Page 224 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

תירקב רפס
תאמ
יקסנירטסוק
ם ונכ ^ הז
יתסנכ תא
תיצמת
ירבד
תרוקבה
וספדנש
ךשמב יתש
םינשה
תונורחאה
יבתכב
םיתעה
םינושה
ץראבש .וז
דוחיב
יתלדתשה
רוסמל תא
תועד
םירקבמה
לע
םירפסה
רתויה
,םיבושח םהש
ילעב ךרע
,לקשמו
ןה
עוצקמב
תורפסה
,הפיה ןהו
עוצקמב
.רקחמה
ןיב
םירפסה
םירקובמה
םנשי
הלאכ
ולבקש תא
יסרפ
,״דמל״
וללהו
יתנייצ
ןמיסב
.בכוכ
ךותמ
תוכרעהה
דומעי
ארוקה לע ביט
,םירפסה
ילואו
ברקתי
םהילא
,רתוי
םגו אוה
לבקי
תבוט
האנה
.םהמ הזו היהי
רכש -ירכש
.טקלמ
ונחנא
,רודה תאמ
לארשי
,תרפא
תאצוה
/ןגוע״
די־לע
תורדתסהה
תירבעה
.הקירמאב
.נ .י
.ה״שת 124 מע׳.
רפסה
ללוכ
רוזחמ
םיריש
ובתכנש
ועיפוהו
העווזה־תונשב
תונורחאה
ןמל תנש
ןכנימ
,העודיה
,ח׳׳צרת דע
הנשה
.תאזה
םירישה
םיכורע
רדסב
יגולונורכ
םירדוסמו
שולשב
תוצובק
תורתכומ
תומשב
םימיאתמ
חורל
ןמזה
ךלהמלו
:תוערואמה
,״הכשח״
תוצח״
,״הליל
התע״
תעיווג
. . .
בכוכה(
.״)ןורחאה
ץוח
םירישמ
,םידחא רשא
ןוזחב
יטנאמורה
ףפוחה
,םהילע
ןכותב
,הרוצבכ
םה
םיאצוי
תרגסממ
ןמזה
ומכ(
םירישה
לע״
תורהנ
,״לבב
,״םע״
ןפסה״
,״ריעצה
לומ״ ירה
,״ברוח ׳ר״ ףסוי
הליד
,״הניר
,)״רענש״
דחוימ לכ ריש
ערואמל
,ילאוטקא
-
הרושבל
,הרידחמ
וא
בצמל
חור
ירפ -םײ וסמ
תוטבלתה
תיביטקלפר
לע
םויה־יעגפ
לש
תואיצמה
.המויאה
,המוד
םירבא
םירפרפמ
םמדב
םיעורק
ףוגמ
רודה יחה -
ונחנאב
.רודה
םירישה -
םימד־יקרפ
םייחה־רפסמ
לש
ונרוד
.ללוקמה
שי
םיריש
ובתכנש
המישנב
,השובכ
םוצמצב
הדימה
הזירחבו
,הבוצק
םיצרופה
אלל
,רוצעמ
ףצשב
,ףצק
תושגרתהב
תרבגתמ
תוירויצבו
הסוחד
םיגולונומב
םייריפסקש
.םיעודי
תומילש
הרוצה
תידאלאבה
תיארנ
םירישב
ברה״
,״טשראקובמ
הינמרגב״
,״הקיתעה
.״תולעתה״
יזע
רואית
יוטיבו
םה
םירישה
םדא״
״הוועמ
ריעב״ו
לש תונש
,״ףלא לע
תוממוקתה
וטיגה
ידוהיה
.השראווב
ןויגה־ריש
יפוסוליפ
דיחי
ונימב אוה
,התא״
״לכש . . .
דצה
הוושה
םלוכבש
לחלחמ
עפעפמו
ןוגיה
,לורגה
רעצה
קומעה
האחמהו
תמעוזה לומ
ינפ
,רודה קרש תחא
ותמא -
םוהת״
.״תתחו
דוסיה
,יריטאסה
קוחצה
ךותמ
,תועמד
ספות
םוקמ רכינ
,ונחנא״ב
״רודה
. . .
דוחיב
יתשב
תוצובקה
.תונושארה
יוגה
לודגה
לעב״
,״תוברתה
אל היה םדא
,ללכ
טנ