Page 219 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ןאכ
הלאשה איה
דציכ
עודמו
הלבק
ונתרמג
תא וז
ה ר ו צ ה
ת י ת ו ר פ ס ה
שיש הל אלו
?תרחא
שופיחה
םינורתפל
היעבל
וז
ךבוסמ דע
.דואמל
ןכיהמ
יתמיאמו
אב לכ קלח
קלחו
לש
תיגוס
?ס״שה המ
םדקומ המו
רחואמ
?ארמגב
המ םה
תודוסיה
הסינכהש
ךותל
רמוחה
יארומאה
הבישי
וז וא
?תרחא ידכ
תונעל
לע
תולאשה
וללה
ריבעמ
רבחמה תחת
למזיא לש
תרוקב
הפירח
הרוש
המלש לש
םיטסכט
םיטסכטמ
םינוש
דומלתב
ילבב
ותוניינעתהל
הברה לש
.ארוקה
ןיא ךל
טרפ
ןיאש
רבחמה
אצומ וב וזיא
הניבל
איהש
ןינבל
:ותנשמ
תומש
,םיארומאה
םמוקמ
,םנמזו
תואוושה
,תויתורפס
ןהיתורגסמ
לש
תויגוסה
ןהיתונוכתל
,תונושה
יוניש
ןונגס
יפוליחו
,תואחסונ
תופסוה
תוירואיב
,תורתוימ
םיחנומ
,םיליגר־יתלב
ביט
רוקמה
ונממש עבונ
,רמוחה
רמוח
עבונה
רוקממ
,רחא ביט
,היעבה
םייוטיב
ומכ
,ףא
,יאמא
,ירמא
,אתגולפבו
רוביח
תויגוס
ןמזב
,רחואמ
תויגוס אלש
,ורבחתנ
לולכש
ינושל
לולכשו
יתורפס
תופוקתב
,תונוש רועו
המכ
םיקודקד
תונווכו
רבחמהש
עפוש דיב
הבחר ריכ
תואיקבה
הבוטה
.וילע
חותינ
הז
איבה תא
רבחמה
תונקסמל
תוניינעמ
תוציפמה
רוא לע
םיליבשה
םילועשמהו
ורבעש םהב
תובכש
תויתורפס
לש
תובישי
לבב דע רשא
ועיגה
.ןמוקמל
ךרד
ותריקח לש
רבחמה אוה
חתנל תא
תויגוס
ארמגה
היחתנל
יחתנלו
היחתנ
דע רשא
ולגתי
ןיעל
ארוקה לכ
תומולעת
.התינבת
המכ
תויגוס
ארמגב
תוארנה
ונל
תומלש
ןמוקמבו
תליחתמ
ןתאירק
ןניא אלא
ףוריצ לש
םיקלח
ומקש
םינמזב
םינוש
תומוקמבו
.םינוש
.י .ק
,יקסנאשילקימ
,״ראדה״
׳לג
,ב״מ
.ה״שת
ירתסמ
,רבעה תאמ ר ד
לאומש .י
,ןיגייפ
תאצוה
.״םירפס״
.נ .י
.ג״שת 450+xiv
.׳מע
רפסה
ןודנה
ונינפלש אוה ןב ינש
.םיקלח
קלחה
ןושארה
ללוכ
םירקחמ
,ארקמב
םישורפ
המכב
תומוקמ
םישק
,ך״נתבש
רבסה
תועפותל
תוירוטסיה
תופוקתב
ך״נתה
.המודכו
קלחה
ינשה ןד
ןושלב
תירבעה
.תויחאה־תונושלהו
דוחיב
םיספות
קלחב הזה
ירבד
תרוקב לע
םירפס
םייעדמ שיש םהל
תוכייש
תריקחל
.ך״נתה
ר״ד
ןיגייפ וניא
גולורושא
ינוציק
תמגוד
ךירדירפ
,שטילד
האורה תא
תורפסה
תיארקמה
יוקיח
תורפסל
.תילבבה
ד״ר
ןיגייפ
רבוס יכ שי
האידיא
תיתוברת־תת
העיפומה
תומוקמב
םינוש ילב
העפשה
תידדה (11 ,) וא
רפסמה״ש
ירבעה רמש לע
תורוצ
רופס
תונוש תצק
הלאמ
ורמתשנש
רופסב
,ילבבה יכ אל
קיתעה
רופסהמ
,ילבבה
אלא רצי
ךותמ
רמוחה תא
,ורופס
,וקיחרהב
,ןבומכ
תא לכ
ידירש
״היגולותימה
(13 .)
םתואב
תומוקמה
רבחמהש וניא
ןקתמ תא
טסקטה אלא אוה
רדוח
תומקרתהל
תוערואמה
םהיתואצותו
-
ותנשמ בק
.יקנו
,הנה
,לשמל
ותעד לע
.והינורא
והינודא
לאש
ריזחהל
תא
הרטעה
.הנשיל
לבא דוד רבס
:תרחא
הריב״
השדח
םוקמב
ןורבח
,הקיתעה
ךלמה־שאר־ירמוש
םירז
םוקמב
ינב
,ןורבח
םירובג
םירז
םוקמב
יריעצ
״םיכייש״ה
המכ
ביאכה לכ הז תא בל ינב
הרוהי
בלעו
תא
רשויה
יטבשה
ד ס
י ק ס נ י ר ט ס ו ק