Page 215 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ךותמ ןויע
שופיחו
לכב
,וייוליג
םימעפלש םה
םירזופמ
לע ינפ
םירפס
,םיבר
־ילדג
תומכ
,םינינע־ינושו
םטוקילו
דחא
דחאל
הלוע
העיגיב
.הריתי
ורוציק לש
:רבד
תודובע
תושרודה
ןיע
האור בלו
ןיבמ םגו
הדמתה
הדיקשו
הלהאב
לש
.הרות
קלחב
ינשה ונא
םיסנכנ
הריוואל
המימח
,רתוי
״תיתחפשמ״
;רתוי
םיסנכנ
ןמ
שלופמה
לא ןיב
תעברא
ילתכ
שרדמה־תיב
,קיתעה
דועש
הרמשנ
םהב
לצה־תעיבט
המחה לש
םימכח
םיגוהו
יקיתע
.תורוד
ונושל לש
ר״דה
ןאמסכאוו
שי הב
תלוגסמ
ןושלה לש
הרומ
.ךנחמו
הניא
תרדנגתמ
הניאו
תכבתסמ
,רתויב
הטושפ איה
תפטושו
החישכ
,היח
רבדכ בר לא
.ודימלת
ףא
תומיגפ
תולק הבש ןה
גוסמ
תוטילפ
ןושל
,הפ־לעבש
ןיאש
םידיפקמ
ןהילע
.רתויב
ןושל וזכ
רבחמל
יעדמ
האנה איה ול
האנהו
,םלועל
איהש
היושע
ביחרהל
תא גוח
,ויארוק
וללהו
וריכי
ול
הבוט לע ותת םהל תא
וחקל
ףלאמה
הרוצב
הוושה לכל
.שפנ
,לאוי
,״ראדה״
׳לג ,׳ד
.ה׳׳שת
ח ס
י ק ס נ י ר ט ס ו ק
ןבר לש
,לארשי
,ב״יצנה
תאמ
ריאמ
,ןילרב
תאצוה
תורדתסה
יחרזמה
.הקירמאב
.נ .י
.ג״שת 157 .׳מע
רבחמ
,רפסה ברה ׳ר
ריאמ
,ןילרב
רפסמ ז״טב
םיקרפ
םירצק
תודלות וייח
ויתופקשהו
לש
.ויבא עדוי
רבחמה אלש
הצימ תא
תורמה לש
ףרגויב
יפלכ שיאה
יפלכו
לעפמ
,וייח
תבישי
ןיזולוו
הפוקתהו
הבש יח
,לעפו
תבר
תופילחה
תורומתהו
ייחב
הלוגה
ץמאמבו
.הלואגל
לבא
רפסה אוה
תניחב
,ןויצ ןיאו שרוד
תומלש
תירוטסיה
תיפרגויבו
.ןויצמ
רפסה
ליכמ
םיקרפ
םידחא לע
ירדס
הבישיה
לש
,ןיזולוו
תועשב
התחירז
,התעיקשו
תונומת
ב״יצנה
רחבמב
וימי
תונשבו
הבישה
םוליצו
בתכמ
תנשמ
ט״מרת
ל
יבבוח״
.ךויצ
רתוי שישמ וב
הרלות שי וב
ףוריצ וק וקל
הנומתל
הריהב לש
תפקשה
ומלוע
לש
ב״יצנה ל׳צז לע
,הרותה
לארשי־ץרא
םויקו
לארשי
הלוגב . . . רוא
תרות
ב״יצנה
ריאמ
ונבב
.לודגה
,ימקש
,״תויפלת״
׳בוח
,׳ד-׳ג
.ה״שת
ל״ירהמ
,ונמזו
תאמ
לאיתוקי
הדוהי
.דלאוונירג
.נ .י
.ד״שת 78 .׳מע
ברה
רקוחה
ןיוצמה
תמכחב
,לארשי
׳ר
לאיתוקי
הדוהי
דלאוונירג
,סובמולוקמ
,ויאהוא דבז ונל בוש דבז בוט
םוסרפב
ורפס
ל״ירהמ״
,״ונמזו
ירפ למע לש םינש
.תובר ךרע לודג
רפסל
,הזה יכ אלמ שודגו
אוה
רמוח
ירוטסיה
.יתוברתו
ונא
םיאצומ
רפסב הז
תונומת תויח
בצממ
םידוהיה
הינאמרגב
םיניבה־ימיב
ןונגסב
בבלמ
האצרהבו
תכשומ תא
.בלה
ותואיקב
הלורגה
תורפסב
םיניבה־ימי
ותצרעהו
המוצעה
ילודגל
הרותה
םעהו
תורורב
ורבעש
תוליעומ ול
הברה
רבחל
תויפארגונומ
ןיעמ .וז