשו
םיריש
ונתינ
,ןאכ
הוולנו
םהל
אובמ רצק הפיו
לע
ררושמה
.םגרותמה
תאמ
ן ו ע מ ש
ג ר ו ב צ נ י ג
ל״ז
ןתינ
עטק לודג
ומוגרתמ
״םארטסירט״ל
לש
ןיוודא
ןוטגנילרא
,ןוסניבור
ררושמה
.יאקירמאה
התסנכהב
לש
הרישה
תירופיסה
הלודגה
תאזה שי
םושמ ןתמ ןוויג שדח
בושחו
הרישל
.תירבעה
,לאוי
/׳ראדה״
׳לג
/כ-ט״י
.ה״שת
רפס
לבויה לש
תדוגא
םירומה
םירבעה
תכירעב
יבצ
.ןייטשפרש
.נ .י
.ד״שת 470 .׳מע
הנתמ
הבוט
הקינעה
תדוגא
םירומה
רוביצל
,ירבעה
דוחיבו
להקל
םירומה
.םיכנחמהו
רפס״
״לבויה
האיצוהש
הדוגא וז
לבויל
םישולשה
,המויקל
אוה
רצוא
םולב לש
םירקחמ
תועידיו
לע
ובצמ לש
ךוניחה
ירבעה
ידוהיהו
ץראב וז
ינפלמ
םישמה הנש דעו
,םויה
ובתכנש
ידיב
םירפוס
םיכנחמו
וסנתנש
םמצעב
לכב
ויתונויסנ
וכשמו
ולועב
דבכה זאמ דעו
.התע
תניחבמ
תקולח
רמוחה
ויגוסל
ליכמ
רפסה השש
:תורודמ
םינויע
תודוסיב
ךוניחה
,ירבעה
תוחתפתה
ךוניחה
ירבעה
,הקירמאב
ךוניחה
ידוהיה
,וימרזל
תודסומ
ךוניחה
,ידוהיה
םיכנחמ
תורפסו
,ךוניח )ו
תרוגא
םירומה
םירבעה
קרוירינב
.היתוביבסו
תובישח
הבורמ שי
רודמל
ןושארה
לש
,רפסה
הסנמה
בישהל
לע
הלאשה
:הרומחה
המ אהת
התעמ
הרטמה
תישארה
לש
ךוניחה
?ירבעה
המו םה
םיכרדה
םהבש עיגנ
ונתרטמל
?וז
ר״דה
ן ס י נ
ט ו ר ו ב
חתופ תא
רודמה הזה
ורמאמב
ןייוצמה
היפוסוליפ״
לש
ךוניחה
,״ירבעה
ריבעמה
תחת טבש
חותינה קדה תא לכ
תולאשה
תושקה
תורטמב
ךוניחה
ירבעה
.ויתופיאשבו
ותמגמ לש
רמאמ הז אוה
תחא
איהש
:םיתש
ותרבעה
לש
זכרמ
דבוכה לש
ךוניחה
ירבעה ןמ
,תדה
התיהש
דע
,וישכע
ךשמב לש
םיפלא
,הנש
תטלשה
הדיחיה
רפסה־תיבב
,ילארשיה
ודימעהלו
לע
תוימואלה
לעו
ןושלה
.תירבעה
רמאמה אוה הסמ
תיגוגדפ
,הבושח
דיכ
ר״דה
ןסינ
בורוט
הבוטה
.וילע אלא
ןכותבש
תוערה
תועבומה
וב
קיחרה
רבחמה תצק
.תכלל
הפיו
השע
ךרועה
׳פורפה .צ
,ןייטשפראש
וכימסהב
ורמאמל
לש
ר״דה
בורוט
תא ינש
םהירמאמ
לש
ר״דה .מ
ן א מ ס כ א ו ו
לשו
ר״רה .פ
ג ר ו ח י ,ן
םהינשש
םינד
הלאשב
וז
:המצע
תדה
,ךוניחב
תעדו
םהינש
תדגנתמ ןמ
הצקה לא
הצקה
וזל לש
ר״דה
.בורוט
ת י ר ק ב
ר פ ס
א ע