Page 221 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

,הכשחב
םוגמגב
ךובנ
ילבו
תשרא
.םיתפש
יכבה
רוצעה וניא
סכרפמ
ןוגיהו
וניא
עפעפמ לע רבש
.המואה
רקיעב אוה
הסנמ
רישל
תולעמה־ריש
,םדאל
תראפתל
,םדאה
ףאוש
לכתסהל
ויזב
ןינוקיא לש
םייחה
יווגחבו
עבטה
הברהבו
םירקמ
רישה
רירש
,םייקו
םיתבה
תונקוידהו
םה
תניחב
הריצי
ןיבט
,ןיליקתו
ןנר
לוקה
חלוק
הממדהךגאל
,תשוואמה
לעו ןכ
ןמיס ףסונ
,אוה אלש
ומתתסנ
תוניעמ
הריציה
תירבעה
,הקירמאב
לעו ןכ
ךרבנ
ונייחהש לע
ירפה
שדחה
לשבתנש ויזב לש ףונ״ שמש
.״רופכו
קחצי
,ןאמרונ
/׳ראדה״
׳לג ,ח״כ
.ה״שת
דיב
,לרוגה תאמ .ש .ל
,קנלב
תאצוה
,״ןגוע״
די־לע
תורדתסהה
תירבעה
.הקירמאב
.נ .י
.ד״שת
293
מע׳.
תשולש
וירופיס
לש .ש .ל
,קנאלב
ועיפוהש
ינפל
המ־ןמז
םיסנוכמ
רפסב דחא
תאצוהב
,״ןגוע״ םשו דחא
יללכ ןתינ
,םהל דיב״
״לרוגה - אל
ופרטצנ
ףוריצ
,ירקמ
יכ טוח דחא
יפוסוליפ־יטויפ
חירבמ
םתוא
השועו
םתוא
הביטחל
תיתונמא
-ת ח א
טוח
תוילרוגה
ייחבש
.םירובגה
תוילרוגה
רופיסב
״הוח״ איה
העפות
,הנתיא
,הירזכא
תויאדוו
תחצינ
תוומו
.המש
םירופיסב
״ביבא״
לע״ו
תמדא ״רכנ
איה
תוילרוגה
תירציה
:םדאבש
ססות
םד
,רעונה
שטשטמ
לפרעמו
תא
,הרכהה
םדאהו
רכמתמ
ורציל
רעוסה
ףטושהו
תא לכ
,ותושי
שירחמו
ותעיבתב
תינפוגה תא וצה
ירסומה
ירוגיטקה
בהבהמה
ךעודו
יכבנב
.ותמשנ
לע״ב
תמדא ״רכנ
עיפות
עגרב
עירכמה
תוישיא
תימלוג־תירותסמ
והליצתו
תמהוזמ
אטחה
וחרכ־לעב
. . .
״הוח״ איה
תריש שפנה
תיאליטרעה
ןיאש הל
הזיחא
,תוינפוגב
ו
-״ביבא״
רופיסה
ינשה
רפסבש דיב״
אוה-״לרוגה
תריש
םימדה
םיחקלתמה
םניאו
;םימלבנ
״ביבא״ אוה
הריצי
תיטסילאיר
היוור
תוחיר
המדא
םיפירח
םיזעו
םצעב
;הבולבל
הירובג
אל
וגראנ
ירוקמ
,ןוימד
םתבהא איה
הבהא
,תישונא
םתאנש הזע
תוומכ םגו
םתוסג
איה
תישונא
תיעבט
. . .
םירואיתה
,רופיסבש ןוגכ
םידוקירה
רפכב
רויצו
תריד
הפשכמה
םנה
םינייוצמ
,םנימב
רופיסהו
ולוכ
רכשמ
םסקב
תויביבאה
הלועה
,ונממ אוהו
ןייצמ
הילע
הבושח
תונמאב
רופיסה לש .ש .ל
.קנאלב
רופיסה
ןורחאה
,רפסבש לע״
תמדא
,״רכנ
אוה
ןיעמ
תפסות
ךשמהו
היגולירטל
העודיה לש
רפסמה
םיסופיטו
םידחא
היגולירטב
ואצמ םהל תא
םתמלשה
םלולכשו
ידי־לע
תפסות ןווג
טוטרשו
רואיתב
םיפא
בוציעו
םתומד
רופיסב
.הזה
ורוציק לש
:רבד
תורמל
םייוקילה
םיטעמה
רפסבש דיב״
,״לרוגה ירה אוה
ןייצמ
טילבמו
,תולעתה
לודיג
לולכשו
םיתונמא
אוהו
ךבדנ
ראופמ
ולכיהב
יתורפסה
לש
ונרפסמ
בושחה .ש .ל
.קנאלב
ב ס
י ק ס נ י ר ט ס ו ק
.ח .מ
,טאלבטור
,״ראדה״
׳לג ,ד״י
.ה״שת