Page 220 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

לע
םחלה
,ודבל תאמ םייח
,ץיבומרבא
תאצוה
.״המידק״
.נ .י
.ד״שת
208 מע׳.
ורקיעב
ובורו
לפוטמ
ןאמורה
,ואשונב
ם ח ל ב
, ו ר ב ל
היטבלב
מויה ­
םיימוי
לש
תחפשמ
םידוהי
םירגהמ
רורב
ןושאר ינשו
םאובל
,הקירמאל
ךותמו
םתוטבלתה
םילגנ
ונינפל
ךלהמ
,םחור
םהייוואמ
םהיתומולחו
לש
םישנא הלא
םימודהו
.םהל
ךא אל
קפתסה
ץיבומרבא
םהל״ב
,״ודבל
הצרו
ונריבעהל
תויעבל
ל ע מ
,םחלל
םשלו
ךכ אוה
ונסינכמ
םיקרפל
ךותל
םיחוכיוו
םיכורא
םילפרועמו
לע
תובוח
שיאה
,ויתויוכזו
לע
וסהי
,ותחפשמל
ותגלפמל
,וירבחלו
ףאו
םצעב
םסחי
לש שיא
.והערל
רס ןאכ
רבהמה ןמ
הלגנה
הארנו
הסכמכ
.םייחפט
,רקיעבו
ןיא
רבחמה
דמוע ןאכ
תוחישב
הלא
תודוסבו
הלא ןמ
,דצה אלא
ההדזמש אוה םע
םירענה
םיחכוותמה
הצורו
עימשהל
ונינפל תא לוק
.רודה
ןאמור
ןושאר אוה
ץיבומרבאל
דחאו
םינאמורה
םיטעומה
ונתורפסב
םינדה
ייחב
ןילוחה לש
םידוהיה
.הקירמאב
שי וב
םושמ
שופיח
םיכרד
הנבמב
׳ןכותבו
ךא
הארנ
וב
רפסמה
האורה
םחורל
לש
וירובג
עדויו
תא
.םהייוואמ
ןבואר
,דורנילאוו
,״ראדה״
׳לג ,ד״ל
.ד״שת
,ל׳דוד תאמ .ח .א
,דנאלדירפ
תאצוה
הצעומה
תיכוניחה
.תיצראה
.י.נ
.ד״שת 94 .׳מע
רופיסה
״ל׳דוד״
אוה
ךוראה
רתויב ןיב ראש
.םידלילריתוריצי
ךא אל הכז
ותוארל
ספדנ
.וייחב אוה
,בתכנ
יפכ
רמאנש
,המדקהב
ינפל
םירשע הנש
,ךרעב
םלוא
תונשב
הדובע
הריציו
תקסופ־יתלב
החסוה
ותעד
ותדובעמ
.וז
רופיסה
קלוס
,הדצה לבא אל
חנזוה אלו
.חכשנ
ןמזמ
ןמזל דקפ
דנאלרירפ
תא
וחור־דלי
הז
העשעשו
ותוא
הווקתה
בורקבש״
,והמייסי
והללכשי
והניקתיו
.״סופדל
וירבח
הצעומב
,תיכוניחה
םצפחב
םיקהל
תבצמ
ןורכז
,רטפנל
אל ויה
םילוכי
אוצמל
רבד רתוי
האנ
םיאתמו
תספדהמ
רופיסה
בבלמה
הזה
ותצפהו
ןיב
וניארוק
.םיריעצה
רפסה אצי
רודיהב
.בר
,סופדה
ריינה
,הכירכהו
רוחיב
םירויצה
םיאנה ,
ישעמ ידי
תינמאה
המימת
,ירזג
םיפיסומ
רפסל יונ
.ינוציח
ןונגס
רופיסה לק אוה
האצרהה־ךררו
,תפטוש
הטושפ
.החונו
ןעמל לקה לע
דליה תא
,האירקה
ופיסוה
םיכרועה
םוגרת
ילגנא
םיירגוסב
ירחא לכ הלמ וא בינ
.השק
םחנמ .מ
,ןייטשלדא
,״ראדה״
׳לג ,ו״ט
.ה״שת
תווהתה
דומלתה
,ותומלשב
תאמ
םהרבא
,סייוו
תאצוה
דסומה
ןורכזל
רדנסכלא
.טוהוק .נ .י
.ג״שת 257
.׳מע
חתפב
וירבד לא״
״ארוקה
ראבמ
רבחמה
,ומצעב
ורפסבש
תודמוע״
ןוידל
תולאש
תועגונה
דומלתב
הריציכ
תיתורפס
הדיחא
.״המלשו
היעבה ןיא ,הל
,אופיא
םוש
תוכייש
תולשלתשהל
לש
ןכות
ארמגה הבש
םיקסוע
יבתוכ
ירבד ימי
.הכלהה
ת י ר ק ב
ר פ ס
ג ס