Page 213 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ונא
תוירחאב
,הלודגה
רקבמהש אשונ לע
.ומכש .א ערוי
תומש
םייחו
ןושלב
רקבמה
אוהו
ריהז
הרעהב
,הרומחבכ
וניאו
שגנ
ותדובעל
אלא
וטלתשהב
לע
רמוחה
.ןודנה
,להצ
,״ןורצב.
׳בוח ,׳ז
.ד״שת
יתשב
,תויושר תאמ .י .י
,להאוו
תאצוה
.״םירבח״
.ד״שת 256
.׳מע
אל לכ
יבתכ
חונמה
וסנכנ
רפסב
.הזה
קחצי
דניקביר
,רפסמ יכ לע
םירמאמ
םיבר
דיפקה
חונמה םנדו
.הזינגל
הברה
ויבתכמ
תופשב
תורחא אל
ופרוצ
.ןינמל
ןמ
,ענמנה
,אופיא יכ
רפסה
קיפסי
גשומ
ףיקמ
ללוכו
לע
ויפוא לש
.רפוסה
־ףא
ןכ־יפ־לע
שי
רפסב יד
רמוח
דיעהל
לע
ותוישיא
תיתורפסה
הלוגדה
עקרו
ויתועירי
.תוקומעה
אוה
בקוע
ירחא
םשפנ־בצמ
לש לכ
םירפוסה
םידוהיה
הלאה
ובתכש
תופשב
תויפוריא
ויהו ןמ
םיעפשומה
םיעיפשמהו
לע
תוברת
.הפוריא
אוה
ההות לע
םנקנק
השעו
תא
יכבס
םשפנ
רמוה
ןויעל
יגולוכיספ
ןחובו
תא
שחרתמה
בלב הלא
םירמועה
לע״
,ךילובגה
םיטעבש לש
םימרוג
םינוש
וחדוה
זכרממ
הביבסה
תידוהיה
לא
הפקיה
ץוחמו
ףקיהל
.הז
ךותמו
יבתכ
םירפוסה
,םירכזנה
ומכ
ךותמ
יבתכ
סכאמ
,דורב
ןפיטס
,גייווצ
ץנארפ
לפרוו
,םירחאו
אוה
הארמ
לילעב דע המכ
תשגרה
,םמלוע
םיעדויב
וא
,םיעדוי־אלב
ןיידע
הרועמ
תרוסמב
.תודהיה
רצ
,דואמ רשא
ילושב
םירמאמה
אל
ומשרנ
ןמז
םוקמו
םמוסרפ
ןושארה לש
לכ דחא
.םהמ
הרעה
הלילק וז
התיח
הקיפסמ
גיפהל תא
ןוהמת
ארוקה לע
תוכימס
השרפה
ןיבש
ץנארפ
לפרוו
םולשו
שא
דומע(
)ה״סק לעו
רדעה
לופיט
םהיתומורתב
תורפסל
םירצונה
רפסב
תריש״
״הטידנרב
לש
ןושארה
םירפסבו
לע ושי לעו
לואש
לש
.ינשה ומכ ןכ היה
ררבתמ
ארוקל
עודמ אל רכזנ
רמאמב
לע
סאמות ןאמ
ורפס
יקנעה
ףסוי״
,״ויחאו
הארש רוא םינש
תובר
רחאל
תביתכ
.רמאמה
הלא םה
םייוניש דיש
ןמזה
םתללוה
םניאו
םימגופ ללכ
ביטב
תוכרעהה
.רפסבש דצמ
ןורשכה
יתורפסה
רשועו
הבשחמה
דומעי
ןהב
ןמעט דוע םינש
.תובר
,יקסבוראמוק
/׳ראדה״
׳לג /ט
.ה״שת
רפס הנשה
ידוהיל
,הקירמא
ךרכ
,יעיבש
תכירעב
םחנמ
,בולוביר
תאצוה
תורדתסהה
.תירבעה
.נ .י
.ה״שת 608
.׳מע
הריקסב
הנושאר
רכינ :
רפסה
הלוע לע
הנשה־ירפס
ומדקש ול
הדימב״
לקשמבו
״הרושמבו
-
,ותומכב
לקשמב
םירבדה
םידדובה
ובש
רדסבו
ותכירע לש
ץבוקה
.ולוכ אוה
לדבנ
םג
,הזב לכש
,ויפתתשמ
טרפ
,דחאל
םה
יבשוי
־תוצרא
,תירבה
םבורבו
יבש ות-עירכמה
,ץראה ןמ
״םיביצי״ה
תחפשמבש
םירפוסה
םירבעה
.הקירמאב
םגו
יבור
םירבדה
םיאבה
ץבוקב םה
םישרשומ
השרומ־תוברתב
םפונו
טשפתמ
יבחרל
תוברתה
.תישונאה
רפסה
קלחנ
העבראל
:תורודמ
ירבד
,רקהמ
תורפס
,הפי
תרוקב
םירמאמו
ינינעב
ןמזה ייחו
לארשי־תיב
.הקירמאב
לכ
רקהמ
ינפב
ומצע אוה ירפ
הדובע
תיניצר לש
רקוח
הגוהו
דחייתמה
םע
ע
י ק ס נ י ר ט ס ו ק